Metsanduse arengukava aastateks 2021-2030

 

 

Metsanduse arengukavas määratakse metsanduse arengu eesmärgid ning kirjeldatakse, kuidas neid saavutada. 


Arengukava eesmärk on saavutada ühiskondlik kokkulepe metsade jätkusuutliku majandamise suunamiseks, arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitselisi kui ka kultuurilisi aspekte. Jätkusuutlik metsamajandus tähendab metsade kasutamist sellisel viisil ja sellises ulatuses, mis tagab nende elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali ning võimaldab metsadel ka tulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone nii kohalikul, riigi kui ka maailma tasandil (vastavalt Forest Europe ministrite 1993. a Helsingi resolutsioonile H1).

Metsanduse arengukava koostamisele annab aluse metsaseadus. Metsaseaduse paragrahvi 7 kohaselt koostatakse metsanduse suunamiseks iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava.

Metsandust käsitleva valdkonna arengukava kinnitab Riigikogu.

Metsaseaduse kohaselt moodustab keskkonnaminister metsandust käsitleva valdkonna arengukava koostamiseks  juhtrühma, mille tegevusse kaasatakse metsandusega tegelevad uurimisasutused ning muud olulised metsandusega seotud huvirühmad. MAK2030 juhtrühma kuuluvad metsanduse ökoloogilise, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku huvi eksperdid ning teadusasutuste ja riigiasutuste esindajad.

Metsanduse arengukava aastateks 2021-2030 koostamise protsessi koordineerib Keskkonnaministeerium.

 

Kuidas arengukava koostamist ette valmistati?
 

Esimese sammuna moodustati 2018. aastal arengukava koostamise ettepaneku koostamiseks töörühm, mis selgitas välja metsanduse lahendamist vajavad probleemid ning sõnastas metsanduse arengukava koostamise eesmärgid.

Paralleelselt töörühma kohtumistega telliti teadlastelt alusuuring, mis samuti aitas tuvastada probleemistikku. Alusuuringu tulemusi kasutati ettepanekus olukorra kirjeldamiseks ning kasutatakse alusmaterjalidena vastavate teemade käsitlemisel arengukava koostamisel.

Keskkonnaministeerium esitas metsanduse arengukava koostamise ettepaneku Vabariigi Valitsusele, mis algatas metsanduse arengukava koostamise 10. jaanuaril 2019.

Koos arengukava koostamise algatamisega tellib Keskkonnaministeerium ka selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mis viiakse läbi paralleelselt arengukava enda koostamisega.

  • Metsakogu liikmed (PDF-fail suurusega 186 KB)

  • Metsakogu liikmete esimene loosimine toimus Keskkonnaministeeriumis 15. märtsil ja lisaloosimine 25. märtsil. Kokkuvõttes andis oma nõusoleku metsakogu töös osaleda 46 inimest.

Tegevused aastatel 2019 ja 2020

 

 

Eesmärk on saavutada laiapõhjaline konsensuslik kokkulepe erinevate valdkondade, kohustuste ja osapoolte vahel jätkusuutliku metsanduse suunamiseks metsanduse arengukava abil. Arengukava koostamise protsessi ülevaatega on võimalik tutvuda siin.

Metsanduse arengukava koostamise juhtimiseks kutsus keskkonnaminister kokku juhtkogu. Juhtkogu koosneb huvirühmade, riigi- ja uurimisasutuste esindajatest. Juhtkogu peamine eesmärk on saavutada konsensus metsanduse arengukava terviktekstis ning esitada arengukava eelnõu keskkonnaministrile. Juhtkogu kohtus esimest korda 6. märtsil 2019.

Laiapõhjalise ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseks kutsuti kokku  rahva esindajate arutelu, metsakogu, kuhu loositi 50 liiget ennast üles seadnud kandidaatide hulgast. Metsakogu tulemuseks oli metsanduses kirjeldatud probleemide lahendamise ettepanekud, mille kaks metsakogu esindajat viisid huvirühmade aruteludesse. Metsakogust saab rohkem lugeda siin. Metsakogu kohtumised toimusid 30.-31. märtsil ja 6.-7. aprillil 2019.

Huvirühmade arutelude tulemuseks oli metsanduses kirjeldatud probleemide lahendamise ettepanekud. Aruteludel said osaleda juhtkogu liikmed ning huvirühmade ja metsakogu esindajad. Aruteludesse kutsuti huvirühmi laiemalt kui juhtkogusse. Vajadusel kaasati valdkondlikke eksperte. Huvirühmade arutelud toimusid mais 2019.

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel koostatakse koostöös teadlastega huvirühmade aruteludest tulnud ettepanekute põhjal metsanduse arengustsenaariumid. Lisaks keskkonnamõjudele hinnatakse ka sotsiaal-majanduslikke mõjusid. Metsanduse arengustsenaariumeid arutatakse juhtkogu konverentsil 2019. aasta teises pooles ning valitakse välja sobivaim stsenaarium, mille põhjal koostatakse metsanduse arengukava terviktekst.

MAK2030 koostamise alamlehte täiendatakse regulaarselt vastavalt protsessi kulgemisele.

Lisainfo:

 

 

 

 

 

 

 

Metsanduse uue arengukava koostamise esialgne ajakava

 

Orienteeruv aeg Tegevus
detsember 2017

Kogunes keskkonnaministri metsandusnõukogu, kus arutati MAK2030 koostamise tööplaani.

veebruar 2018

Kogunes keskkonnaministri metsandusnõukogu, kus tehti ettepanek MAK2030 algatamise töörühma koosseisu kohta ning arutati MAK2030 koostamise alusuuringu lähteülesannet.

veebruari
teine pool 2018
Moodustati algatamise töörühm. Tellitakse alusuuring.
Algatamise töörühma käskkiri
13. märts 2018

Toimus avaüritus, kus tutvustati avalikkusele MAK2030 koostamise protsessi ning selles kaasarääkimise võimalusi.

Ettekanded: 
"Kuidas olla osaline metsanduse arendamisel?" Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler
"The Role of Forest Sector in Circular Bioeconomy" Lauri Hetemäki, Euroopa Metsainstituudi asedirektor
Avaürituse salvestust saab vaadata siit.

MAK avaürituselt saabunud ettepanekud töörühmas arutamiseks

 

märts-september 2018

Toimub ideede, probleemide ja eesmärkide kogumine kõikidelt huvilistelt (vt kaasamist).
Algatamise töörühma kohtumised, mille raames toimub metsanduses lahendamist vajavate probleemide selgitamine ning lähteülesande koostamine Vabariigi Valitsusele MAK2030 koostamise algatamiseks.

Töörühma esimene kohtumine toimus 22. märtsil. 

Töörühma esimene kohtumine toimus 14. juunil.

Töörühma kolmas kohtumine toimus 13. septembril

Töörühma kohtumiste materjalidega on võimalik tutvuda siin.

sügis
2018

Keskkonnaministeerium esitab MAK2030 koostamise ettepaneku Vabariigi Valitsusele.  

sügis
2018

 

26. oktoober 2018

Vabariigi Valitsus kiitis heaks MAK2030 koostamise ettepaneku; valmis alusuuring (alusuuringu aruanne, uuringu lisad, sihtrühmade ootused); moodustatakse MAK2030 koostamise juhtrühm ja temaatilised töörühmad, kus algab küsimuste sisuline lahendamine. Keskkonnaministeerium algatab keskonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Teine avalikkusele mõeldud suurüritus toimus 26. oktoobril Tallinnas Kultuurikatlas, kus tutvustati Vabariigi Valitsuse algatatud dokumenti ja protsessi seisu. Infopäeva salvestust saab järelvaadata siit.

Suurüritusel esitletud ettekanded:

märts 2019

Keskkonnaminister kinnitas metsanduse arengukava 2030 juhtkogu koosseisu. 6. märtsil toimus juhtkogu esimene kohtumine, kohtumise materjalidega on võimalik tutvuda siin. Juhtkogu taustamaterjalidega on võimalik tutvuda siin.

märts-aprill 2019 Metsakogu loosimine ning metsakogu kohtumised 30-31 märts ja 6.-7. aprill. Metsakogu lahendusettepanekutega saab tutvuda siin. Metsakogu taustamaterjalidega on võimalik tutvuda siin.
mai 2019 Huvirühmade kohtumised arengukava eesmärkide ning meetmete seadmiseks 6-7., 16-17 ja 20-21. mai 2019. Huvirühmade kohtumise taustamaterjalidega on võimalik tutvuda siin.
juuni-november 2019

17. juuni juhtkogu teine kohtumine. Teadlased ning mõjude hindajad koostavad ettepanekute põhjal stsenaariumid. 

september 2019  KSH ja muude oluliste mõjude hindamise algatamine keskkonnaministri käskkirjaga 04.09.2019.
KSH ja muude oluliste mõjude hindamise riigihanke ebaõnnestumine
septembri lõpp oktoobri algus 2019 Vahetähtaeg arengustsenaariumite esimesele tööversioonile, et esitada juhtkogule tagasisidestamiseks
oktoober 2019

KSH ja muude oluliste mõjude hindamise riigihanke ebaõnnestumine.

Arengustsenaariumitele Ttagasiside kogumine juhtkogult, bilateraalsed kohtumised huvirühmade esindajatega.

Arengustsenaariumite tutvustamisüritus avalikkusele toimus 29. oktoobril Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses. Ürituse salvestust saab vaadata siit.

Üritusel esitletud ettekanded:

november 2019 Valmib arengustsenariumide lõplik versioon, kuid mõjude hinnang nendele ebaõnnestub.
detsember 2019  Juhtkogu kohtumised 11. ja 17. detsembril. Kohtumise materjalidega on võimalik tutvuda siin.
jaanuar-märts 2020 Keskkonnaministeerium koostab etapiviisiliselt MAK2030 eelnõu, küsides kirjalikult ka juhtkogu tagasisidet. Tulemuseks on MAK2030 eelnõu kavand, mis võib sisaldada erinevaid alternatiive
märts 2020 KSH ja muude oluliste mõjude riigihange
aprill 2020

KSH ja muude oluliste mõjude hindajaga lepingu sõlmimine. MAK2030 eelnõu kavandi täiendamine, sh väiksemates ekspertide rühmades.

mai 2020 Juhtkogu kohtumine, täiendatakse MAK2030 eelnõu kavandit ja kohtutakse KSH ja muude oluliste mõjude hindajaga.

aprill 2020 -2021 a. esimene pool

Paralleelselt KSH ja muude oluliste mõjude hindamine ning MAK2030 eelnõu täiendamine.

2021 a. teine pool

MAK2030 eelnõu esitamine eelnõude infosüsteemi. KSH ja muude mõjude hindamise lõpp, MAK2030 eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele ja sealt edasi Riigikokku.

Lisainfo ja materjalid

 

Pressimaterjalid:

Kaasamine MAK2030

Kuidas saab kaasa rääkida metsanduse uue arengukava koostamisel?

 

Metsanduse arengukava on riigile oluline ja suurt mõju avaldav dokument, mis vajab  huvirühmade ja avalikkuse põhjalikku kaasamist. Arengudokumendi koostamise käigus võib tekkida eriarvamusi ja huvide ristumisi. Huvirühmade kaasamise abil saab kvaliteetse lõpptulemuse valmimiseks ja põhjendatud valikute tegemiseks koguda häid mõtteid, lahendusi ja ekspertarvamusi. Hästi ja läbimõeldult ellu viidud kaasamine loob eelduse, et metsanduse arengukava valmib kõikide huvirühmade ettepanekuid kaaludes ja saab Riigikogu heakskiidu.

Kaasamist planeeritakse kogu protsessi vältel, kogudes kokku huvirühmade ettepanekud ja arvamused:

Lähteülesande koostamiseks moodustatakse asjatundjatest ja huvilistest töörühm, kus kaardistatakse valdkonna probleemid, toimuvad avalikud kaasamisüritused;

erinevate huvirühmade esindajatest moodustatakse juhtrühm ja valdkondlikud töörühmad, kus valmivad esialgsed ettepanekud ja MAK2030 peatükkide algtekstid;

valdkondlike töörühmade arutelu tulemused avaldatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel;

arengukava koostamise ajal saab ettepanekuid esitada töörühmade, MAK2030 kodulehe ja e-posti aadressi mets@envir.ee kaudu.

avalikud arutelud toimuvad nii Vabariigi Valitsusele arengukava koostamise ettepaneku tegemiseks kui ka arengukava eelnõu valmimisel;

MAK2030 veebilehel on võimalus tutvuda kõikide uuringute, töörühmade koosolekute protokollide ja esitatud ettepanekutega.

Metsanduse arengukava küsitlus: huvirühmadelt arengukavale esitatavate ootuste kokkukogumine (küsitlus on avatud kõigile huvilistele)

 

 

Viimati uuendatud: 18. detsember 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.