Õhusaasteainete vähendamise programm (ÕVP)

NEC-direktiiv
 

Euroopa Komisjon avaldas 2013. aasta detsembris Euroopa puhta õhu programmi, millega ajakohastati õhusaaste vähendamise eesmärke aastateks 2020 ja 2030. Programm koosneb keskmise võimsusega põletusseadmeid käsitlevatest nõuetest (direktiiv 2015/2193), uue, nn NEC-direktiivi nõuetest (2016/2284) ning hiljuti muudetud Göteborgi protokolli ratifitseerimise ettepanekust. Direktiiviga 2016/2284/EL kehtestatakse iga EL liikmesriigi jaoks ülemmäär viiele peamisele õhusaasteainele: eriti peened osakesed (PM2,5), vääveldioksiid (SO2), lämmastikoksiidid (NOx), mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ning ammoniaak (NH3). Kehtestatud vähendamise kohustusi võrreldakse baasaasta 2005 tasemega. 2020. aasta vähendamise kohustused on samad, milles EL liikmesriigid 2012. aastal Göteborgi protokolli läbivaatamisel rahvusvaheliselt juba kokku leppisid. Aastal 2016 jõustunud teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiiv (edaspidi NEC-direktiiv) võtab üle Euroopa Liidu õigusesse Göteborgi protokollis seatud eesmärgid aastaks 2020 ning sätestab lisaks õhusaaste heitkoguste vähendamise riiklikud kohustused aastaks 2030.


NEC-direktiiv omab olulist rolli säästva arengu ulatuslikumate eesmärkide saavutamisel, investeeringute, konkurentsivõime, ringmajanduse, teadusuuringute, innovatsiooni ja puhtale energeetikale üleminekuga seotud Euroopa Liidu prioriteetide elluviimisel.

 

Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020–2030 ehk õhusaasteainete vähendamise programm (ÕVP)

 

NEC-direktiiviga kehtestatud eesmärkide saavutamiseks aastateks 2020 ja 2030 peab riik vastavalt direktiivi nõuetele koostama, vastu võtma ja ellu viima teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks 2020-2030 (edaspidi ÕVP). ÕVP aitab kaardistada Eesti paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete edasise vähendamise võimalusi ja potentsiaali. Lisaks hõlmab ÕVP võimalikke saasteainete vähendamise meetmeid ja/või poliitikasuundi, et täita direktiiviga kehtestatud õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklikke kohustusi. Programm on üks osa direktiivi ülevõtmisest Eesti õigusesse.

Esimese õhusaasteainete vähendamise programmi peab Keskkonnaministeerium esitama Euroopa Komisjonile hiljemalt 2019. aasta 1. aprilliks.

 
ÕVP koostamise tarbeks on Keskkonnaministeerium koostanud saasteainete vähendamise tegevuskava tabeli, mille eesmärgiks on saada ülevaade ettevõtete aastateks 2018 – 2030 kavandavatest tegevustest ja heitkogustest.
 

Keskkonnaministeerium on algatanud 28.03.2018 keskkonnaministri käskkirjaga nr 1-2/18/212 ÕVP koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

ÕVP koostamise töö põhietapid on:

  • ÕVP keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamine ja läbiviimine välise eksperdi poolt;
  • ettevõttete aastateks 2018–2030 saasteainete vähendamise tegevuskavade analüüs ning kavandatavate heitkoguste arvutus;
  • riigi ja piiriülese õhukvaliteedi hindamine;
  • õhusaasteainete heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks võimalike poliitikasuundade ja meetmete kirjeldamine ning stsenaariumite koostamine, sealhulgas meetmete rakendamisel ja ilma meetmeteta, mis põhinevad vastavate majandusharude ja riigisisestel arengukavadel;
  • NEC-direktiivi lisas III toodud meetmete Eestis rakendamise võimalikkuse hinnang ning vastavate meetmete vähendamise efektiivsuse ja majandusliku tõhususe analüüs;
  • ammoniaagi heite vähendamise juhise (nn ammoniaagijuhis) koostamine vastavalt NEC-direktiivi lisa III 2. osa nõuetele.


Töö tulemusena on koostatud teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020-2030, mis sisaldab õhusaaste heitkoguste vähendamise meetmeid NEC-direktiivis kehtestatud eesmärkide täitmiseks, mis on kohaldatavad kõigile asjaomastele sektoritele.

OLULINE: Täpsem informatsioon ÕVP koostamise protsessi ning huvirühmade kaasamise kohta (sh kohtumiste protokollid, ajakava, jms) on leitav SIIT.

 

Viimati uuendatud: 15. oktoober 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.