Metsanduse arengukava aastateks 2021-2030

Metsanduse arengukavas määratakse metsanduse arengu eesmärgid ning kirjeldatakse, kuidas neid saavutada. 


Arengukava eesmärk on saavutada ühiskondlik kokkulepe metsade jätkusuutliku majandamise suunamiseks, arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitselisi kui ka kultuurilisi aspekte. Jätkusuutlik metsamajandus tähendab metsade kasutamist sellisel viisil ja sellises ulatuses, mis tagab nende elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali ning võimaldab metsadel ka tulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone nii kohalikul, riigi kui ka maailma tasandil (vastavalt Forest Europe ministrite 1993. a Helsingi resolutsioonile H1).

Metsanduse arengukava koostamisele annab aluse metsaseadus. Metsaseaduse paragrahvi 7 kohaselt koostatakse metsanduse suunamiseks iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava.

Metsandust käsitleva valdkonna arengukava kinnitab Riigikogu.

Metsaseaduse kohaselt moodustab keskkonnaminister metsandust käsitleva valdkonna arengukava koostamiseks  juhtrühma, mille tegevusse kaasatakse metsandusega tegelevad uurimisasutused ning muud olulised metsandusega seotud huvirühmad. MAK2030 juhtrühma kuuluvad metsanduse ökoloogilise, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku huvi eksperdid ning teadusasutuste ja riigiasutuste esindajad.

 

Millised on erinevate asutuste ja kogude rollid?

Metsanduse arengukava aastateks 2021-2030 koostamise protsessi koordineerib Keskkonnaministeerium. 

Esimese sammuna moodustatakse arengukava koostamise ettepaneku kokkupanemiseks vajalik töörühm, mis selgitab kõigepealt välja metsanduse lahendamist vajavad probleemid ning sõnastab metsanduse arengukava koostamise eesmärgid.

Paralleelselt töörühma kohtumistega telliti teadlastelt alusuuring, mis samuti aitas tuvastada probleemistikku. Alusuuringu tulemusi kasutatakse ettepanekus olukorra kirjeldamiseks ning hiljem kasutatakse alusmaterjalidena vastavate teemade käsitlemisel arengukava koostamisel.

Töörühma töö põhjal vormistab Keskkonnaministeerium MAK2030 koostamise ettepaneku ja kooskõlastab selle huvirühmade ja teiste ministeeriumitega. Seejärel esitab ministeerium arengukava koostamise ettepaneku Vabariigi Valitsusele ning taotleb selle kinnitamist.

Pärast arengukava protsessi algatamist asutakse ettepanekus kirjeldatud probleemidele lahendusi otsima ja koostatakse huvigruppidega koostöös arengukava terviktekst. Seejärel saadab Keskkonnaministeerium valmiva arengukava seaduseelnõu koos seletuskirjaga kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja teistele huvilistele ning lõpuks viib viimistletud eelnõu Vabariigi Valitsusse, kes saadab selle Riigikogule kinnitamiseks.

 

 

Koos arengukava koostamise algatamisega tellib Keskkonnaministeerium ka selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mis viiakse läbi paralleelselt arengukava enda koostamisega.

Kui Vabariigi Valitsus on metsanduse uue arengukava koostamise ettepaneku heakskiitmisega protsessi algatanud, moodustatakse arengukava koostamise juhtrühm ning juhtrühma ettepanekul töörühmad sisuliste küsimuste arutamiseks. Töörühmade ülesanne on välja pakkuda kõiki huvisid arvestavaid meetmeid probleemide lahendamiseks. Juhtrühm juhib töörühmade tööd. Töörühmades väljatöötatud meetmed esitatakse juhtrühmale kaalumiseks ja vajadusel otsustamiseks.

Töörühmades valmivad arengukava peatükkide eelnõud, millest juhtrühma heakskiidul vormub arengukava eelnõu terviktekst.

Kogu protsessi vältel, nagu ka varem ja edaspidi, jätkab tööd keskkonnaministri metsandusnõukogu. Metsandusnõukogul on uue arengukava koostamisel oluline nõu andev funktsioon. Esmalt teeb nõukogu ministrile ettepaneku arengukava algatamise töörühma moodustamiseks. Edaspidi jätkavad nõukogu liikmed ministri nõustamist vastavalt vajadusele nii arengukava koostamisega seotud kui ka muudes üleskerkivates olulistes metsandusküsimustes.

Metsandusnõukogu aitab keskkonnaministril langetada otsuseid, kus oleks parimal võimalikul moel arvestatud kõikide huvigruppide vajaduste ja soovidega. Metsandusnõukogu koosneb metsanduse erinevaid huvisid esindavatest ekspertidest ja riigiametnikest.

MAK2030 koostamise alamlehte täiendatakse regulaarselt vastavalt protsessi kulgemisele.

Lisainfo:

 

 

 

 

 

 

Metsanduse uue arengukava koostamise esialgne ajakava

 

Orienteeruv aeg Tegevus
detsember 2017

Kogunes keskkonnaministri metsandusnõukogu, kus arutati MAK2030 koostamise tööplaani.

veebruar 2018

Kogunes keskkonnaministri metsandusnõukogu, kus tehti ettepanek MAK2030 algatamise töörühma koosseisu kohta ning arutati MAK2030 koostamise alusuuringu lähteülesannet.

veebruari
teine pool 2018
Moodustati algatamise töörühm. Tellitakse alusuuring.
Algatamise töörühma käskkiri
13. märts 2018

Toimus avaüritus, kus tutvustati avalikkusele MAK2030 koostamise protsessi ning selles kaasarääkimise võimalusi.

Ettekanded: 
"Kuidas olla osaline metsanduse arendamisel?" Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler
"The Role of Forest Sector in Circular Bioeconomy" Lauri Hetemäki, Euroopa Metsainstituudi asedirektor
Avaürituse salvestust saab vaadata siit.

MAK avaürituselt saabunud ettepanekud töörühmas arutamiseks

 

märts-september 2018

Toimub ideede, probleemide ja eesmärkide kogumine kõikidelt huvilistelt (vt kaasamist).
Algatamise töörühma kohtumised, mille raames toimub metsanduses lahendamist vajavate probleemide selgitamine ning lähteülesande koostamine Vabariigi Valitsusele MAK2030 koostamise algatamiseks.

Töörühma esimene kohtumine toimus 22. märtsil. 

Töörühma esimene kohtumine toimus 14. juunil.

Töörühma kolmas kohtumine toimus 13. septembril

Töörühma kohtumiste materjalidega on võimalik tutvuda siin.

sügis
2018

Keskkonnaministeerium esitab MAK2030 koostamise ettepaneku Vabariigi Valitsusele.  

sügis
2018

 

26. oktoober 2018

Vabariigi Valitsus kiidab heaks MAK2030 koostamise ettepaneku; valmib alusuuring (alusuuringu aruanne, uuringu lisad, sihtrühmade ootused); moodustatakse MAK2030 koostamise juhtrühm ja temaatilised töörühmad, kus algab küsimuste sisuline lahendamine. Keskkonnaministeerium algatab keskonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Teine avalikkusele mõeldud suurüritus toimus 26. oktoobril Tallinnas Kultuurikatlas, kus tutvustatakse Vabariigi Valitsuse algatatud dokumenti ja protsessi seisu. Infopäeva salvestust saab järelvaadata siit.

Suurüritusel esitletud ettekanded:

sügis 2018-kevad 2020 Töörühmad analüüsivad probleemkohtade lahendamise võimalusi ning pakuvad selleks välja kõiki huvisid arvestavad meetmed.
Töörühmade töö tulemusena valmivad arengukava peatükkide eelnõud.
Juhtrühmas toimub jooksvalt tasakaalustatud arutelu töörühmade ettepanekute ja muude oluliste teemade üle.
Paralleelselt töörühmade tööga käib KSH koostamine.
Avalikkusele metsanduse uue arengukava koostamisest ülevaate andmiseks on kavas korraldada paar suurüritust aastas. Pidevalt lisatakse uut infot MAK2030 veebilehele.
2020 Töörühmade töö ja KSH alusel valmib metsanduse 2021-2030. aasta arengukava eelnõu terviktekst. Viiakse läbi arengukava eelnõu menetlus - kooskõlastusring ministeeriumidega, heakskiitmine Vabariigi Valitsuses ning arengukava kinnitamine Riigikogus.

Kaasamine MAK2030

Kuidas saab kaasa rääkida metsanduse uue arengukava koostamisel?

 

Metsanduse arengukava on riigile oluline ja suurt mõju avaldav dokument, mis vajab  huvirühmade ja avalikkuse põhjalikku kaasamist. Arengudokumendi koostamise käigus võib tekkida eriarvamusi ja huvide ristumisi. Huvirühmade kaasamise abil saab kvaliteetse lõpptulemuse valmimiseks ja põhjendatud valikute tegemiseks koguda häid mõtteid, lahendusi ja ekspertarvamusi. Hästi ja läbimõeldult ellu viidud kaasamine loob eelduse, et metsanduse arengukava valmib kõikide huvirühmade ettepanekuid kaaludes ja saab Riigikogu heakskiidu.

Kaasamist planeeritakse kogu protsessi vältel, kogudes kokku huvirühmade ettepanekud ja arvamused:

Lähteülesande koostamiseks moodustatakse asjatundjatest ja huvilistest töörühm, kus kaardistatakse valdkonna probleemid, toimuvad avalikud kaasamisüritused;

erinevate huvirühmade esindajatest moodustatakse juhtrühm ja valdkondlikud töörühmad, kus valmivad esialgsed ettepanekud ja MAK2030 peatükkide algtekstid;

valdkondlike töörühmade arutelu tulemused avaldatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel;

arengukava koostamise ajal saab ettepanekuid esitada töörühmade, MAK2030 kodulehe ja e-posti aadressi mets@envir.ee kaudu.

avalikud arutelud toimuvad nii Vabariigi Valitsusele arengukava koostamise ettepaneku tegemiseks kui ka arengukava eelnõu valmimisel;

MAK2030 veebilehel on võimalus tutvuda kõikide uuringute, töörühmade koosolekute protokollide ja esitatud ettepanekutega.

Metsanduse arengukava küsitlus: huvirühmadelt arengukavale esitatavate ootuste kokkukogumine (küsitlus on avatud kõigile huvilistele)

 

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.