Põhjavesi

Põhjavesi on meie peamine joogiveeallikas, mistõttu on selle seisundi jälgimine olulise tähtsusega. Põhjavee seisund tuleb hoida võimalikult loodusliku seisundi lähedane. Eestis on peamiste põhjaveekihtide alusel eristatud 39 põhjaveekogumit, nende seisundit hinnatakse mitmesuguste keemiliste ja koguseliste näitajate järgi.

Halvas seisundis on Eestis kaheksa põhjaveekogumit eelkõige kõrgenenud nitraatide sisalduse ja ohtlike ainete (eeskätt fenoolide, naftasaaduste) esinemise tõttu põhjavees.

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisund on halb kõrgenenud sulfaatide sisalduse, mineraalsuse, kareduse ja ohtlike ainete (eeskätt fenoolide) esinemise tõttu.

Lisaks Ida-Virumaale esineb piiratud ulatusega põhjavee reostumist või selle kvaliteedi halvenemist eelkõige maapinnalt pärineva koormus eest kaitsmata põhjaveega Kvaternaari ja Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumites üle kogu Eesti.

Kõikide teiste Eesti põhjaveekogumite põhjavee kvalitatiivse üldseisundi võib lugeda heaks.

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine.

Veeseaduse alusel hinnatakse piirkonnas põhjaveevaru juhul, kui veehaarde tootlikkus on suurem kui 500 kuupmeetrit ööpäevas. Põhjaveevaru uuringu aruanded vaatab läbi ja esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks põhjaveekomisjon.

Ministri kinnitatud põhjaveevarud kantakse keskkonnaregistrisse, kus veevõtu info alusel jälgitakse kinnitatud põhjaveevaru ja kasutatava vee koguse suhet, et veevõtt ei ületaks kinnitatud põhjaveevaru hulka.

Tutvu kinnitatud põhjaveevarude andmetega.

 
 •  

   

 • Puurkaevu rajamine

  Alates 2015. aasta 1. juulist toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule (peatükk 14). Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta. 

  Puurkaevu, -augu ja salvkaevu projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine, ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine peab toimuma keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, /.../ teatise vormid“ nõuete kohaselt. 

  Loe puurkaevu rajamise kohta ka Keskkonnaameti kodulehelt ning tutvu puurija kutsestandardi ja puurkaevude andmebaasiga

 • Põhjaveeseire süsteem Ida-Viru maakonnas

  2008-2011 Norra finantsmehhanismi projekti abil korraldatud analüüsi tulemusena kaardistati Ida-Viru maakonna põhjaveeseire seisnud. Eesmärk oli aidata kaasa saavutamaks Ida-Viru maakonnas võimalikult suurel määral head põhjavee kvaliteeti, piisavaid põhjaveevarusid ning head ligipääsu põhjavett

  puudutavale informatsioonile. Ida-Viru maakonna põhjaveeprobleemistik on Eestis kõige teravam. See on tööstuspiirkond, kus Eesti peamist maavara – põlevkivi – on juba 90 aastat kaevandatud all- ja pealmaakaevandustes, põletatud soojuselektrijaamades ning töödeldud keemiatehastes. 

  Tutvu projekti materjalidega - I osa ja II osa (zip kaust). 

 

Viimati uuendatud: 17. jaanuar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.