Põlevkivi

Põlevkivi arengukava (PAK) on riigi jaoks olulise tähtsusega strateegiline dokument. Põlevkivi arengukavas määratakse põlevkivi kasutamise arengu strateegilised eesmärgid ning kirjeldatakse nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja tegevust. Põlevkivi arengukava põhieesmärk on tagada põlevkivi võimalikult keskkonnasäästlik ja majanduslikult efektiivne kasutamine. Arengukava koostamisel järgiti Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 eesmärkidest ja tegevussuundadest.

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030 kinnitati Riigikogu otsusega 16. märtsil 2016.

Põlevkivi arengukava seab riigi huvi elluviimise vajadusest tulenevalt kolm strateegilist eesmärki:

  1. Põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine.
  2. Põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine.
  3. Põlevkivialase haridus-ja teadustegevuse arendamine.

Keskkonnastrateegia eesmärk on maavarade keskkonnasäästlik kaevandamine, mis säästab vett, maastikku ja õhku ning maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja jäätmetega.

Selleks plaanitakse arengukava rakendamise käigus analüüsida seniste põlevkivi kasutamise ja kaevandamisega seotud keskkonnahäiringute leevendamismeetmete reaalset mõju ökosüsteemidele ja sotsiaalsele keskkonnale sõltuvalt kasutatavatest tehnoloogiatest.

Põlevkivi arengukava koostamise lähtematerjaliks olid Eesti põlevkivimaardla andmed keskkonnaregistri maardlate nimistus ja maavaravarude bilansis, samuti andmestik Eesti Geoloogiafondis. Oluliseks sisendiks oli PAK 2008-2015 rakendamise käigus tehtud uuringute tulemused.

 

Arengukava koostamine

Arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

KSH programmi avalikustamise teade avaldati 20. detsembril 2013. Programmi avalik väljapanek kestis 20. detsembrist 2013 kuni 15. jaanuarini 2014. KSH programmi kohta laekus ettepanekuid 28 inimeselt.

PAK 2016–2030 ja KSH programmi eelnõu avalik arutelu (2014. aasta I pool)

Keskkonnaministeeriumis toimunud KSH programmi avalikul arutelul anti ülevaade kavandamistegevusest ja programmist, samuti laekunud ettepanekutest. KSH programmi kiitis Keskkonnaamet heaks 06.05.2014. a kirjaga nr 6-8/14/8260-3.

Arutelul esitatud ettepanekud käsitlesid nii KSH programmi täiendamist kui ka põlevkivi arengukava koostamist, mille kohaselt tuleks põhjalikult hinnata arengukava mõju veekeskkonnale, välisõhule ning elusloodusele, elanikkonna elukvaliteedile, töökohtadele sotsiaal-demograafilisele jätkusuutlikkusele, kultuuripärandile.

Paljud ettepanekud käsitlesid vajadust teha KSH käigus või lähitulevikus erinevaid uuringuid, mis annaks täpse ja laiapõhjalise ülevaate Eesti põlevkivimaardla keskkonnaseisundist ning sellest, mil määral on põlevkivi kaevandamine keskkonda mõjutanud. Keskkonnaministeerium analüüsis koos arengukava KSH ekspertidega laekunud ettepanekuid ning tegi vajalikud täiendused KSH programmi ning arengukava eelnõusse.

PAK 2016–2030 ja KSH aruande eelnõu avalikustamine (2014. aasta II pool)

PAK 2016–2030 eelnõu ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu (2014. aasta II pool)

Arengukava eelnõu ja KSH aruandega võis tutvuda 27. oktoobrist 19. novembrini 2014. aastal Keskkonnaministeeriumis ning ministeeriumi kodulehel.

Ministeeriumi poolseteks kontaktisikutes on Janne Tamm (janne.tamm@envir.ee, 626 2980, 510 3374) ja Maris Saarsalu (maris.saarsalu@envir.ee, 626 0707, 5349 5520). 

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi sai esitada kirjalikult kuni 19. novembrini keskkonnamõju hindajale (kontaktisikud Madis Metsur, madis@maves.ee, 656 5428 ja Indrek Tamm, indrek@maves.ee, 656 5428) või Keskkonnaministeeriumile.

KSH aruande kiitis Keskkonnaamet heaks 23.12.2014. aasta kirjaga nr 6-8/14/26780-2.

Arengukava kinnitamine Riigikogus

Põlevkivi arengukava eelnõu koos rakendusplaaniga esitati kooskõlastamiseks Riigikantseleile, Rahandusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Siseministeeriumile.

Ettepanekute esitamise tähtaeg oli 27. juuli 2015. 

Vabariigi Valitsus kiitis Põlevkivi arengukava eelnõu heaks 17. detsembril 2015. Arengukava kinnitati Riigikogu otsusega 16. märtsil 2016.


Vabariigi Valitsus kiitis Põlevkivi arengukava rakendusplaani 2016-2019 heaks 6. oktoobril 2016.

 

Viimati uuendatud: 15. november 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.