Sa oled siin

Tooterühmad, teenused

Euroopa Liit on välja töötanud tootelehed, mis on spetsiaalselt kavandatud hankeametnikele. Need sisaldavad näiteid keskkonnakriteeriumidest, mida võib hankedokumentides kergesti kasutusele võtta.

Kriteeriumide näited on loodud kümne toote- ja teenuserühma kohta, mida nende keskkonnamõju ja/või mõju tõttu keskkonna parandamisele ja/või finantsmõju tõttu ja/või poliitilise otstarbe või eeskuju andmise otstarbe tõttu on kõige sobivam muuta keskkonnasõbralikumaks keskkonnahoidlike riigihangete abil.

Nii põhi- kui ka lisakriteeriumid on loodud laiaulatuslike konsultatsioonide põhjal sidusrühmadega ning põhinevad ELi või keskkonnakriteeriumide puudumisel liikmesriikide keskkonnakriteeriumidel ja juhistel.

 

 

 

Koopia- ja joonestuspaber

Hankesoovitused koopia- ja joonestuspaberi ostuks hõlmavad kirjutamiseks, trükkimiseks ja koopiate tegemiseks ettenähtud trükimärkideta paberit (kuni 170g/m2), mida müüakse lehtede või rullidena. See ei hõlma selliseid paberist valmistooted nagu kirjutusplokid, joonistusplokid, kalendrid, märkmikud jm.

Kriteeriumide aluseks on:


Koopia- ja joonestuspaberiga seotud keskkonnamõjud on:

 • metsade hävimine ja bioloogilise mitmekesisuse võimalik vähenemine;
 • õhu- ja veeheide tselluloosi ja paberi tootmise ajal;
 • energia ja vee tarbimine tootmise ajal;
 • kemikaalide kasutamine tootmise ajal;
 • jäätmete (praaktooted, jäägid) tekitamine tootmise ajal.


Kriteeriumid
Eri kriteeriumid on kavandatud järgmist liiki paberi jaoks:

 • ringlussevõetud paberist regenereeritud kiu baasil valmistatud paber või ringlussevõetud paber (põhirõhk on sinise ingli märgil);
 • esmase puidukiu baasil valmistatud paber (põhirõhk on Euroopa ökomärgisel ja Põhjamaade luigemärgil).


Hankijad peaksid viitama igale kriteeriumile kui keskkonnahoidliku paberi ostmise eesmärgi saavutamise alternatiivsele viisile, et suurendada konkurentsi ja vältida diskrimineerimist.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata koopia- ja joonestuspaberi keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.

Koopia- ja joonestuspaberi ökomärgise kriteeriumid.

 

 

Puhastustooted ja -teenused

Hankesoovitused puhastustoodete ja puhastusteenuste ostuks hõlmavad nelja liiki tooteid kooskõlas nende tooteliikidega, mida hõlmab ELi ökomärgis:

 • universaalpuhastusvahendid, hügieeniruumide puhastusvahendid ja aknapuhastusvahendid;
 • kodu- (või sarnastes) nõudepesumasinates kasutatavad pesuvahendid;
 • käsinõudepesuvahendid;
 • kodupesumasinates kasutatavad pesuvahendid.


Puhastustoodete- ja teenuste olulisemad keskkonnamõjud on:

 • õhusaaste, osooniteke (sudu), bioakumulatsioon või toiduahela ja veeorganismide kahjustamine või vee kvaliteeti halvendada võivate soovimatute veeorganismide vohamine teatavate ainete kasutamise tõttu puhastusvahendites;
 • negatiivne mõju töötajate töötervishoiule teatavate tervistkahjustavaid lahusteid sisaldatavate puhastusvahendite kasutamise tõttu;
 • jäätmete tekkimine pakendite tõttu.


 

Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata puhastustoodete ja –teenuste keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.

 

 

Põhi- ja põhjalikud kriteeriumid

Puhastustooted
Puhastustoodete ostmine on hankijatele eriti raske ülesanne, kuna keemiliste omaduste alane teave, mida tuleb hinnata, on raskesti mõistetav.
Käesoleval tootelehel esitatud kriteeriumid tulenevad puhastustoodetele kehtestatud ELi ökomärgise nõuetest. Ökomärgis on kasulik ja usaldusväärne kontrollimisvahend, sest see eeldab kolmandate isikute poolset kontrolli. ELi ökomärgist kandvad tooted vastavad nii põhi- kui ka põhjalikele kriteeriumidele. Toodete puhul, millele ei ole omistatud ökomärgist, peab hankija kontrollima tehnilisele kirjeldusele vastavust pakkuja esitatud sobivate dokumentide, nagu tootja tehnilise toimiku või tunnustatud asutuse katsearuande põhjal.
Allpool esitatud põhikriteeriumid sisaldavad neid ELi ökomärgise kriteeriume, mida hankijal on kõige lihtsam kontrollida ja mis hõlmavad peamisi keskkonnamõjusid. Põhjalikud kriteeriumid hõlmavad kõiki ELi ökomärgise keskkonnakriteeriume.


Puhastusteenused
Paljudele asutustele osutavad puhastusteenuseid eraettevõtjad. Töövõtja valimiseks korraldatav hankemenetlus võimaldab parandada nende teenuste keskkonna- ja tervisemõju.
Eriti tõhus moodus vähendada puhastamise keskkonnamõju on puhastuskemikaalide kasutamise vähendamine sobivate annuste või uute puhastusmeetodite kasutamise teel.
Põhikriteeriumide tasandil keskenduvad soovitused sellele, et kasutatavad tooted vastaksid rangetele keskkonnakriteeriumidele, nagu on märgitud eespool puhastustoodete puhul.
Põhjalike kriteeriumide tasandil on kasutatavate toodete suhtes kohaldatavad tingimused rangemad ja peale selle antakse soovitusi teenuse osutamise viisi kindlaksmääramise kohta.

 

 

Kontorite IT-seadmed

Hankesoovitused kontorite IT-seadmete ostuks hõlmavad kolme tooterühma:

 • arvutid – nii laua- kui ka sülearvutid;
 • kuvarid;
 • kuvaseadmed – koopiamasinad, printerid, skannerid, faksid ja multifunktsionaalsed seadmed.


Tootemääratlusel on tuginetud Energy Star’i märgistust käsitlevale Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahelise kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepingule ning energiat tarbivate toodete ettevalmistavale uuringule kuvaseadmete kohta.

 


Kontorite IT-seadmetega seotud keskkonnamõjud on:

 • energiatarbimine ja sellest tingitud süsinikdioksiidi (CO2) heide;
 • ohtlikest koostisosadest, näiteks vedelkristallkuvarite elavhõbedasisaldusest või teatud leegiaeglustitest tingitud õhu, pinnase ja vee saastumine, osooni teke (sudu), bioakumulatsioon või toiduahela ja veeorganismide kahjustamine;
 • mürast tingitud negatiivne mõju töötajate tervisele, mis põhjustab selliste helide suhtes tundlikes inimestes stressi;
 • IT-toodete valmistamisega seotud energia ja taastumatute ressursside kasutamine ning kahjulike ainete heide;
 • jäätmematerjalide teke, sh pakendamine ning lõppladustamine.


 

 

Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata IT-seadmete keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.

Põhi- ja põhjalikud kriteeriumid

Lauaarvutite, sülearvutite ja kuvarite põhikriteeriumide puhul keskendutakse energiatarbimist käsitlevate tehnilise kirjelduse nõuete kaasamisele, kuna seda peetakse kõige olulisema keskkonnamõjuga aspektiks.

Nõuete aluseks on võetud Energy Star’i nõuded. Lisaks sellele hõlmavad põhikriteeriumid lihtsaid, kergesti arusaadavaid (ja kontrollitavaid) kriteeriume, mis on seotud toodete tööeaga. Kõnealused tööea kriteeriumid on valitud ELi ökomärgise, sinise ingli märgi ja luigemärgi alusel.

Põhjalike kriteeriumidega lisatakse tehnilisse kirjeldusse ja pakkumuse edukuse määramise etappi täiendavaid aspekte:

 • müratase;
 • elavhõbeda kasutamine vedelkristallkuvari taustvalgustuses;
 • seadme demonteerimine;
 • teatud riskilausetega (kantserogeenne, mutageenne või sigivust kahjustav) märgistatud leegiaeglustite kasutamine plastosades.


Kuvaseadmete põhikriteeriumid keskenduvad tehnilisele kirjeldusele, mis hõlmab dupleksfunktsiooni nõuet (kui seadmel on printimisfunktsioon), energiatarbimist ning varuosade kättesaadavust, kuna need küsimused seonduvad kõige olulisemate keskkonnamõjudega.

Kahepoolse printimise kriteeriumid on võetud luigemärgi ja sinise ingli märgi nõuetest. Energiatarbimine põhineb kas Energy Star’i või sinise ingli märgi nõuetel.


Põhjalike kriteeriumidega lisatakse tehnilisse kirjeldusse ja pakkumuse edukuse määramise etappi lisaaspekte:

 • müratase;
 • seadme demonteerimine;
 • teatud riskilausetega (kantserogeenne, mutageenne või sigivust kahjustav) märgistatud leegiaeglustite kasutamine plastosades.


 

 

Transport

Riigiasutuste soetatavad sõidukid varieeruvad tavasõidukitest (näiteks ametiautod, kontrolliasutuste sõidukid, kaubikud või aiatöömasinad), operatiivsõidukite (kiirabiautod, tuletõrjeautod, politseiautod) ja erisõidukiteni (tänavapuhastusautod, prügiautod, bussid jm).

 

Hankesoovitused transpordivahendite või teenuse ostuks hõlmavad kolme tooterühma:

 • välja ostetud või liisingu- ja üürilepingute alusel kasutatavad sõiduautod;
 • ühissõidukid ja -teenused;
 • jäätmeveokid ja -teenused.


Transpordi olulisemad keskkonnamõjud on:

 • CO2 heide;
 • saasteainete, sh NOx, NMHC ja tahkete osakeste heide, mis võivad põhjustada kohalikke (eriti hingamisteedega seotud) terviseprobleeme ning kahju keskkonnale, hoonetele ja monumentidele;
 • mürasaaste;
 • energiatarbimine;
 • määrdeõli- ja rehvijääkide teke.Põhi- ja põhjalikud kriteeriumid

Sõiduautod ja väikeveokid
Põhikriteeriumid keskenduvad CO2 ja teiste saasteainete heitkogustele ja müratasemele.

Põhjalikud kriteeriumid hõlmavad lisaks veel muid elemente, mis võivad mõjutada sõidukite kütusetarbimist ja avaldada muud keskkonnamõju. Autode üürimist ja liisingut käsitletakse eraldi osas. Sõidukite liisimiseks või üürimiseks korraldatavasse hankemenetlusse tuleb lisada mõned hooldusega seotud keskkonnaaspektid, kuna hooldustöid teostab töövõtja.
Mõlemal juhul on määratletud pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid, et soodustada edasiminekut või võimaldada pakkumuste võrdlemist ja valida neist kõige keskkonnasäästlikum.

 


Ühissõidukid ja -teenused

Veel mõni aasta tagasi haldasid enamikku ühistransporditeenuseid avaliku sektori asutused (peamiselt kohalikud ja piirkondlikud haldusasutused) kas otse ametnike või teenuse eest vastutava avalik-õigusliku ettevõtte kaudu. Viimastel aastatel on hankemenetluste korraldamine avalike bussiteenuste osutamiseks siiski oluliselt sagenenud. Seetõttu on sätestatud kriteeriumid nii busside väljaostmiseks kui ka ühistransporditeenuste riigihangete korraldamiseks.

Busside riigihangete puhul on põhikriteeriumide koostamisel keskendutud bussidega seotud peamistele keskkonna- ja tervisemõjudele, milleks on heitgaasid ja müratase (määratledes sõidukite teatud tehnilised omadused).
Põhjalikes kriteeriumides võetakse arvesse teisi tegureid, mis aitavad vähendada muid keskkonnamõjusid.

Bussiteenuste riigihangete puhul keskenduvad põhikriteeriumid samuti heitgaasidele ja müratasemele ning bussijuhtide koolitamisele keskkonnahoidliku juhtimise alal, et vähendada kütusetarbimist.
Põhjalike kriteeriumide seas kaalutakse lisaaspekte, näiteks eriomadusi, mis aitavad vähendada kütusetarbimist.

Käesoleval juhul määratletakse enamik kriteeriume pakkumuse edukuse määramise kriteeriumidena, et võimaldada bussiparkide võrdlust ja anda neist keskkonnahoidlikumatele rohkem punkte.

 

Jäätmeveokid ja -teenused
Nagu transporditeenustegi puhul, antakse ka jäätmekogumisteenused hankemenetluste kaudu järjest sagedamini eraettevõtetele osutada. Seetõttu on sätestatud kriteeriumid nii veokite väljaostmiseks kui ka jäätmekogumisteenuste riigihangete korraldamiseks.

Kriteeriumid on busside omadega väga sarnased, kuna ka jäätmeveokid on raskeveokid. Ainus erinevus on see, et nende puhul soovitatakse jätta kõrvale käiguvahetuse näidiku ja globaalse soojenemise potentsiaaliga (GWP) seotud kriteeriumid. Jäätmeveokite madalate kiiruste ja sagedaste peatustega sõidurütm on bussidest erinev. Käiguvahetuse näidikud ei ole nende puhul eriti vajalikud. Samuti näivad kliimaseadmeid käsitlevad kriteeriumid olevat vähem asjakohased, kuna töödeldakse ainult juhikabiini õhku ning mitmes riigis teostatakse teenust öösiti või varahommikuti, kui kliimaseadme kasutamine ei ole vajalik. Seetõttu jäetakse jäätmeveokite puhul neid kaht elementi käsitlevad kriteeriumid kõrvale.
Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata transpordi  keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.

Transpordivahenditele ELi ökomärgise kriteeriumid puuduvad.

 

Mööbel

Hankesoovitused mööbli ostuks hõlmavad kahte liiki tooteid kooskõlas nende tooteliikidega, mida hõlmab ELi ökomärgis:

Sisemööbel. See hõlmab nii kontorimööblit (näiteks kontorite ja koolide jaoks) kui ka kodumööblit. Hõlmatud on kõik eraldiseisvad ja integreeritud mööbliesemed, mida kasutatakse hoidmiseks, riputamiseks, lamamiseks, istumiseks ning töötamisel ja söömisel. Siia ei kuulu siiski ehitustooted (näiteks trepid, seinad, liistud, paneelid), sanitaarseadmed, vaibad, kangad, kontoritarbed ja muud tooted, mille põhifunktsioon ei ole sama mis mööblil.

Õuemööbel. See hõlmab peamiselt pinke, laudu ja toole ega hõlma muid tooteid, mille põhifunktsioon ei ole sama mis mööblil (nt tänavavalgustid, rattapargid, mänguväljakud jne).

Kriteeriumid
Kavandatud kriteeriumid põhinevad kehtivatel ökomärgise kriteeriumidel ning keskenduvad mööblitootmisel kõige sagedamini kasutatavatele materjalidele: puidule ja puidupõhistele materjalidele, metallile, plastile, polstrimaterjalile ja tekstiilidele. Kriteeriume soovitatakse ka viimistlusvahendite, toote kokkupanemisel kasutatavate liimide ja pakendite jaoks.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata mööbli keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.
 


Mööbli olulisemad keskkonnamõjud on:
 • bioloogilise mitmekesisuse kadu, mullaerosioon ja keskkonna seisundi halvenemine mittesäästva metsamajandamise ja ebaseadusliku raie tagajärjel;
 • kaevandamise mõju maastikule;
 • ressursside ammendumine taastumatute ressursside, nagu metalli ja nafta/maagaasi (plasti valmistamiseks) kasutamise tõttu;
 • CO2 ja muu heide materjalide tootmisel toimuva energiatarbimise tõttu;
 • pinna- ja põhjavee eutrofeerumine toodete tootmisel, kasutamisel või kõrvaldamisel eralduda võivate ohtlike ainete kasutamise tagajärjel; Lenduvate orgaaniliste ühendite heide orgaaniliste lahustite kasutamise tagajärjel;
 • jäätmed ja pakendijäätmed mööbli pakendamise ja peatse väljavahetamise tagajärjel, mis on tingitud parandamisvõimaluste puudumisest, vähesest vastupidavusest ja ergonoomilisusest või mööbli ebapraktilisusest.

 

Mööblit puudutavate ökomärgise kriteeriumid:
Puidust mööbel
Siseruumid ning välisvärvid- ja lakid

 

Ehitus

Hankesoovitused hõlmavad ehitustöid, sealhulgas sellega seotud teenuseid, nagu jahutus-, kütte- ja ventilatsiooniteenused ning elektrienergiaga varustamine.

Tootelehel käsitletakse selliste hoonete nagu üldkasutatavate hoonete ja büroohoonete projekteerimise, ehitamise, kasutamise ja lammutamise etappi. Iga etapi kohta esitatakse vastavad keskkonnakriteeriumid.

Ehitusega seotud keskkonnamõjud on:

 • kütmisele, jahutusele, ventilatsioonile ja soojale veele kuluv energia ja elektrienergia ning sellest tingitud CO2 heide;
 • loodusvarade tarbimine;
 • mageveevarude tarbimine ehituse käigus ja hoonete kasutamise etapis;
 • tootmise käigus ja ehitusmaterjalide kõrvaldamisel tekkiv ja inimtervisele ning keskkonnale ohtlike ainete heide, mis toob kaasa õhu ja vee saastumise;
 • ohtlikke aineid sisaldavatest ehitusmaterjalidest tingitud negatiivne mõju hoonete kasutajate tervisele;
 • ehitusmaterjalide ja -toodete veost tingitud CO2 heide;
 • jäätmeteke.


 


 

Kriteeriumid
Kriteeriumid hõlmavad energiatarbimist, taastuvate energiaallikate kasutamist, ehitusmaterjale ja -tooteid, jäätmekäitlust ja veemajandust ning muid aspekte, millel on oma osa ehituse keskkonnamõjudes: arhitektide kogemused, ehitusjärelevalve ja kasutajatega seotud aspektid.
Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata ehituse keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.


 
 

Toit ja toitlustusteenus

Hankesoovitused järgmiste toidu ja toitlustusteenuste ostmiseks:

 • puu- ja köögivili;
 • vesiviljelustooted;
 • meresaadused;
 • liha- ja piimatooted;
 • mittealkohoolsed joogid;
 • toitlustusteenuste osutamine.

 

Põhi- ja põhjalikud kriteeriumid

Toidu puhul hõlmavad põhikriteeriumid mahepõllumajandusliku tootmise meetodeid ja pakendijäätmeid. Põhjalikud kriteeriumid hõlmavad ka muid aspekte, nagu integreeritud tootmisstandardite kohaselt toodetud toidu hange ja loomade heaolu.

Toitlustusteenuste puhul keskenduvad põhikriteeriumid mahepõllumajanduslikule toidule ning jäätmete vähendamisele ja sorteerimisele. Põhjalikud kriteeriumid hõlmavad lisaks keskkonnaalaseid valikukriteeriume, pabertoodete ja puhastusvahendite kasutamist, köögitarbeid, toitumist jne.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata toidu ja toitlustusteenuste keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.

 

Toidul ja toitlustusteenustel ökomärgise kriteeriumid puuduvad.

 

 

 


Toidu ja toitlustusteenusega seotud keskkonnamõjud on:

 • eutrofeerumine, hapestumine ja mürgisus inimtervisele ja keskkonnale (taimed ja loomad) vees, õhus ja toidus leiduvate väetise- ja pestitsiidijääkide tagajärjel;
 • teatavate pestitsiidide ja väetiste väära käsitsemise ja kasutamise negatiivne mõju põllumajandustootjate töötervishoiule;
 • mullaerosioon, metsade hävitamine ja bioloogilise mitmekesisuse kadu ebaõige põllumajandustegevuse, liiga intensiivse loomakasvatuse ning intensiivse kalapüügi ja vesiviljeluse tagajärjel;
 • loomade julm kohtlemine loomade heaolu arvestamata jätmise tõttu;
 • suur energia- ja veetarbimine toidu tootmisel ning töötlemisel;
 • pakendijäätmed;
 • puhastusvahendite ja muude kemikaalide rohke tarbimine, millel võib olla negatiivne mõju köögipersonali töötervishoiule ja reovee kaudu keskkonnale;
 • köögiseadmete rohke vee- ja energiatarbimine;
 • toitlustusteenuste osutamiseks kasutatavate transpordivahendite tekitatud CO2 ja teiste saasteainete heide;

 

 

Tekstiilitooted

Hankesoovitused tekstiilitoodete ostuks hõlmavad nelja liiki tooteid kooskõlas nende tooteliikidega, mida hõlmab ELi ökomärgis:

 • tekstiilist rõivad ja rõivamanused: rõivad ja rõivamanused (taskurätikud, rätikud, kotid, kandekotid, seljakotid, vööd), milles on vähemalt 90 massiprotsenti tekstiilkiudu;
 • sisustustekstiil: ruumide sisustamisel kasutatav tekstiil, milles on vähemalt 90 massiprotsenti tekstiilkiudu. Siia ei kuulu põranda- ja seinakatted;
 • kiud, lõng ja riie: mõeldud tekstiilist rõivaste ja rõivamanuste ning sisustustekstiili valmistamiseks.


Tekstiilist rõivaste ja rõivamanuste ning sisustustekstiili puhul ei võeta tekstiilkiudude protsendi arvutamisel arvesse udusulgi, sulgi, kilet ega pealist.


Tekstiilitoodetega seotud keskkonnamõjud on:

 • õhusaaste, osooniteke (sudu), bioakumulatsioon või toiduahela ja veeorganismide kahjustamine või vee kvaliteeti halvendada võivate soovimatute veeorganismide vohamine kiu kasvatamisel kasutatavate teatavate pestitsiidide ja väetiste ebaõige kasutuse ning kiu ja valmistekstiilitoodete töötlemisel kasutatavate ainete tõttu;
 • teatavate inimtervisele kahjulike ainete jääkide negatiivne mõju kasutajate töötervishoiule.
   

Põhi- ja põhjalikud kriteeriumid

Loetletud kriteeriumidele (mis põhinevad Euroopa ökomärgise kriteeriumidel) vastavad tooted peavad vastama tehnilisele kirjeldusele. Lisatud on täiendav pakkumuse edukuse määramise kriteerium seoses mahepuuvilla ja ringlussevõetud kiu kasutamisega.

Põhjalikud kriteeriumid hõlmavad tehnilises kirjelduses loetletud tootmisprotsessi ja kiuspetsiifilisi kriteeriume, mis on võetud Euroopa ökomärgise nõuetest ja mille abil edendatakse pakkumuse edukuse määramise etapis mahepuuvilla, ringlussevõetud kiu ning mõnele Euroopa ökomärgise lisakriteeriumile vastavate toodete kasutamist.


 
Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata tekstiilitoodete keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.

Tekstiilitoodete ökomärgise kriteeriumid.

 

Aiandustooted ja haljastus

Hankesoovitused aiandustoodete ja haljastuse hankimiseks hõlmavad avalike haljasalade hooldamise hankeid: avalike haljasalade hooldamiseks kasutatavaid aiandustooteid ja -teenuseid ning aiatöömasinaid.

Ehitusega seotud küsimuste kohta võib teavet leida ehituse ja mööbli taustaaruannetest (ehitus, mööbel) ja tootelehtedelt (ehitus, mööbel).

Hankesoovitustes esitatud  kriteeriumid nii aiatöödel kasutatavate põhitoodete ja -vahendite: taimede, mullaparandusainete, aiandustarvete, aiatööriistade ja -masinate (muruniidukid, hakkurid jne) ning niisutussüsteemide otsehankeks kui ka aiandusteenuste hankeks, mille puhul määratakse kindlaks transporti käsitlevad täiendavad tehnilise kirjelduse nõuded ja lepinguklauslid. Mõned aiandusteenuste keskkonnaaspektid, nagu kerge- ja raskeveokite ning tööriietuse kasutamine, jäävad käesolevate soovituste rakendusalast välja, sest neid hõlmavad teised tooterühmad, nimelt transport (sõidukid) ja tekstiiltooted (tööriietus). 

 
Kriteeriumid on ette nähtud peamiste aiandustoodete ja aiatöövahendite jaoks. Need on:

 • mullaparandusained,
 • dekoratiivtaimed,
 • niisutussüsteemid,
 • aiatöömasinad,
 • määrdeõlid.Aiandustooted ja haljastusega  seotud keskkonnamõjud on:

 • Pinnasesaaste, veereostus, eutrofeerumine, keskkonnale kahjulikku ja isegi mürgist mõju avaldavate ohtlike ainete bioakumulatsioon ja biomagnifikatsioon taimekaitsevahendite ja väetiste ebaõige kasutamise ja mürgiste määrdeõlide kasutamise tagajärjel.
 • Praktiliselt taastumatute ressursside, nagu turba ülemäärane kasutamine mullaparandusainetes.
 • Rohke joogivee tarbimine.
 • Dekoratiivtaimede tootmise käigus avalduv keskkonnamõju.
 • Rohke biojäätmete teke.
 • Rohke pakendijäätmete teke.
 • Aiatöömasinate tekitatud müra ja õhusaaste.


 


Põhi- ja põhjalikud kriteeriumid

Aiandustoodete tehnilise kirjelduse määratlemisel on kasutatud olemasolevate ökomärgiste kriteeriume. Kuigi mõnikord on üht või teist kriteeriumi raske tähtsustada, sest need on omavahel seotud, eristatakse siiski põhi- ja põhjalikke kriteeriume.

Põhikriteeriumide eesmärk on vähendada toodete peamist keskkonnamõju, neile vastavuse kontrollimine on enamasti lihtne ning tõendamine ei nõua pakkujatelt palju lisatööd.

Põhjalikud kriteeriumid hõlmavad ka selliseid tehnilisi nõudeid, mis nõuavad pakkujatelt põhjalikumat teavet või hankijatelt palju keerukamaid kontrollimenetlusi.

Niisutussüsteemide puhul ei ole põhi- ja põhjalikke kriteeriume siiski eristatud, sest veesäästlike niisutussüsteemide paigaldamise korral on vajalikud peaaegu kõik kriteeriumid, mis teeb kahe tasandi eristamise raskeks. Pealegi ei peetud eristamist vajalikuks, kuna pakkujatel ei ole raske kriteeriumidele vastavust tõendada ega hankijatel seda kontrollida.

Aiandusteenuste hanke korral on kriteeriumid ette nähtud nii kasutatavate toodete kui ka teenuse osutamisel rakendatavate tavade jaoks.

Lisaks tehnilisele kirjeldusele ja valikukriteeriumidele on soovitatud kasutada mitut lepinguklauslit, mida ei saa hankemenetluse käigus hinnata. Seetõttu tuleb lepingu haldamise ajal rakendada erijärelevalvet.

Põhi- ja põhjalike kriteeriumide eristus põhineb:

 • toodete ja masinate hangete põhi- ja põhjalike kriteeriumide eristamisel,
 • eri aiatööde sagedusel ja mõjul,
 • äriühingute tehnilise pädevuse hindamiseks vajalikel tõenditel.


 

Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata aiandustoodete ja haljastuse keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.

 
Aiandustoodete ja haljastuse ökomärgise kriteeriumid:
Mullaparandusained
Kasvusubstraadid

 

 

Elekter

Soovitused elektrienergia ostmiseks

Kõige otsesem viis vähendada elektritarbimise keskkonnamõju on vähendada oma nõudlust – üldkasutatavate hoonete energiatõhususe suurendamise ja energiasäästlikumate energiat tarbivate toodete ostmise ning tarbijakäitumist mõjutavate meetmete abil. Mõlemat teemat hõlmavad teised tooterühmad (ehitus, kontorite IT-seadmed).

Käesolev tooteleht sisaldab rakendamismärkust energiateenuste kohta, mille eesmärk on suurendada teatava hoone energiatõhusust ja mille hankeid korraldatakse sageli paralleelselt või koos elektrienergia tarnimiseks korraldatava hankemenetlusega.

Elektriga seotud peamised keskkonnamõjud on süsihappegaasi ja teiste gaaside heide fossiilkütustest elektrienergia tootmise tagajärjel, mõju inimeste tervisele, bioloogilisele mitmekesisusele ja veevarudele maavarade kaevandamise (näiteks söekaevandamine ja naftapuurimine) ning jäätmekäitluse tagajärjel ning taastumatute fossiilkütusevarude kasutamine.

 

 
 
 
Põhikriteeriumide all esitatud tehnilises kirjelduses keskendutakse sellele, kui suur on taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia ehk taastuvelektri osakaal (soovitatavalt 50 protsenti). Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumide eesmärk on soodustada taastuvelektri veelgi suuremat osakaalu kui on kirjelduses märgitud miinimum.

Põhjalike kriteeriumide all esitatud tehnilises kirjelduses soovitatakse elektrienergia tootmist 100 protsendi ulatuses taastuvatest energiaallikatest.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks kriteeriumidest vaata elektrienergia keskkonnahoidlike riigihangete tootelehte.

 

 

Viimati uuendatud: 3. detsember 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.