Sa oled siin

Näited keskkonnahoidlikest hangetest Eestis

Ehitus

Valga Gümnaasiumi rekonstrueerimine (2010)
Keskkonnahoidlikud kriteeriumid: Rekonstrueeritava hoone energiatõhususarv 64 kWh/(m2 a);

SA HARAKA KODU erihooldekodu hoonete ja tehnovõrkude projekteerimine (2010)
Keskkonnahoidlikud kriteeriumid:
Projekteerimisel on prioriteediks passiivmaja või vähemalt madalenergia maja kriteeriumite saavutamine, ökoloogiliste ehitusmaterjalide kasutamine ning taastuvenergia rakendamine.

Oluline on kindlasti:

 • korralik soojustamine;
 • külmasildade vältimine;
 • õhupidavus;
 • passiivne päikeseenergia kasutus, mis on tagatud akende kvaliteedi, jaotuse ja orienteeritusega ilmakaarte suhtes. 

Mäetaguse hooldekodu (2010)
Keskkonnahoidlikud kriteeriumid: Hoone soojaveevarustuses kasutatakse päikese energiat.

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine (2010)
Keskkonnahoidlikud kriteeriumid: Lasteaed projekteeritakse ökoloogiliste materjalidega ning energiatõhusa liginullenergiahoone tehnoloogiaga.

Tallinna Linnavalitsuse uus administratiivhoone eelkvalifitseerimisega 2-etapiline ideekonkurss (2008)
Keskkonnahoidlikud kriteeriumud: Ideelahendus peab lähtuma säästva arengu põhimõtetest. Hoone peab olema säästliku ja keskkonnasõbraliku ehitus- ja viimistlusmaterjalide valiku ja ehitustehnoloogiaga ning säästliku hooldus- ja prügieemaldussüsteemiga. Projekteerimise aluseks võtta madala energiatarbivusega passiivmaja kontseptsioon.

Männiku tee 92 majutusüksuse ideekonkurss (2010)
Keskkonnahoidlikud kriteeriumid: Ehitatavad hooned on madala energiatarbega elamud, mille energiatarve kütmisele ei tohi ületada 40 kW ruutmeetrile aastas, mis saavutatakse tõhusa soojustamise, hea õhupidavuse, tagastuvenergia ventilatsioonisüsteemi, päikesekollektorsüsteemi ja õhk-vesi tüüpi soojuspumba kasutamisega.

Kontoritarbed

Keskkonnaamet (2014)

 • Koopiapaber peab olema valmistatud 100%-liselt ringlusse võetud paberist regenereeritud kiust. 
 • Koopiapaber (valge) peab olema vähemalt elementaarse kloorita (Elementari Chlorine FREE, ECF). Paber võib olla ka täielikult kloorivaba (Totally Chlorine Free, TCF).
 • Paberi tootja peab olema rakendanud ISO 9001, ISO 14001 või mõnda muud samaväärset rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedi- ja/või keskkonnajuhtimise süsteemi.

Keskkonnaministeerium (2009)

Keskkonnahoidlikud kriteeriumid:

 • Koopiapaber peab vastama EVS-ENISO 9706:2001 nõuetele;
 • Paberi tootja peab olema rakendanud ISO 9001, ISO 14001 või mõnda muud samaväärset rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemi;
 • Koopiapaber peab olema toodetud 100% ümbertöödeldud paberist;
 • Paberi tootmiseks ja valgendamiseks ei tohi olla kasutatud klooriühendeid ega teisi keskkonda kahjustavaid kemikaale.

IT seadmed

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (2012)

Keskkonnahoidlikud kriteeriumid:

 • Iga pakkumuses märgitud lauaarvuti ja monitor peab vastama Energy Star 5.0 (www.energystar.gov) standardile
 • Iga pakkumuses märgitud monitor peab vastama TCO’5.0 (www.tcodevelopment.com) standardile
 • Toiteploki efektiivsus peab olema vähemalt 85% (sõltumata koormusest); voolujuhe arvuti vooluvõrku ühendamiseks peab olema komplektis
 • Müratase (helirõhk) töörežiimil (CPU koormus 90%) ei tohi ületada 33,3 dB (ISO 9296 standardile vastava mõõtmistulemusena) 
 • Monitor LED-taustavalgustusega LCD
 • Hindamiskriteeriumitena kasutati lisaks hinnale ka arvutite ja monitoride energiatarvet. Väikseima energia tarbega IT seadmed said enim punkte. Energiatarve moodustas pakkumuse hindamisel 10%, hind 80%, 10% muud tingimused.
 • Euroopa Komisjon on selle näite avaldanud ka oma kodulehel

Koristus- ja puhastusteenused

Keskkonnaministeerium (2010)

Keskkonnahoidlikud kriteeriumid:

 • Pakkuja peab käesoleva hanke teostamisel kasutama puhastusaineid, mis vastavad ISO Standard 9000-seeria või samaväärse standardi kvaliteedinõuetle ja mida võib kasutada erinevate kasutusotstarbega ruumides (üldpinnad, büroo, sanitaarpinnad jne).
 • Biojäätmete ämbrite varustamine biolagunevate kilekottidega.
 • Paberikorvide, jäätmeämbrite, tuhatooside tühjendus ja puhastus (sh jäätmete sorteerimine: klaas, paber, plastik ja üldjäätmed).
 • Tualettpaber ja paberkäterätid peavad olema sekundaartoorainest.
 • Kätepesuvahend peab olema ökomärgisega või samaväärne (keskkonnasõbralik).

Keskkonnaministeerium (2013)

 • Ei tohi kasutada koostisaineid, mis on ohtlikud või mürgised ja  mida liigitatakse koos ühe järgmise hoiatusmärke või mitmest sellisest hoiatusest koosneva liitmärkega R45, R46, R49, R60, R61. Eespool kirjeldatud nõuded kehtivad aine või valmistise iga aine kohta, mida on lõpptootes ole 0,01 massiprotsendi. Eelpool nimetaud nõue ei kehti biotsiididele. Ülitundlikust põhjustavad ained on ained või koostisosade kontsentratsioon, mille kohta kehtib hoiatusmärge R42 ja/või R43 ei tohi olla lõpptootes olla üle 0,1 massiprotsendi.
 • Tualettruumides ja köökide prügikastides peab kasutama biolagunevaid kotte
 • Kõik vahendid peavad olema koos selgete doseerimisjuhistega.
 • Kui vahendid on pihustiga pudelisse pakendatud, peab olema ette nähtud korduvtäitmise võimalus.
 • Puhastusmeetodi valik peab tagama puhastatavate esemete, pinnakatete ning ruumide säilimise ja ei tohi seada ohtu hoones viibivaid isikuid.
 • Kasutatavad elektrilised vahendid (pesumasin A++, tolmuimeja) peavad olema elektrit säästvad.
 • Töötava pesumasina müratase peab olema vaikne ja pesumasin ei tohi tekitada vibratsiooni.

Politsei- ja Piirivalveamet (2014)

 • Politsei- ja Piirivalveameti keskkonnahoidliku koristushankega saad tutvuda Euroopa Komisjonile koostatud hea näite artiklis

Keskkonnaamet (2014)

 • Pakkuja peab käesoleva hanke teostamisel kasutama puhastus- ja hooldusvahendeid, kätekuivatuspaberit, tualettpaberit ja vedelseepi, mis vastavad I-tüübi ökomärgiste (nagu nt EU Eco Label/ELi Ökomärgis, Nordic Swan/Põhjamaade Luik ning Blauer Engel/Sinine Ingel) väljastamise kriteeriumitele või sellega samaväärsetele kriteeriumitele. 
 • Kõiki tooteid on Pakkuja kohustatud tarnima selgete doseerimisjuhistega.

 • Kasutada ei tohi propellente sisaldavaid pihustusvahendeid.

 • Kui toodet müüakse pihustiga pakendatult, peab olema ette nähtud korduv täitmise võimalus. 

 • Lepingu tingimus: Töövõtja kohustub kasutama Lepingu täitmisel vaid pakkumuses esitatud puhastus- ja hooldusvahendeid, kätekuivatuspaberit, tualettpaberit ja vedelseepi ning samuti tagama oma töötajatele väljaõppe puhastus- ja hooldusvahendite korrapäraseks kasutamiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2014)

 • Kõikide tööde puhul tuleb tagada Hankija töötajate, külaliste, möödakäijate ning tööde teostajate ohutus, järgida elektri-, töö- ja tuleohutuse ning keskkonnakaitse nõudeid.

 • Puhastusteenindajad peavad oskama koristada keskkonnasäästlikult, õigesti kasutada puhastusvahendeid ja puhastusteenuse osutamisel kasutatavaid kemikaale, neid ohutult ladustada ja doseerida ning kemikaalijäätmeid käidelda. 

 • Kõik puhastustooted peavad olema koos selgete doseerimisjuhistega

 • Pakkuja varustab puhastusteenindajad vajalike professionaalsete töövahendite ja seadmetega ning kasutab kaasaegseid puhastustehnoloogiaid, sh eelniisutatud puhastusvahendeid vee- ja puhastusvahendite kulu vähendamise eesmärgil.

 • Puhastusteenuse osutamise protsessis kasutatavad elektrilised vahendid (pesumasin, professionaalne topeltfiltriga tolmuimeja jm) peavad olema elektrienergiat säästvad. Töötavate vahendite müra- ja vibratsioonitase peab olema madal.

 • Jäätmed tuleb viia ja asetada objekti hoones või sisehoovis asuvatesse prügikonteineritesse vastavalt jäätmeliigile (vähemalt olmejäätmed, pakendijäätmed, sh paber, kartong, biolagunevad jäätmed). Jäätmed tuleb prügikonteineritesse paigutada säästlikult, et vältida tarbetut kuhjumist (näiteks pappkastid tuleb kokku voltida).

 • Pakkuja ei tohi kasutada koostisaineid, mis on ohtlikud või mürgised või mida liigitatakse koos ühe järgmise hoiatusmärke või mitmest sellisest hoiatusest koosneva liitmärkega: R45, R46, R49, R60, R61. Eespool kirjeldatud nõuded kehtivad aine või valmistise iga aine kohta, mida on lõpptootes üle 0,01 massiprotsendi. Eelpool nimetaud nõue ei kehti biotsiididele. 

 • Ülitundlikust põhjustavad ained on ained või koostisosade kontsentratsioon, mille kohta kehtib hoiatusmärge R42 ja/või R43, mis lõpptootes ei tohi olla üle 0,1 massiprotsendi.

 • Negatiivsete mõjude vähendamiseks ja kõrvaldamiseks peab Pakkuja puhastusteenuse osutamise käigus kasutama ainult puhastustooteid ja –materjale ning kasutavaid aineid, mis on keskkonnahoidlikud ja vastavad  I tüübi ökomärgistele (näiteks EU Ecolabel/ELi Ökomärgis,  Nordic Swan/Põhjamaade  Luik  ning Blauer Engel/Sinine Ingel) või sellega samaväärsetele kriteeriumidele. Pakkumuses esitatud I tüübi ökomärgisega puhastustoodete nimekirjas olevaid vahendeid võib hankelepingu kehtivuse ajal muuta vaid Hankija eelneval kirjalikul nõusolekul. Lepingu kehtivuse ajal ei ole lubatud asendada ökomärgisega tooteid märgiseta toodetega.

 • Kuivatuspaberi käte kuivatamiseks võib osaliselt asendada ka tekstiilipõhiste korduvkasutust võimaldavate automaatsete kuivatamissüsteemide või muude korduvkasutust võimaldavate seadmetega. 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.