Veepoliitika raamdirektiivi rakendamine

EL veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) on EL liikmesriikidele suunatud õigusakt, mille ülesandeks on kehtestada Euroopa Ühenduse ühtne tegevusraamisitik vee kaitse kavandamiseks ja korraldamiseks Euroopa Liidus.

Direktiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee sh rannikuvee ja põhjavee) hea seisundi saavutamise aastaks 2015.

Veepoliitika raamdirektiivi nõuete ning selles toodud tegevusraamistiku rakendamine toetub veemajanduskavade koostamisele. Selleks, et saavutada kõikide vete hea seisund aastaks 2015, peavad kõik riigid rakendama valgalapõhise veemajanduse põhimõtteid, moodustama veemajanduse korraldamiseks vesikonnad ning koostama igale vesikonnale veemajanduskavad, mis peavad tagama kõikides teistes veealastes direktiivides toodud meetmete ning kõikvõimalike lisameetmete abil hea seisundi tähtaegse saavutamise.

 

Veepoliitika raamdirektiivi rakendamise põhiülesanded ja -tegevused

Direktiivi rakendamise joonis

Direktiivi artikkel Ülesanne/tegevus Tähtaeg Tulemus
3.7 Liikmesriigid määravad pädevad asutused direktiivi nõuete rakendamiseks 22.12.2003 Pädev asutus vastavalt veeseadusele Keskkonnaministeerium
24.1 Liikmesriigid kehtestavad direktiivi rakendamiseks vajalikud riiklikud õigusaktid 22.12.2003 Õigusaktid kehtestatud, peamiselt veeseaduse ja sellest tulenevate rakendusaktide alusel
24.1 Liikmesriigid teavitavad Euroopa Komisjoni õigusaktide kehtestamisest 22.12.2003 Euroopa Komisjon teavitatud
24.2 Liikmesriigid esitavad Euroopa Komisjonile direktiivi poolt reguleeritava valdkonna riiklikud õigusaktid 22.12.2003 Õigusaktid esitatud
3.8 Liikmesriigid esitavad Euroopa Komisjonile nimekirja määratud pädevatest asutustest 22.06.2003 Pädevate asutuste nimekiri esitatud, vt: Artikli 3.8 aruanne
5.1 Liikmesriigid koostavad (teevad valmis): Vesikonna tunnuste analüüsi (kirjelduse iga vesikonna kohta); Ülevaate inimtegevuse mõjust pinna- ja põhjaveele; Veekasutuse majandusanalüüsi. 22.12.2004 Analüüsid ja ülevaated koostatud (aruanne allpool)
6.1 Liikmesriigid koostavad registri erikaitset nõudvate alade kohta (täiendavad kaitset vajavad alad - nitraaditundlik ala, joogiveehaare, supluspiirkond, looduskaitse alad, jms) 22.12.2004 Register moodustatud (vt Keskkonnaregister - www.keskkonnainfo.ee)
15.2 Liikmesriigid esitavad Euroopa Komisjonile koondaruande artiklis 5.1 nõutud tegevuste kohta 22.03.2005 Aruanne esitatud (Artikli 5 aruanne, Art 5 aruanne - andmebaasis sisalduvad osad)
8. Liikmesriigid kehtestavad vee seisundi seire programmid 22.12.2006 Koostatud
14.1 Liikmesriigid avaldavad veemajanduskava koostamise ajagraafiku, tööprogrammi ning kavandatavad konsultatsioonimeetmed 22.12.2006 Koostatud ja kinnitatud: Käskkiri - vesikonna veemajanduskavade koostamise ajagraafik ja tööplaan
14.1 Liikmesriigid koostavad ja esitavad vaheülevaate vesikonnas esinevate oluliste veeprobleemide kohta 22.12.2007 Ülevaade koostatud: Ülevaade olulistest veemajandusprobleemidest vesikondades
14.1 Liikmesriigid teevad avalikult kättesaadavaks veemajanduskava eelnõu 22.12.2008 Eelnõud tehtud avalikult kättesaadavaks
11.7 Liikmesriigid koostavad meetmeprogrammid direktiivi eesmärkide saavutamiseks 22.12.2009 Kinnitatud (01.04.2010)
13.1 Liikmesriigid kinnitavad iga vesikonna kohta veemajanduskava 22.12.2009 Kinnitatud (01.04.2010)
15.1 Liikmesriigid edastavad vesikonna veemajanduskava Euroopa Komisjonile 22.03.2010 Esitatud
15.3 Liikmesriigid esitavad vahearuande meetmeprogrammi elluviimise kohta 22.12.2012 Aruanne esitatud
5.2 Liikmesriigid koostavad või ajakohastavad järgmised: Vesikonna tunnuste analüüsi (kirjelduse iga vesikonna kohta); Ülevaate inimtegevuse mõjust pinna- ja põhjaveele; Veekasutuse majandusanalüüsi. 22.12.2013

Analüüsid ja ülevaated on koostatud.

Vesikonna tunnuste analüüs

Ülevaade inimtegevuse mõjust pinna- ja põhjaveele

Veekasutuse majandusanalüüs

14.1 Liikmesriigid avaldavad veemajanduskava koostamise ajagraafiku, tööprogrammi ning kavandatavad konsultatsioonimeetmed 22.12.2012 Ajagraafik ja tööplaan
14.1 Liikmesriigid koostavad ja esitavad vaheülevaate vesikonnas esinevate oluliste veeprobleemide kohta 22.12.2013 Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade
14.1 Liikmesriigid teevad avalikult kättesaadavaks veemajanduskava eelnõu 22.12.2014 Kavade koostamisega on alustatud, eelnõu tehakse kättesaadavaks 2014. a detsembris.
11.8 Liikmesriigid kehtestavad ajakohastatud meetmeprogrammid direktiivi eesmärkide saavutamiseks 22.12.2015 Pole alustatud
13.7 Liikmesriigid kehtestavad ajakohastatud veemajanduskavad 22.12.2015 Pole alustatud

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.