Merestrateegia

Mere ökosüsteemide seisundit mõjutavad nii maismaal kui Läänemeres toimuvad protsessid ja mõjurid, olulisim neist inimtegevus. EL merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ; MSRD) põhieesmärk on säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonnaseisund, mida saab saavutada riikides erinevate meetmete kasutuselevõtuga. Igal riigil tuleb välja töötada ja rakendada oma merealas merestrateegia, et edendada merede säästvat kasutamist ja säilitada mereökosüsteeme.

Valitsus kinnitas 23. märtsil 2017. aastal Eesti merestrateegia meetmekava, mille rakendamine aitab saavutada või säilitada merealade head keskkonnaseisundit aastaks 2020.

Eesti merestrateegia meetmekava eesmärk on kaitsta ja säilitada merekeskkonda, hoida ära selle seisundi halvenemine või taastada võimaluse korral mereökosüsteemid piirkondades, kus need on kahjustatud. Teiseks eesmärgiks on hoida ära ja vähendada heitmeid merekeskkonda. Kavas arvestatakse olemasolevate meetmetega. Uute meetme rakendamise maksumus on hinnanguliselt ligi 11,2 miljonit eurot.

Koostatud meetmekava hõlmab kogu Eesti mereala, seal hulgas sisemerd, territoriaalmerd ja majandusvööndit kõikides Eestit ümbritsevates Läänemere alambasseinides.

The adopted Estonian programme of measures and approved SEA report (both documents in Estonian)

Eesti merestrateegia

Merestrateegia esimene etapp ehk Eesti mereala seisundi esialgne hindamine

Eesti merestrateegia esimene etapp valmis 2012. aasta septembris. Esimeses etapp sisaldab Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgset hindamist, sotsiaalmajanduslikku analüüsi, mereala hea keskkonnaseisundi määratlust ning seatud sihte aastaks 2020 mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks. 
Valminud tööde tutvustamiseks toimus avalik koosolek 1. oktoobril 2012. aastal Keskkonnaministeeriumis.
Avaliku koosoleku protokoll
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Valminud tööd

Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgse hindamise aruanne ja selle kokkuvõte-memo
Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgse hindamise sotsiaal-majandusliku analüüsi aruanne ja selle kokkuvõte-memo
Eesti mereala hea keskkonnaseisundi indikaatorite ja keskkonnasihtide kogumi aruanne ja selle kokkuvõte-memo
Kolme aruande kokkuvõte-memo ning seatud sihid ja nendega seonduvad inidikaatorid piltilikult välja tooduna
Eesti mereala keskkonnaseisundihinnangu ajakohastamise vahearuanne ja vahearuande 2. osa. Töö on rahastatud SA KIK sihtfinantseerimise projektist nr 12293 „Merekeskkonna seisundihinnangu ajakohastamine“

Merestrateegia teine etapp ehk seireprogramm

Merestrateegia raamdirektiivi artikli 11 kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama ja rakendama koordineeritud seireprogrammi mere keskkonnaseisundi hindamiseks. Valminud töö eesmärk on kõiki hea keskkonnaseisundi tunnuseid hõlmava ühist merepiirkonda omavate naaberriikidega kooskõlas oleva kulutõhusa integreeritud mereseire programmi koostamine Eestis.
Mereseire eesmärgiks on koguda andmeid Eesti mereala keskkonnaseisundi perioodiliseks hindamiseks, sh merestrateegia raamdirektiivi alusel kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks või mittesaavutamiseks ja kehtestatava meetmekava tõhususe hindamiseks.
Seireprogrammile oodati kommentaare ja täiendamisettepanekuid septembri lõpuni aastal 2014 ning 18. septembril 2014. aastal toimus Keskkonnaministeeriumis ka avaliku arutelu koosolek.

Merestrateegia kolmas etapp ehk meetmekava

Valitsus kinnitas 23. märtsil 2017. aastal Eesti merestrateegia meetmekava, mille rakendamine aitab saavutada või säilitada merealade head keskkonnaseisundit aastaks 2020.

Koostatud meetmekava hõlmab kogu Eesti mereala, seal hulgas sisemerd, territoriaalmerd ja majandusvööndit kõikides Eestit ümbritsevates Läänemere alambasseinides.

Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks. KSH ulatus hõlmab eneses meetmekavaga välja töötatud uute meetmete ning selle raames arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ püstitatud eesmärkide ja seatud meetmete keskkonnamõju strateegilist hindamist, et hinnata merenduspoliitika ja meetmekava omavahelist kooskõla. Meetmekavas esinevate uute meetmete ja arengukava elluviimisel võib esineda riigipiiriülest mõju.

Meetmekava koostamisest täpsemalt

Meetmekava koostamise algataja ja kehtestaja on Keskkonnaministeerium ning koostamise korraldaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. Meetmekava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” vahenditest. Meetmekava koostajateks on Säästva Eesti Instituut Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut.

KSH-d viis läbi OÜ Alkranel ja TTÜ Meresüsteemide Instituut.

Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks KSH programmi lisas 2 on leitavad Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu koostamise käigus välja töötatud esialgsed uued meetmed. KSH raames hinnatava riikliku arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ ning arengukava rakendusplaaniga aastateks 2014–2016 saab tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

Eesti merestrateegia meetmekava ja veemajanduskavade avalik väljapanek ja arutelud toimusid Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Lisaks veemajanduskavade ja merestrateegia meetmekavade ühistele aruteludele toimusid merestrateegia meetmekava avalikud arutelud Haapsalus ja Kärdlas, Kuressaares ning Rakveres ja Jõhvis.

Lisainfot veemajandus-ja maandamiskavade kohta saate lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehelt. Meetmekava väljatöötamise projekti juhib OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Tutvu projektiga KUKi kodulehel.

Arutelud pakuvad ülevaate valminud dokumentidest ning samuti on võimalus esitada teemakohaseid küsimusi ja ettepanekuid. Täpsem info merestrateegia meetmete ja avalike arutelude kohta on toodud alljärgnevalt.

Merestrateegia meetmekava uued meetmed
Merestrateegia ja veemajanduse meetmekavade ühiste arutelude päevakava ja registreerimise info
Merestrateegia meetmekava avalikele arutelude päevakava ja registreerimise info
Mere meetmekava uute meetmete sotsiaalmajanduslike mõjude hinnang

Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks KSH aruande avalik arutelu toimus 2. märtsil 2016. aastal algusega kell 13 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

Eesti merestrateegia meetmekava KSH aruanne
Lisa 1. Eesti merestrateegia meetmekava KSH programm
Lisa 2. Merestrateegia heakskiitmise otsus
Lisa 3. Eesti merestrateegia uued meetmed 15.09.2015 seisuga

 

Viimati uuendatud: 6. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.