Sa oled siin

Tuumaküsimusi reguleerivad konventsioonid

Tuumaalased konventsioonid

Kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsioon

Konventsiooni eesmärk on:

- riigipoolsete meetmete tõhustamise ja rahvusvahelise koostööga, vajaduse korral ka ohutusega seotud tehnilise koostööga saavutada kogu maailmas kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse kõrge tase ja hoida seda;
- tagada, et kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise igas järgus oleks tagatud kaitse võimalike ohtude eest selliselt, et üksikisikud, ühiskond ja keskkond oleksid kaitstud ioniseeriva kiirguse kahjuliku mõju eest nii praegu kui ka tulevikus, ja et praeguse põlvkonna vajadused ja taotlused rahuldataks, kahjustamata tulevaste põlvkondade vajadusi ja taotlusi;
- vältida kiirgusavariide tekkimist ja leevendada nende tagajärgi, kui need peaksid aset leidma kasutatud tuumakütuse või radioaktiivsete jäätmete käitlemise mingis järgus.
Konventsioon jõustus Eestis 4. detsembril 2005. aastal.
Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.

Tuumaohutuse konventsioon

Konventsiooni eesmärk on:
- saavutada kogu maailmas tuumaohutuse kõrge tase ning hoida seda, tõhustades selleks riikide meetmeid ja rahvusvahelist koostööd, mis hõlmaks vajaduse korral ohutusealast tehnilist koostööd;
- saavutada ja säilitada tuumarajatistes tõhus kaitse võimaliku kiirgusohu vastu, et kaitsta inimesi, ühiskonda ja keskkonda selliste rajatiste ioniseeriva kiirguse kahjustava mõju eest;
- vältida radioloogilise mõjuga õnnetusi ning leevendada nende tagajärgi, kui õnnetused peaksid aset leidma.
Konventsioon jõustus Eestis 18. detsembril 2005. aastal.
Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.

Tuumaavariist operatiivse teatamise konventsioon

(Convention on Early Notification of a Nuclear Accident)
Konventsiooni kohaldatakse mis tahes avarii puhul, mille tagajärjel radioaktiivsed ained paiskuvad vôi vôivad paiskuda keskkonda ja on toonud või võivad tuua kaasa heitmete üle riigipiiride kandumise rahvusvahelises ulatuses, millel kiirgusohutuse seisukohalt vôiks olla tähendus teisele riigile.
Iga osalisriik teeb Rahvusvahelisele Aatomienergia Agentuurile (IAEA-le) ning vahetult vôi IAEA kaudu teistele osalisriikidele teatavaks oma pädevad organid ja sidepunkti, kes vastutavad vastavate teadete ja informatsiooni saatmise ja saamise eest. Sellistele sidepunktidele ja IAEA kesksele punktile peab olema pidev juurdepääs.
Konventsioon jõustus Eestis 9. juunil 1994. aastal.
Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.

Tuumaavarii või kiirgusliku avariiolukorra puhul abi andmise konventsioon

(Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency)
Osalisriigid teevad konventsiooni sätete kohaselt omavahel ja IAEA-ga koostööd viivitamatu abi andmise soodustamisel tuumaavarii vôi kiirgusliku avariiolukorra puhul, et vähendada nende tagajärgi ning kaitsta elu, vara ja keskkonda radioaktiivsete heitmete môju eest.
Iga osalisriik teeb IAEA-le ning vahetult vôi IAEA kaudu teistele osalisriikidele teatavaks oma pädevad organid ja sidepunkti, kes on volitatud esitama ja saama abipalveid ning vastu vôtma abiettepanekuid. Sellistele sidepunktidele ja IAEA kesksele punktile peab olema pidev juurdepääs.
 
Konventsioon jõustus Eestis 9. juunil 1994. aastal.
Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.
 

Tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsioon

(Convention on the Physical Protection of Nuclear Material)
Konventsiooni kohaldatakse rahuotstarbel kasutatava tuumamaterjali suhtes selle riigisisesel kasutamisel, hoidmisel ja vedamisel ning rahvusvaheliselt veetava tuumamaterjali suhtes.
Osalisriigid määravad kindlaks oma keskorgani ja sidepunkti, kes vastutavad tuumamaterjali füüsilise kaitse ja kooskõlastatud tagastamismeetmete ja vastuabinõude eest tuumamaterjali mis tahes ebaseadusliku ümberpaigutamise, kasutamise või muutmise korral või sellise teo reaalse ohu korral ning informeerivad sellest teineteist vahetult või Agentuuri kaasabil.
Konventsioon jõustus Eestis 8. juunil 1994. aastal.
Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.
 • Tuumakahjustuste eest tsiviilvastutuse Viini konventsioon

  (Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage)

  Konventsiooni osapooled tunnustavad vajadust kehtestada môned minimaalsed normatiivid, et tagada finantsilist kaitset kahjustuste eest, mis vôivad tekkida tuumaenergia teatud viisil rahumeelse kasutamise eesmärgil. Tuumaseadme operaatori (isik, kes on riigi poolt määratud vôi tunnustatud tuumaseadme operaatorina vastutavaks seda käitama) vastutus tuumakahjustuse eest käesoleva konventsiooni alusel on absoluutne.

  Konventsioon jõustus Eestis 9. augustil 1994. aastal. Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.
   

 • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri vaheline kokkulepe kaitsemeetmete rakendamise kohta seoses tuumarelvade leviku tôkestamise lepinguga


  (Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the IAEA for the application of Safeguards in connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Wepons)

  Eesti kohustub heaks kiitma käesoleva kokkuleppe tingimuste kohased kaitseabinõud kogu tuumalähteaine või spetsiaalse lõhustuva aine suhtes rahuotstarbelises tuumaalases kasutuses oma territooriumil, oma jurisdiktsiooni all või oma kontrolli all ükskõik kus, ainueesmärgiga kindlustada, et sellist ainet ei suunata tuumarelvadesse ega muudesse tuumalõhkeseadmetesse.
  Eesti kehtestab ning hoiab korras käesoleva kokkuleppe alusel kaitseabinõudele allutatud tuumamaterjali arvestuse ja kontrolli süsteemi ning lubab riiki IAEA inspektoreid.
  Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.
   

 • Tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise leping

  (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty ehk CTBT)

  Leping keelustab kõik tuumaplahvatused, sõltumata nende eesmärgist, läbiviimise kohast ja ajast.
  Leping ratifitseeritud 1999. aastal. Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.

 • Kasutatud tuumakütuse ohutu käitlemise ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsioon

  (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management)

  Leping ratifitseeritud 2006. aastal. Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.

 

 

 • Viini konventsiooni ja Pariisi konventsiooni rakendamise ühine protokoll

  (Joint Protocol to the Application of the Vienna Convention and Paris Convention)

  Viini konventsioon ja Pariisi konventsioon on sisuliselt analoogsed. Protokolli kohaselt:
  a) Viini konventsiooni osalisriigi territooriumil asuva tuumaseadme operaator kannab vastavalt sellele konventsioonile vastutust tuumakahjustuse eest, mis tekitas kahju nii Pariisi konventsiooni kui ka käesoleva protokolli osapoole territooriumil;
  b) Pariisi konventsiooni osalisriigi territooriumil asuva tuumaseadme operaator kannab vastavalt sellele konventsioonile vastutust tuumakahjustuse eest, mis tekitas kahju nii Pariisi konventsiooni kui ka käesoleva protokolli osapoole territooriumil.

  Konventsioon jõustus Eestis 9. augustil 1994. aastal. Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.

 • Tuumarelvade leviku tõkestamise leping

  (Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Wepons ehk NPT Treaty)
  Eesti ühines lepinguga 1992. aastal. Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.

 • Kaitsemeetmete kokkuleppe lisalepped

  (Subsidiary Arrangements under the Safeguards Agreement under NPT between the Government of the Republic of Estonia and the IAEA)

  Määrab ära tuumamaterjali arvestuse raportite saatmise IAEA-le, rahvusvaheliste inspekteerimiste sageduse ja kontrollitavad objektid.
  Lisalepped jõustusid 15. veebruaril 2000. aastal.

 • Elujõuline riigieelarve

  (Additional Protocol to the IAEA Safeguards Agreement)

  Vastavalt IAEA-ga sõlmitud kaitsemeetmete kokkuleppe lisaprotokollile kohustuvad riigid IAEA-le esitama regulaarseid deklaratsioone ning vastu võtma inspektsioone esitatud andmete kontrollimiseks. Lisaprotokoll laiendab IAEA-le esitatavate andmete hulka ning inspektorite õigusi.
  Alla kirjutatud 13.04.2000, ei ole eesti keeles ilmunud, ootab ratifitseerimist. Loe täpsemalt konventsiooni kodulehelt.
   

 

Viimati uuendatud: 5. veebruar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.