Atmosfääriõhu kaitse seadus

Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu on koostatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning asendab hetkel kehtiva välisõhu kaitse seaduse. Kodifitseerimise peamine eesmärk on kehtivat õigust korrastada, kuid on ka mõned sisulised muudatused, mis on tehtud tulenevalt kehtiva seaduse rakendamisel saadud kogemustest.

Atmosfääriõhu kaitse seaduse ehk AÕKSi määrused reguleerivad mitmeid eri valdkondi – õhusaasteloa andmine (loa künnised, vormid ja aruandlus, uuena registreeringu kohustus), lõhn, müra, kemikaalid, õhukvaliteedi piirväärtused ja õhukvaliteedi tagamine, kütuste keskkonnanõuded, osoonikihi kaitsmine jpm.

 

Olulisemad AÕKSist tulenevad muudatused

Lõhn

Halb lõhn on viimastel aastatel teatud piirkondades olnud teravaks probleemiks. Eelnõu kohaselt tuleb ettevõttel ümberkaudseid inimesi häiriva haisuprobleemi lahendamiseks teha konkreetseid täiendavaid investeeringuid ja tegevusi, mille efektiivsust on võimalik ka kontrollida.

Samuti on eelnõu fookus senisest regulatsioonist oluliselt enam suunatud olukordadele, kus lõhnahäiring on põhjustatud mitme käitise koosmõjust. Sellisel juhul tekib võimalus nõuda piirkonnale ühist lõhnaaine esinemise vähendamise kava. Juhul, kui kavad on siiski otstarbekam koostada eraldi, hindab Keskkonnaamet kavade menetluse käigus nende koosmõju.

Müra

Täpsustatakse müra termini sisu ja määratletakse, millistest müraallikatest leviv müra kuulub atmosfääriõhu kaitse seaduse reguleerimisalasse ja millist müra reguleerivad teised õigusaktid. Üheks oluliseks muudatuseks on müra normtasemete süsteemi lihtsustamine. Selle tingis asjaolu, et kehtivate normtasemete omavahelised seosed ning nende kohaldamise tingimused olid ebaselged.

Uute sätetena on eelnõusse sisse toodud ennetava tegevusena kohaliku omavalitsuse organi territooriumil asuvate oluliste müraallikate müra kaardistamine ja müra vähendamise tegevuskava koostamine. See tähendab, et KOV peab määrama oma territooriumil asuvate normtaset ületavate müraallikate mõju ning leidma võimalusi müra vähendamiseks. Saadud andmed võimaldavad kohaliku omavalitsuse organil arvestada planeeringu koostamisel olemasolevat müra olukorda ning kõige efektiivsemalt ja majanduslikult soodsaimalt rakendada asjakohaseid vähendamise meetmeid.

Mürakaartide ning müra vähendamise tegevuskavade koostamise puhul on võimalik taotleda toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse atmosfääriõhu kaitse programmist.

Õhusaasteload

Tõstetakse õhusaastelubade omamise künniseid - osadel tegevusaladel (nt kütuseäri, sea-, veise- või linnukasvatus, põletusseadmed) vähendatakse käitajate ja loa andja halduskoormust, asendades õhusaasteloa taotlemise kohustus tegevuse registreerimise kohustusega, kui käitise tegevus ületab hilisemas rakendusaktis kehtestatavaid künnisvõimsusi ja –koguseid.

Künniste muutmist on kavandatud pikemat aega. Selle raames vabastati suur osa väikeseid loomakasvatuskäitisi 2014. aastal jõustunud keskkonnaministri määrusega välisõhu saasteloa omamise kohustusest.

Kokkuvõttes muutub käitaja ja ametkondade halduskoormus proportsionaalsemaks käitise suuruse ja sellest tulenevate keskkonnariskidega. Ligi 600 õhusaasteluba asendatakse registreeringu kohustusega. Ettevõtetel, kelle tegevus jääb alla uute loa künniste, palutakse pöörduda Keskkonnaameti poole.
Seejuures juhime tähelepanu, et 1. jaanuar 2018 jõustub Keskkonnaametis registreerimise kohtustus vastavalt AÕKSi § 80 lõike 2 alusel kehtestatavale määrusele. Määrus on hetkel Keskkonnaministeeriumis koostamisel.

Õhusaasteloa sisu
Olulisim AÕKSist tulenev muudatus õhusaasteloas on võrreldes seni kehtinud välisõhu kaitse seadusega nn informatiivsete saasteainete kadumine. See tähendab, et loale kantakse kõik saasteained, mille heitkogus on aastas on vähemalt üks ilogramm ning kõikide loale kantud saasteainete eest tuleb tasuda ka keskkonnatasu, olenemata künniskogusest. Antud põhimõte on kooskõlas keskkonnatasude seadusega.

AÕKSi määrused:

Määrus Sisu
Õhukvaliteedi hindamise kord

Seletuskiri
 
Riigi territooriumi jaotus õhukvaliteedi piirkondadeks ja linnastuteks õhukvaliteedi taseme järgi ning linnastute määratlemiseks vajalik asustustihedus

Seletuskiri
 
Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid

Seletuskiri
 
Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid

Seletuskiri
 

Tegevuse künnisvõimsused või saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba

Seletuskiri
Määrus sätestab tegevuse künnisvõimsused (põletusseadmed, põllumajandus, tanklate ja terminalide laadimiskäive) ja saasteainete heidete künniskogused (tahked osakesed, vääveldioksiid, ammoniaak, lämmastikoksiid, lenduvad orgaanilised ühendid jpm), millest alates on luba nõutav
Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid

Seletuskiri
 
Määruses esitatakse andmekoosseis, mis tuleb esitada loa taotlemisel, lubatud heitkoguste projektis ning mida peab ka hiljem kajastama loa vormil - nt käitaja ja käitise andmed, tegevusala, saasteainete loetelu ja heitkogused, püüdeseadmed, määrutud eritingimused jne.
Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed

Seletuskiri
Määrusega sätestatakse lõhnaaine esinemise hindamise meetodid. Uuendusena on lisatud määruse eelnõule lõhnaaine esinemise arvutuslik metoodika ning täpsustatud lõhnaaine eriheited tegevusvaldkonniti.
Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad
tehnilised nõuded ja koostamise kord


Seletuskiri

Lisa 1
Määrusega kehtestatakse välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord. Regulatsiooni eesmärk on saada ülevaade erinevatest müraallikatest põhjustatud müraolukordade kohta, et tagada välisõhus leviva müra vältimise, ennetamise ning vähendamise süsteemi toimimine.

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide,
ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite
sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid

Seletuskiri

Määrus sätestab hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ning kaitseelementide lenduvaid orgaanilisi ühendeid (edaspidi ka LOÜ) sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning väljaspool tootmisseadeldisi remonditavate sõidukite või nende osade remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid ning LOÜde sisalduse piirväärtused ja LOÜde sisalduse määramiseks kasutatavad meetodid.

Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid

Seletuskiri

Lisa 1

Määrus võimaldab kasutajale antud viimistlusmaterjalide kasutamisluba ka tarnida piirväärtusele mittevastavat lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid värve ja muide pinnakattevahendeid ning sõidukite viimistlusmaterjale.
Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded

Seletuskiri

Lisa 1
 
Määrust kohaldatakse sellisele planeeringule, mille elluviimisega võib kaasneda müra normtaseme ületamine ja mille puhul ei viida läbi keskkonnamõju strateegilist hindamist planeerimisseaduses sätestatud juhtudel.
Õhusaasteloa omaja või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord

Seletuskiri
Määruses sätestatakse andmed, mida esitavad õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omajad. Eelnõu sisu ei ole võrreldes kehtiva määrusega laialdaselt muutnud, andmeid on pisut täpsustatud või muudetud on andmete esitamise järjekorda. Eelnõu on viidud vastavusse atmosfääriõhu kaitse seadusega.
Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete
heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid


Seletuskiri
Võrreldes keskkonnaministri kehtiva määruse nr 99 „Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja määramismeetodid“ terviktekstiga (RTL 2004, 108, 1724) ei ole määruse teksti sisuliselt muudetud. Tehtud on üksnes keele- ja normitehnilisi muudatusi.
Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest väljutatavate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja majandusvööndis
ning nende saavutamise tähtajad


Seletuskiri
Võrreldes Vabariigi Valitsuse kehtiva 20.09.2004 määruse nr 299 „Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad“ terviktekstiga (RT I, 13.06.2013, 11) on eelnõus tehtud põhiliselt keele- ja normitehnilisi muudatusi.
Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramise meetodid

Seletuskiri
Võrreldes keskkonnaministri kehtiva määruse nr 96 „Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramismeetodid“ terviktekstiga (RTL 2004, 108, 1721) ei ole määruse teksti sisuliselt muudetud. Tehtud on üksnes keele- ja normitehnilisi muudatusi.
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded,
biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste
keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise
kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste
kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside
heitkoguste vähenemise määramise metoodika


Seletuskiri
Määrusega kehtestatakse vedelkütustele (mootoribensiin, diislikütus, kerge ja raske kütteõli, põlevkivikütteõli, laevakütused, vedel põlevaine) keskkonnanõuded. Määrus mõjutab laevakütuse punkerdajaid ja kütusetootjaid. Kuna laevakütusena ei käsitleta enam põlevkivi ja muud toorainet, siis ei ole võimalik ka vastavatest komponentidest laevakütust valmistada. Lisaks mõjutab kütusetootjaid ka vedelale põlevainele laienevad nõuded. Selle tulemusena ei ole võimalik turustada põlevainet, mida kasutatakse kütmiseks või mootorikütuseks, kui see ei vasta määruses sätestatud keskkonnanõuetele.
Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid

Seletuskiri
Võrreldes keskkonnaministri 25.03.2014 määruse nr 8 „Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid“ terviktekstiga (RT I, 28.03.2014, 33) on eelnõus tehtud põhiliselt keele- ja normitehnilisi muudatusi. Parandatud on mõned ebatäpsused võrreldes kehtiva määrusega.
Bensiini veo ja bensiini terminalides ning teenindusjaamades hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil

Seletuskiri
 
Liikuvate heiteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm

Seletuskiri
 
Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded

Seletuskiri
 
 

Teabepäevad

14. juunil 2016. aastal toimus Keskkonnaministeeriumis atmosfääriõhu kaitse seaduse teabepäev. Infopäeval tutvustati atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) alusel koostatavate määruste ja esmatähtsuseta saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni projekti I etappi.

 

Viimati uuendatud: 30. august 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.