Purtse jõe valgala korrastamine


Ida-Virumaal Purtse jõe ääres likvideeritakse jääkreostust, mille tekitasid Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivitehased aastatel 1930-1980. Reostusest puhastatakse Purtse jõe enimreostunud lõik, Kohtla jõgi ja ohutustatakse fenoolisoo.


Puhastustöödega alustati Purtse jõe valgalalt ja liigutakse järk-järgult mööda jõge allavoolu. Puhastustööd tehakse kolmes osas - esimeses osas ohutustatakse fenoolisoo, teises osas Kohtla jõgi ja Vahtsepa peakraav ning kolmandas osas Purtse jõe lõik, mis asub Püssi ja Lohkuse paisu vahel. Tööd algasid 2018. aastal ja plaanitakse lõpule viia 2022. aasta lõpuks.

2019. aasta sügiseks on fenoolisoo suures osas ohutustatud, Kohtla jões on ligi 4-kilomeetrisel lõigus reostunud pinnas välja kaevatud, valminud on 3,4 km ulatuses uut jõesängi ning kaevatud 7-kilomeetri pikkune möödavoolukraav.

Tulevikus plaanitakse Euroopa Liidu LIFE programmi raames puhastada ka osa Erra jõest.

Puhastustööd on Eesti mõistes ainulaadsed, sest eelnevalt ei ole kordagi tegeletud nii suures mahus vooluveekogudes asuva jääkreostuse likvideerimisega. Tööde käigus saadud kogemusi saab tulevikus rakendada teistes sarnastes projektides.


Faktid jääkreostuse puhastamise projekti kohta

  • Kokku puhastame 13 km Purtse ja Kohtla jõge ning ohutustame 14 ha suuruse fenoolisoo ala
  • Kohtla jõest eemaldame 77 000 m3 reostunud pinnast ja setteid
  • Purtse jõest eemaldame 9700 m3 reostunud pinnast ja setteid
  • Jõgedest väljakaevatud pinnase puhastame termilise töötlemise teel
  • Kohtla jõele rajatame 3,4 km ulatuses uue jõesängi
  • Projekti rahastavad 21 miljoni euroga Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond, KIK-i keskkonnaprogramm ja Eesti riik


 

Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi maksumuseks on 21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ja 15% ulatuses SA KIK-i keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest. Kava kohaselt peab töödega valmis saama 2022. aasta lõpuks.

Lisainfo projekti kohta: Raimo Jaaksoo, Keskkonnaministeeriumi projektijuht, raimo.jaaksoo@envir.ee

 

Projekti tööd

 

Fenoolisoo ohutustamine ja uue kraavisüsteemi rajamine, Varbe peakraavi puhastamine


Fenoolisoo on ala, mis oli tugevalt reostunud Kohtla-Järve poolkoksimäest välja nõrgunud fenoolidega. Nüüdseks on fenoolisoo juba suures osas ohutustatud. Fenoolisoo puhastamiseks rajati kraavide süsteem. Kraavidega juhitakse puhas vesi fenoolisoost mööda Varbe peakraavi ja edasi Kohtla jõkke. Rajatakse pumpla ja survetorustik, mille abil pumbatakse reostunud vesi fenoolisoost poolkoksiprügila nõrgveekraavi ja sealt puhastusseadmetesse.

Kohtla jõele on rajatud uus 3,4-kilomeetrine jõesäng

 

 


 

 Kohtla jõe ja Vahtsepa kraavi puhastamine reostunud pinnasest

Kohtla jõgi on Purtse jõe parempoolne lisajõgi, selle pikkus on 29 km ja valgala pindala on 186,5 km². Reostatud olid mitmed Kohtla jõe lõigud, kokku umbes 17 km. Kohtla jões olid reostunud nii jõepõhjas olevad setted kui ka jõe kaldad. Reostunud settekiht oli kohati isegi meetri paksune ning paiguti leidus pigiseid laike ka maapinnal. 2,3-kilomeetrise Vahtsepa kraavi põhjas oli umbes poole meetri paksune õlijääkidega saastunud mudakiht, milles leidus ka pigi.

Kohtla jõgi puhastatakse lõikude kaupa. Puhastatav jõeosa eraldatakse ajutiste tammidega ja vesi juhitakse ajutisse jõesängi. Kuivaks jäänud jõesängis kaevatakse reostunud pinnas välja ning puhastatakse. Puhastatud pinnast on võimalik kasutada väljakaevatud alade täitmiseks ning vajadusel tuuakse juurde ka uut pinnast.

2019. aasta suvel rajati Kohtla jõel puhastustööde käigus 3,4-kilomeetrine uus jõesäng. Uue jõesängi rajamine oli vajalik, sest reostus paiknes väga suurel ja soisel maa-alal ning reostunud ala laius ulatus jõe ristlõigetel kohati kuni 150 meetrini, mis tähendab, et väljakaeve- ja tagasitäitemahud muutuksid väga suureks ning kulukaks. Jõesängi on rajatud lookekohad ja tehiskärestikud, mis loovad kaladele soodsa elukeskkonna ja kudemistingimused ning annavad alale looduslähedase ilme.

Kohtla jões on reostunud pinnas välja kaevatud ligi 4-kilomeetrisel lõigul. Kohtla jõel ja Vahtsepas on kaevatud 7-kilomeetri pikkune möödavoolukraav ja vesi on juhitud jõesängist puhastustööde ajaks kraavi. 2,3-kilomeetrises Vahtsepa kraavis on reostus põhiosas välja kaevatud ning kuivab enne eeltöötlusplatsile äraviimist.

Käivad ettevalmistused järgmiste lõikude puhastamiseks. On rajatud juurdepääsuteed, tehakse raadamistöid, kaevatakse möödavoolukraavi ning lisaks projekteeritakse järgmiseid Kohtla jõe lõike.

Püssi ja Lohkuse paisu vahelise Purtse jõe lõigu puhastamine

Purtse jõgi saab alguse Lääne-Virumaalt ja suubub Soome lahte. Jõe pikkus on 51 km ja valgala pindala on 810 km².

Varasemalt oli Purtse jõgi üks Eesti olulisemaid lõhejõgesid. Jõe seisund on aastatega küll paranenud ning jões on nähtud mõnes kohas uuesti ka lõhesid, ent suurtes lõikudes on jõestiku seisund endiselt kesine, näiteks Erra jõe kallastel olevad pigiväljad on siiani alles ning jõe põhjas on vedel naftasaadustega reostunud muda.

Purtse jões eemaldatakse Püssi ja Lohkuse paisu vahelises osas ligikaudu 7200 m3 reostunud muda ja pinnast. Puhastatava jõelõigu pikkus on 1,4 km.

Lisaks tuleb eemaldada Püssi paisjärve kogunenud ligikaudu 2500 m3 reostunud muda, mille maksimaalne paksus ulatub 1,4 meetrini.

Möödavoolukraav juhib vee jõesängist puhastustööde ajaks mööda

Jõgi puhastatakse lõikude kaupa. Puhastatav jõeosa eraldatakse ajutiste tammidega ja vesi juhitakse ajutisse jõesängi või torustikku. Kuivaks jäänud jõesängis kaevatakse reostunud pinnas välja ning puhastatakse. Juba puhastatud pinnast kasutatakse väljakaevatud alade tagasitäiteks. Lisaks tuuakse juurde ka puhast pinnast, et taastada puhastatavate alade looduslähedane ilme. 


Jõele on rajatud tehiskärestikud looduslähedase ilme loomiseks ja kalade kudemise soodustamiseks

 

Projekti hetkeseis ja ajakava

 

Aeg Tegevus
02.07.2018 Lepingu sõlmimine projekteerimis- ja ehitustööde teostajaga OÜ Pinnasepuhastus
2018 II pool - 2020 II pool Fenoolisoo ohutustamistööd

- 2018 II pool - 2020 I pool - uuringud ja projekteerimine
- 2019 I pool - 2020 II pool - ohutustamistööd
2018 II pool - 2022 lõpp 

Vahtsepa kraavi ja Kohtla jõe puhastustööd

- 2018 II - 2021 II pool - uuringud ja projekteerimine
- 2019 I pool - 2022 algus - kaevetööd
- 2022 - pinnase puhastamine

2018 II pool - 2022 lõpp

Purtse jõe puhastustööd

- 2018 II pool - 2021 II pool - uuringud ja projekteerimine
- 2021 I pool - 2022 algus -  kaevetööd
- 2022 - pinnase puhastamine

Detsember 2022 Planeeritud tööde lõpp

Purtse jõe reostuse ajalugu
 

Põlevkiviõli tootmisega alustati Ida-Virumaal 1920. aastatel ja põhiline reostamine toimus 1930.-1980. aastatel, kus tootmise käigus tekkinud reovesi suunati Kiviõli peakraavi kaudu otse Erra jõkke ning Kohtla-Järve kraavide kaudu Kohtla jõkke. 1958. aasta suveks oli seni puhas Purtse jõgi suures osas reostatud ja vee-elustik hävitatud.

1916 Avati Järve vallamaja juures esimene põlevkivikarjäär
1921 Kohtla-Järvel alustas tööd põlevkiviõli tootmise katseseade
1924 Kohtla-Järvel alustas tööd esimene õlivabrik
1935 Kohalikele oluline lõhejõgi oli reostunud
1940. aastad Nõukogude võim eelistas tööstust loodusele, mistõttu aastakümneteks jäi saladuseks jõe tegelik seisukord. Jõkke suunati kogu reostus
1966 algas jõe keskkonnaseisu pikaajaline seire. Esimene mõõtmine tuvastas, et jõgi on tugevalt reostunud
1990 Alates Vabariigi taasiseseisvumisest lõpetati jõkke tööstuse jääkvee suunamine
2009-2014 Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksiprügilate korrastamine. Samaaegselt rakendati VKG ja Kiviõli keemiatööstuse poolkoksi ladestamise uus tehnoloogia
2014-2015 Ettevalmistav projekt Purtse jõe valgala jääkreostusobjektide ohutustamiseks, mis sisaldaas reostusuuringuid, keskkonnamõju hindamist, teostatavusuuringut ja eelprojekti koostamist.

 

Lisainfo


Ettevalmistav projekt Purtse jõe valgala jääkreostusobjekti ohutustamiseks
Purtse jõe põhjasetete ohtlike ainete uuring Purtse jõe majandamise kavaks
15.08.2018 infoõhtu esitlus

Pressiteated ja meediakajastus
FOTOD | Purtse jõe puhastustööde käigus on rajatud üle 3 kilomeetri uut jõesängi (01.08.2019)
Purtse jõe valgala puhastatakse põlevkivitööstuse jääkidest (17.05.2019)
Purtse jõe puhastamine algas fenoolisoost (07.02.2019)
Purtse jõe valgala hakkab korrastama Pinnasepuhastuse OÜ (5.07.2018)
Põhjarannik: Purtse jõe reostus − pärand Eesti Vabariigi algusaegadest (7.07.2018)
Purtse jõe puhastamisest saab ainulaadne jääkreostuse puhastamise projekt (16.08.2018)


 

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
03.10.2019 - 13:07PDF icon purtse_joe_reostus_-_parand_eesti_vabariigi_algusaegadest.pdf679.54 KBpdf
Viimati uuendatud: 3. oktoober 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.