Saasteainete heite- ja ülekanderegister

Saasteainete heite- ja ülekanderegister (Pollutant Release and Transfer Register ehk PRTR)

on riiklik elektrooniline andmebaas, mille eesmärk on tagada ligipääs keskkonnainfole riiklikul ja  rahvusvahelisel tasandil.

Registrisse koondatakse alljärgnevad keskkonnaandmed:

 • saasteainete heited õhku, vette ja maismaale;
 • saasteainete ülekanded reoveega;
 • ohtlike ja tavajäätmete ülekanded (sh eksport).

Ettevõtetel, kes omavad kompleks-, jäätme, välisõhu saaste- või vee-erikasutusluba ning ületavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 166/2006 lisades 1 ja 2 seatud künniseid, on kohustus kord aastas esitada Keskkonnaametile aruanne saasteainete heidete ja ülekannete kohta.

Aruandekohustuslased on ettevõtted, kes tegutsevad üheksas peamises tööstussektoris (kokku 65 valdkonda):

 • energia;
 • metallide tootmine ja töötlemine;
 • keemiatööstus;
 • jäätme- ja reoveekäitlus;
 • puidu- ja paberitööstus/töötlemine;
 • loomakasvatus ja intensiivne vesiviljelus;
 • toiduainetööstus: nii loomsest kui ka taimsest materjalist;
 • muud.

Keskkonnaagentuur koondab esitatud aruannetest kokku E-PRTRi määrusega nõutavad andmed ning esitab need Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon koondab liikmes- ja ka muude riikide poolt (Island, Norra, Serbia, Šveits ja Liechtenstein) edastatud andmed ühtsesse registrisse- E-PRTRi (ehk Euroopa PRTR). Registrisse kantud andmed on kõigile nähtavad ja igal ajal kättesaadavad.

Siseriiklike registrite loomine ja nende eesmärk

2001. aastal jõustus Arhusi konventsioon, mille eesmärk on üldsuse esindajatele laiaulatusliku, lihtsa ja tõhusa juurdepääsu tagamine teabele, otsustamisprotsessile ja õigusemõistmisele keskkonnaalal. 21. mail 2003. aastal otsustati konventsiooni kohtumisel ellu kutsuda saasteainete heite- ja ülekanderegistri protokoll, mis lõplikult jõustus oktoobris 2009.

Arhusi konventsiooni saasteainete heite- ja ülekanderegistri protokolli eesmärk on arendada välja avalikud registrid, mis sisaldavad vajalikke keskkonnaandmeid. Lisaks soovitakse õhutada ettevõtjaid saasteainete emissioone vähendama.

Saasteainete heite- ja ülekanderegistri protokoll jõustus Eesti suhtes 8. oktoobril 2009 ning esimeseks aruandeaastaks oli 2010. Iga protokolliga liitunud riik võttis endale kohustuse välja töötada sobiv siseriiklik andmebaas ning andmed peavad olema igal hetkel üldsusele kättesaadavad.

Lisaks riiklikule registrile on loodud ka ühtne Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister (E-PRTR), mille loomist käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ((EÜ) nr 166/2006), mille lisades (1 ja 2) on toodud künnised, mille ületamisel on ettevõte/käitis automaatselt E-PRTRi aruandekohustuslane. Määrus jõustus Eesti suhtes 18. jaanuar 2006. Ettevõtetel on kohustus esitada  vajalikku infot kord aastas, koos loas sätestatud aruande esitamisega.

Andmete esitamine ja töötlus

Eesti siseriiklik register on integreeritud kolme eraldiseisvasse infosüsteemi. Läbi nende infosüsteemide esitavad käitajad oma piirkondlikule Keskkonnaametile teavet saasteainete heidete ja ülekannete kohta:

PRTRi jaoks vajalike andmete kogumine toimub seega aastaaruannetega esitamisega üheaegselt.

PRTRi protokolli elluviimise kohta Eestis koostati 2014. aastal aruanne, mille leiab eesti keeles siit ja vene keeles siit

Milleks see register vajalik on?

PRTRi registrist saavad kasu nii riiklikud institutsioonid, ettevõtjad ja ka üldsus.

Kasu riigile:

 • potentsiaalselt ohtlike saasteainete tekitajate tuvastamine, seejuures ka nende saasteainete tüübi ja emissiooni ulatuse määratlemine;
 • regioonide, kus on enim probleeme saastusega identifitseerimine;
 • aitab vastu võtta keskkonnaalaseid otsuseid;
 • aitab seada prioriteete ja saasteainete emissioonide vähendamise eesmärke.

Kasu ettevõtetele:

 • abi saasteainete emissioonide kontrollimisel ning seadmete tootmistsüklite tõhustamisel;
 • motiveerib kasutusele võtma puhtamaid tootmise skeeme;
 • mida puhtamalt suudab ettevõte toota või tegutseda, seda usaldusväärsem on ta naabruskonna ja üldsuse silmis.

Kasu üldsusele:

 • igaüks saab teavet teda ümbritsevate kemikaalide negatiivsetest mõjudest ja ohtudest;
 • andmete kättesaadavus aitab teha otsuseid näiteks kodukoha valikul
 • suurendab üldsuse osavõttu keskkonnaalaste otsuste tegemisel.

 

 

 

Viimati uuendatud: 27. veebruar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.