Kontrolliprogramm

NEC-direktiiv
 

Euroopa Komisjon avaldas 2013. aasta detsembris Euroopa puhta õhu programmi, millega ajakohastati õhusaaste vähendamise eesmärke aastateks 2020 ja 2030. Programm koosneb keskmise võimsusega põletuskäitisi käsitlevast ettepanekust (direktiiv 2015/2193), uue, nn NEC-direktiivi ettepanekust (2016/2284) ning hiljuti muudetud Göteborgi protokolli ratifitseerimise ettepanekust. Direktiiviga 2016/2284/EL kehtestatakse iga riigi jaoks ülemmäär viiele peamisele õhusaasteainele: tahked peenosakesed (PM2,5), vääveldioksiid (SO2), lämmastikoksiidid (NOx), lenduvad orgaanilised ühendid (välja arvatud metaan) ning ammoniaak (NH3). 2020. aasta vähendamise kohustused on samad, milles liikmesriigid 2012. aastal Göteborgi protokolli läbivaatamisel rahvusvaheliselt juba kokku leppisid. Aastal 2016 jõustunud teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiiv (NEC-direktiiv) võtab üle Euroopa Liidu õigusesse Göteborgi protokollis seatud eesmärgid aastaks 2020 ning sätestab lisaks riiklikud õhusaaste heitkoguste vähendamise kohustused aastaks 2030.


NEC-direktiiv omab olulist rolli säästva arengu ulatuslikumate eesmärkide saavutamisel, investeeringute, konkurentsivõime, ringmajanduse, teadusuuringute, innovatsiooni ja puhtale energeetikale üleminekuga seotud Euroopa Liidu prioriteetide elluviimisel.

„Teatavate õhusaasteainete riiklikke heitkoguste vähendamise kontrolli programm aastateks 2020 – 2030“ ehk kontrolliprogramm

 

NEC-direktiiviga kehtestatud eesmärkide saavutamiseks aastateks 2020 ja 2030 peab riik vastavalt direktiivi nõuetele koostama, vastu võtma ja ellu viima teatavate õhusaasteainete riiklikke heitkoguste vähendamise kontrolli programmi (edaspidi kontrolliprogramm). 
Kontrolliprogramm aitab kaardistada Eesti paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete edasise vähendamise võimalusi ja potentsiaali. Lisaks hõlmab kontrolliprogramm võimalikke saasteainete vähendamise meetmeid, et täita direktiiviga kehtestatud riiklikke õhusaasteainete heitkoguste vähendamise kohustusi. Esimese kontrolliprogrammi peab Keskkonnaministeerium esitama Euroopa Komisjonile hiljemalt 2019. aasta 1. aprilliks.

Keskkonnaministeerium on kontrolliprogrammi koostamise tarbeks koostanud saasteainete vähendamise tegevuskava tabeli, mille eesmärgiks on saada ülevaade ettevõtete aastateks 2018 – 2030 kavandavatest tegevustest ja heitkogustest.

Keskkonnaministeerium on algatanud 28.03.2018 keskkonnaministri käskkirjaga nr 1-2/18/212 kontrolliprogrammi koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Kontrolliprogrammi koostamise töö põhietapid on:

• kontrolliprogrammi keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamine ja läbiviimine välise eksperdi poolt;
• ettevõttete aastateks 2018–2030 saasteainete vähendamise tegevuskavade analüüs ning kavandatavate heitkoguste arvutus;
• riigi ja piiriülese õhukvaliteedi hindamine;
• õhusaasteainete heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks võimalike poliitikasuundade ja meetmete kirjeldamine ning stsenaariumite koostamine, sealhulgas meetmete rakendamisel ja ilma meetmeteta, mis põhinevad vastavate majandusharude ja riigisisestel arengukavadel;
• NEC-direktiivi lisas III toodud meetmete Eestis rakendamise võimalikkuse hinnang ning vastavate meetmete vähendamise efektiivsuse ja majandusliku tõhususe analüüs;
• ammoniaagi heite vähendamise juhise koostamine vastavalt NEC-direktiivi lisa III 2. osa nõuetele.


Töö tulemusena on koostatud teatavate õhusaasteainete riiklikke heitkoguste vähendamise kontrolli programm aastateks 2020 - 2030, mis sisaldab õhusaaste heitkoguste vähendamise meetmeid NEC-direktiivis kehtestatud eesmärkide täitmiseks, mis on kohaldatavad kõigile asjaomastele sektoritele.

 

Viimati uuendatud: 6. aprill 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.