Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on keskkonna­kaalutlustega arvestamine strateegiliste dokumentide koostamisel ja kehtestamisel.

 

KSH aitab kaasa kõrgetasemelisele keskkonnakaitsele ning säästva arengu edendamisele.

Keskkonnakaalutlustega arvestamine peab algama juba siis, kui kavandatakse valdkonna või piirkonna peamisi arengusuundi. KSH võimaldab hilisemaid probleeme ennetada, võttes keskkonnaküsimusi arvesse juba otsuse tegemise kõrgemal tasandil. Keskkonnamõju hindamise (KMH) rolliks on sellisel juhul juba hilisem täpsustav hindamine projekti tasandil.

Keskkonda mõistetakse KSH puhul laiemalt kui ainult looduskeskkond, st mõju hinnatakse loodus-, sotsiaal-, majandus- ja kultuurilise keskkonna­aspektide seisukohast.

KSH korraldatakse strateegiliste planeerimisdokumentide (edaspidi kava) ja planeeringute koostamisel.

Kava on näiteks strateegia, arengukava, tegevuskava, programm vm dokument, mis vastab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis­süsteemi seaduse (KeHJS) kriteeriumitele.
 

KSH menetlus on planeeringute ja muude strateegiliste planeerimisdokumentide puhul erinev. Planeeringute KSH menetlus toimub planeerimisseaduses sätestatud korras, teiste strateegiliste planeerimisdokumentide KSH menetlust reguleerib KeHJS.
 

KeHJS kohase KSH menetluse skeem (PDf, 523.41 KB)

PlanS kohase KSH menetluse skeem (PDF, 654.42 KB)

Lisainfo planeerimisseaduse kohta

Täpsemalt KSH kohta:

KSH piiriülene hindamine

KSH juhendmaterjalid

KSH õigusaktid

Teated

Mõistete selgitus

Keskkonnamõju - tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.

Oluline keskkonnamõju - keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.

Kava koostamise korraldaja - algatab KSH, vastutab selle korraldamise eest ja kannab seonduvad kulud.

KSH eelhindamine - strateegilise planeerimisdokumendiga eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju olulisuse esialgne hindamine, mille käigus otsustatakse KSH vajalikkuse üle.

KSH programm - KSH lähteülesanne, milles selgitatakse hindamise ulatus ja ajakava ning nimetatakse isikud ja asutused, keda kava rakendamine võib mõjutada või kellel võib strateegilise planeerimisdokumendi vastu huvi olla.

KSH väljatöötamise kavatsus - planeeringute KSH lähteülesanne, milles selgitatakse hindamise ulatus ja ajakava ning nimetatakse eeldatavalt oluline keskkonnamõju.

Asjaomane asutus - asutus, keda kavandatava tegevuse rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab või kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju vastu.

KSH aruanne - strateegilise planeerimisdokumendi juurde kuuluv dokument, mis sisaldab KSH tulemusi. KSH aruande koostamisel lähtutakse nõuetele vastavaks tunnistatud KSH programmist  (või KSH väljatöötamise kavatsusest) ning see peab vastama KeHJS § 40 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

KSH esimese etapi aruanne - eriplaneeringute KSH aruande koostamise alus, milles hinnatakse erinevate asukohaalternatiivide mõjusid.

 

 

Viimati uuendatud: 14. veebruar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.