KMH litsents

Keskkonnamõju hindamise litsentsi taotlemine

 

Keskkonnamõju hindamise (KMH) litsents antakse füüsilisele isikule, kes:

 • on omandanud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni loodusteaduste või keskkonnakaitse õppesuuna õppekava järgi;
 • omab vähemalt viieaastast töökogemust loodusteaduste või keskkonnakaitsega seotud tegevusalal;
 • on läbinud KMH alase koolituse vähemalt 60 tunni mahus ja sooritanud positiivse tulemusega vastava eksami;
 • on läbinud juhtimisalase koolituse vähemalt 60 tunni mahus ja omab vähemalt kahe projekti juhtimise kogemust;
 • on viimase viie aasta jooksul osalenud vähemalt neljal korral sisulise eksperdina eksperdirühma töös (vt dokumenti "KeHJS § 15 lg 1 p 5 ja lg 8 tõlgendamine" (PDF, 217.14 KB);
 • on sooritanud KMH alase testi keskkonnamõju hindamise litsentsi komisjoni ees;
 • on tasunud riigilõivu 260 eurot.
 

Keskkonnamõju hindamise litsentsi komisjon

 

Keskkonnaministeeriumit nõustab litsentside väljastamisel keskkonnamõju hindamise litsentsi komisjon.
Litsentsi komisjoni koosseis ja ülesanded on määratud keskkonnaministri 25.06.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/282 (PDF, 191 KB).

Korduma kippuvad küsimused:

 • Kas litsentsi taotlemiseks peavad kõik neli tööd (KMH/detailplaneeringu KSH aruannet) olema heakskiidetud (nõuetele vastavaks tunnistatud)? Vt eespool toodud dokumenti KeHJS § 15 lg 1 p 5 ja lg 8 tõlgendamine.
 • Kas arvestatakse ka teistele strateegiliste dokumentidele (arengukavad, üldplaneeringud, maakonnaplaneeringud jne) tehtud KSH-sid? Ei. Tulenevalt KeHJS § 15 lõikest 8 pikendatakse litsentsi kehtivust, kui taotleja on litsentsi kehtivusaja jooksul vähemalt neljal korral juhteksperdina osalenud keskkonnamõju hindamises või detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilises hindamises.
 • Mida kujutab endast KMH alane test? Test koosneb kolmest osast (A – valikvastustega küsimused, B – avatud küsimused, C – ülesanne). Kõigepealt tuleb täita testi A ja B osad ning seejärel on võimalik asuda lahendama ülesannet, mille puhul on lubatud kasutada ka abimaterjale (sh internetiallikaid).
  Punktisüsteem: A – iga õige vastus 1 p; B – iga õige vastus maksimaalselt 3 p; C – maksimaalselt 10 p.
  Kokku on võimalik saada 30 punkti, test loetakse sooritatuks, kui taotleja vastab õigesti vähemalt 61 protsenti küsimustest. Test kontrollib taotleja teadmisi mõju hindamisest tervikuna.
 • Kuidas testi tegemiseks valmistuda? Tutvuda KMH alaste juhenditega, sh lugeda kindlasti Keskkonnamõju hindamise käsiraamatut (T. Põder, 2017) (PDF, 1,79 MB). Lisaks on oluline tunda KeHJS-i, kuid ei eeldata seaduse pähe õppimist.

KMH litsentsi andmise või kehtivuse pikendamise kord


Litsentsi saamiseks esitab litsentsi taotleja (füüsiline isik) Keskkonnaministeeriumile:

 • keskkonnaministri 31. mai 2005. aasta määruse nr 46 "Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid" vormikohase taotluse;
 • haridust tõendavad dokumendid (kõrgkooli diplom, akadeemilise õiendi koopia jne);
 • eelnevat töökogemust tõendavad dokumendid;
 • kinnituse KMH alase koolituse läbimise ja eksami sooritamise ning eksperdirühma töös osalemise kohta (koolituse diplom jne);
 • kinnituse juhtimisalase koolituse läbimise ja projekti juhtimise kogemuse kohta.

Peale KMH litsentsi taotluse laekumist kontrollib Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakond taotluse vastavust KeHJS § 15 lõigetes 2 ja 3 esitatud nõuetele. Keskkonnakorralduse osakonnal on selleks aega 14 päeva alates taotluse registreerimisest.

Kui taotlus ei vasta nõuetele, määrab Keskkonnaministeerium tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, võib Keskkonnaministeerium jätta taotluse läbi vaatamata.

Kui taotlus vastab KeHJS § 15 lõigete 2 ja 3 nõuetele, hindab KMH litsentsi komisjon taotleja vastavust KeHJS § 15 lõike 1 nõuetele. Komisjonil on õigus küsida taotlejalt täiendavat infot. Kui taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks, annab Keskkonnaministeerium teada KMH alase testi toimumise ajast ja kohast vähemalt 7 päeva ette.

KMH alase testi vastused kontrollib 30 päeva jooksul peale testi toimumist KMH litsentsi komisjon, kes vajadusel kutsub taotleja vestlusele ja esitab Keskkonnaministeeriumile ettepaneku KMH litsentsi andmise või andmata jätmise osas. Vestluse vajadus määratakse, kui testi tulemused jäävad sooritamise/mittesooritamise piirile või mõni testi küsimus vajab täiendavat vastamist. Vestlus toimub hiljemalt 30 päeva jooksul peale testi vastuste kontrollimist KMH litsentsi komisjoni koosoleku raames. Juhul, kui taotleja ei vasta küsimustele 61% mahus õigesti, loetakse vestlus mittesooritatuks ja KMH litsentsi andmisest keeldutakse.

Litsentsi kehtivuse pikendamiseks esitab isik vabas vormis kirjaliku taotluse hiljemalt kolm kuud enne litsentsi kehtivuse lõppemist. Taotlusele lisatakse ka riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Litsentsi kehtivust pikendatakse, kui taotleja on litsentsi kehtivusaja jooksul vähemalt neljal korral juhteksperdina osalenud keskkonnamõju hindamises või detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilises hindamises (vt dokumenti "KeHJS § 15 lg 1 p 5 ja lg 8 tõlgendamine" (PDF, 217.14 KB)).

Riigilõiv litsentsi taotlemise või pikendamise menetluse eest tuleb tasuda enne taotluse esitamist (KeHJS § 15 lõige 5).


Riigilõiv 260 EUR tasutakse Rahandusministeeriumile.
Viitenumber: 2900072987
Pangakontod : Swedbank AS: EE932200221023778606; AS SEB Pank: EE891010220034796011

 

 

Viimati uuendatud: 15. aprill 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.