Sa oled siin

Nagoya protokoll

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise NAGOYA PROTOKOLL

  • JÕUSTUS Euroopa Liidu suhtes alates 12. oktoobrist 2014 ning on reguleeritud Eestile otsekohalduva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 511/2014. Üksikasjalikud eeskirjad määruse rakendamiseks on kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 2015/1866, milles käsitletakse kogude registrit, kasutajapoolse nõuete täitmise jälgimist ja parimaid tavasid.
  • EESMÄRK on tagada igasuguse taimse, loomse, mikrobioloogilise või muu päritoluga materjali (nii reaalselt kui potentsiaalselt väärtusliku) kasutamisest saadavate tulude õiglane ja erapooletu jaotamine.
  • KASUTAMINE on Nagoya protokolli mõistes geneetiliste ressursside (geneetilise ja/või biokeemilise koostise) alane teadus- ja arendustegevus. Teadus- ja arendustegevus - vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele.
  • EESTIS on Nagoya protokolli rakendamine reguleeritud looduskaitseseadusega (vt pt 91).
  • PÄDEVAD ASUTUSED: Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja Maaeluministeerium.

  • JÄRELEVALVEASUTUS: Keskkonnainspektsioon.

Nagoya protokoll on loodud eelkõige suure bioloogilise mitmekesisusega riikides olevate geneetiliste ressursside (GRide) kaitseks. Igal riigil on Nagoya protokolli kohaselt õigus kehtestada juurdepääsupiirang oma riigi loodusressurssidele ehk kui see piirang on seatud, siis saab kasutamine toimuda vaid geneetilise ressursi omanikuga/pakkujaga vastastikku kokkulepitud tingimustel. Eesti ei ole kehtestanud oma riigi geneetilistele ressurssidele  juurdepääsupiirangut Nagoya protokolli mõistes, seega Eesti puutumus Nagoya protokolliga on hetkel läbi potentsiaalse GRide kasutamise. Kasutajateks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud. Tulenevalt Nagoya protokollist on määruse (EL) nr 511/2014 eesmärk tagada, et ELis kasutatavad GRid ja nendega seotud traditsioonilised teadmised oleks omandatud päritoluriigist õiguspäraselt.

Teadus- ja arendustegevust tegevad isikud peavad veenduma ning olema valmis tõendama oma töös kasutatava igasuguse taimse, loomse, mikrobioloogilise materjali õiguspärast omandamist ehk päritolu. Oluline on see, et kui teadlane/arendaja saab rahalisi vahendeid geneetiliste ressursside ja nendega seotud traditsiooniliste teadmiste kasutamist hõlmavate teadusuuringute jaoks ja/või geneetiliste ressursside või nendega seotud traditsiooniliste teadmiste kasutamise tulemusel jõutakse uue toote lõpliku väljavöötamiseni, peab ta esitama oma riigi vastava valdkonna pädevale asutusele teatud kindla info (kus ja millal on saadud geneetiline ressurss; vajadusel ehk kui konkreetse riigi ressursile on seatud piirang, siis päritoluriigi juurdepääsuluba ja vastastikku kokku lepitud tingimused, sh tulude jaotamise kohta info jne). Euroopa Liidus käib sellise info esitamine Euroopa Komisjoni loodud deklaratsioonide esitamise andmebaasi DECLARE kaudu.
 
 

Abistavad küsimused, et jõuda vastuseni, kas tegevus kuulub Nagoya protokolli kohaldamisalasse:


Kas ma kasutan oma töös geneetilist ressurssi (sh derivaadid) teadus- ja arendustegevuse tähenduses? Kui jah, siis vaatan järgmist küsimust.
 

Kas geneetilisele ressursile on saadud juurdepääs ja olen seda kasutanud pärast 12. oktoobrit 2014? Kui jah, siis vaatan järgmist küsimust.

Mis on geneetilise ressurssi päritoluriik? Kas päritoluriik on Nagoya protokolli osaline? Täpsem info Nagoya protokolli teabe-võrgustikust. Kui jah, siis vaatan järgmist küsimust.

Kas päritoluriik on geneetilisele ressursile kehtestanud juurdepääsupiirangu?  Täpsem info Nagoya protokolli teabevõrgustikust. Kui jah, siis kontakteerun selle riigi pädeva asutusega (Competent National Authority, CNA) juurdepääsuloa taotlemiseks.

Kui tegevus kuulub Nagoya protokolli kohaldamisalasse, siis mis kohustused rakenduvad teadlasele/arendajale seoses Nagoya protokolliga


Määruse (EL) 511/2014 art 4 – andmete ülesmärkimise, säilitamise ja edastamise kohustus. Märgi üles: rahvusvaheliselt tunnustatud vastavussertifikaat (juhul kui olemas), juurdepääsemise koht ja kuupäev; geneetilise ressurssi kirjeldus; otseallikas ja selle järgnevad kasutajad; kaasnevad lepingud; juurdepääsuload.

Kui geneetilist ressurssi kasutatakse teadustöös, mida rahastatakse, täida deklaratsioon DECLARE`is.

Kui geneetilist ressurssi kasutamisega on jõutud toote väljatöötamise lõppfaasi, täida deklaratsioon DECLARE´is.

Täpsemates küsimustes Nagoya protokolli kohta võib pöörduda Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialisti Teele Jairuse poole (teele.jairus@envir.ee, 626 2886).

 

Viimati uuendatud: 4. märts 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.