Õigusaktid

Välisõhu valdkonna õigusaktid:

Atmosfääriõhu kaitse seaduse määrused:

Määrus Sisu

Õhukvaliteedi hindamise kord

Seletuskiri (2016)

Seletuskiri (2017)

Määrusega sätestatakse  välisõhus saasteainete sisalduse määramiseks kasutatavate mõõtemeetodite, sealhulgas proovivõtu ja mõõtmise meetodite ning saasteaine analüüsi meetodite loetelu saasteainete kaupa;  välisõhu proovide võtmise ja analüüsimise kohta esitatavad nõuded; paiksete mõõtmiste proovivõtukohtade paiknemise kriteeriumid, mõõtmiste tüüp, määratavad parameetrid, proovivõtukohtade miinimumarv õhukvaliteedi piirkonnas või linnastus ja proovivõtu sagedus; õhukvaliteedi taseme arvutuslikuks hindamiseks kasutatavate arvutuslike hindamismeetodite ja arvutusmudelite loetelu.
Riigi territooriumi jaotus õhukvaliteedi piirkondadeks ja linnastuteks õhukvaliteedi taseme järgi ning linnastute määratlemiseks vajalik asustustihedus

Seletuskiri (2016)
Määrusega kehtestatakse riigi territooriumi jaotus piirkondadeks ja linnastuteks õhukvaliteedi taseme järgi ning linnastute määratlemiseks vajalik asustustihedus ruutkilomeetri kohta.
Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid

Seletuskiri (2016)
Määrusega sätestatakse
1) õhukvaliteedi piirväärtused;
2) õhukvaliteedi piirväärtuse lubatud ületamise määr;
3) õhukvaliteedi sihtväärtused;
4) õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtuse ületamise lubatud kordade arv kalendriaastas;
5) õhukvaliteedi kriitiline tase;
6) õhukvaliteedi häiretase;
7) õhukvaliteedi teavitamistase ja kaugem eesmärk;
8) õhukvaliteedi hindamispiirid;
9) peenete osakeste (PM2,5) keskmise kokkupuute näitaja vähendamise eesmärk baasaasta suhtes ja selle saavutamise tähtaeg;
10) kohustuslikult saavutatav õhukvaliteedi tase.
Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid

Seletuskiri (2016)
Määrusega sätestatakse müra normtasemed eri kategooriaga aladel ning mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid.

Tegevuse künnisvõimsused või saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba

Seletuskiri (2016)
Määrus sätestab tegevuse künnisvõimsused (põletusseadmed, põllumajandus, tanklate ja terminalide laadimiskäive) ja saasteainete heidete künniskogused (tahked osakesed, vääveldioksiid, ammoniaak, lämmastikoksiid, lenduvad orgaanilised ühendid jpm), millest alates on luba nõutav
Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid

Seletuskiri (2016)
 
Määruses esitatakse andmekoosseis, mis tuleb esitada loa taotlemisel, lubatud heitkoguste projektis ning mida peab ka hiljem kajastama loa vormil - nt käitaja ja käitise andmed, tegevusala, saasteainete loetelu ja heitkogused, püüdeseadmed, määrutud eritingimused jne.
Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed

Seletuskiri (2016)
Määrusega sätestatakse lõhnaaine esinemise hindamise meetodid. Uuendusena on lisatud määruse eelnõule lõhnaaine esinemise arvutuslik metoodika ning täpsustatud lõhnaaine eriheited tegevusvaldkonniti.
Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad
tehnilised nõuded ja koostamise kord


Seletuskiri (2016)
Määrusega kehtestatakse välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord. Regulatsiooni eesmärk on saada ülevaade erinevatest müraallikatest põhjustatud müraolukordade kohta, et tagada välisõhus leviva müra vältimise, ennetamise ning vähendamise süsteemi toimimine.

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide,
ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite
sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid

Seletuskiri (2016)

Määrus sätestab hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ning kaitseelementide lenduvaid orgaanilisi ühendeid (edaspidi ka LOÜ) sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning väljaspool tootmisseadeldisi remonditavate sõidukite või nende osade remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid ning LOÜde sisalduse piirväärtused ja LOÜde sisalduse määramiseks kasutatavad meetodid.

Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid

Seletuskiri (2016)

Määrus võimaldab kasutajale antud viimistlusmaterjalide kasutamisluba ka tarnida piirväärtusele mittevastavat lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid värve ja muide pinnakattevahendeid ning sõidukite viimistlusmaterjale.
Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded

Seletuskiri (2016)
Määrust kohaldatakse sellisele planeeringule, mille elluviimisega võib kaasneda müra normtaseme ületamine ja mille puhul ei viida läbi keskkonnamõju strateegilist hindamist planeerimisseaduses sätestatud juhtudel.
Õhusaasteloa omaja või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord

Seletuskiri (2016)
Määruses sätestatakse andmed, mida esitavad õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omajad. Eelnõu sisu ei ole võrreldes kehtiva määrusega laialdaselt muutnud, andmeid on pisut täpsustatud või muudetud on andmete esitamise järjekorda. Eelnõu on viidud vastavusse atmosfääriõhu kaitse seadusega.
Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete
heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid


Seletuskiri (2016)
Määrus reguleerib põletusseadmetest välisõhku väljutatud vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NO2 + NO), süsinikoksiidi (CO) ja lenduvate orgaaniliste ühendite (CnHm), osakeste ning raskmetallide heitkoguste määramist.
Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest väljutatavate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja majandusvööndis
ning nende saavutamise tähtajad


Seletuskiri (2016)
Võrreldes Vabariigi Valitsuse kehtiva 20.09.2004 määruse nr 299 „Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad“ terviktekstiga (RT I, 13.06.2013, 11) on eelnõus tehtud põhiliselt keele- ja normitehnilisi muudatusi.
Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramise meetodid

Seletuskiri (2016)
Määrus reguleerib naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramist arvutuslikul teel.
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded,
biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste
keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise
kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste
kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside
heitkoguste vähenemise määramise metoodika


Seletuskiri (2016)
Määrusega kehtestatakse vedelkütustele (mootoribensiin, diislikütus, kerge ja raske kütteõli, põlevkivikütteõli, laevakütused, vedel põlevaine) keskkonnanõuded. Määrus mõjutab laevakütuse punkerdajaid ja kütusetootjaid. Kuna laevakütusena ei käsitleta enam põlevkivi ja muud toorainet, siis ei ole võimalik ka vastavatest komponentidest laevakütust valmistada. Lisaks mõjutab kütusetootjaid ka vedelale põlevainele laienevad nõuded. Selle tulemusena ei ole võimalik turustada põlevainet, mida kasutatakse kütmiseks või mootorikütuseks, kui see ei vasta määruses sätestatud keskkonnanõuetele.
Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid

Seletuskiri (2016)
Määrusega sätestatakse looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatava ammoniaagi (NH3), metaani (CH4) ja dilämmastikoksiidi (N2O) (koos edaspidi saasteained) heitkoguste määramise meetodid.
Bensiini veo ja bensiini terminalides ning teenindusjaamades hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil

Seletuskiri (2016)
Määrusega kehtestatakse bensiini veo ja bensiini terminalides ning teenindusjaamades hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil.
Liikuvate heiteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm

Seletuskiri (2016)
Määrus sätestab liikuvate heiteallikate kohta andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaja ja vormi.
Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded

Seletuskiri (2016)
Käesolevat määrust kohaldatakse osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete, soojuspumpade või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate mahutite (edaspidi mahutid) käitlemisega tegelevale isikule, ühtlasi sätestatakse pädevusnõuetele vastavust tõendavad dokumendid.

 

Viimati uuendatud: 27. veebruar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.