ELi HKSi heitkoguste aruandlus, juhendid ja vormid

ELi HKSi toimimine

Kõik Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (ELi HKSi) kuuluvad käitised peavad aru andma ja järgima reegleid, mis on paika pandud kauplemisdirektiiviga, seire ja aruandluse määruse ning tõendamise ja akrediteerimise määrusega.

Kõikidel ELi HKSi kuuluvatel ettevõtetel peab olema konto heitkogustega kauplemise registris ning sellega seoses tuleb järgida registri määrust. Registri kohta leiab lisainfot siit.

 

Käitise kuulumine ELi HKSi

Käitise kuulumine ELi HKSi otsustatakse vastavalt kauplemisdirektiivi lisale I, kus on määratud kauplemissüsteemi kuuluvad tegevusalad. Euroopa Komisjoni juhenddokumendist saab täiendavat infot lisa I tegevusalade tõlgendamiseks.

KHG heitkoguse luba ja seirekava

Igaks kauplemisperioodiks antakse kõikidele EL-i HKS-i kuuluvatele käitistele heitkoguse luba ning samuti peab kõikidel käitistel olema seirekava. Uutel käitistel tuleb loa taotlemiseks või olemasolevatel käitistel loa muutmiseks täita taotlus ja saata see aadressile keskkonnaministeerium@envir.ee.

Käitaja peab pidevalt jälgima, et heitkoguse luba on vastavuses tegelike oludega ning teavitama kõikidest muudatustest, mis mõjutavad heitkoguse luba (sh seirekava):

 • muudatused loale kantud informatsioonis (nt kontaktandmed);
 • muudatused seiremeetodites (ametlik kiri koos muudetud seirekavaga);
 • muudatused võimsuses või aktiivsuses (ametlik kiri koos tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlusvormiga);
 • tootmise peatamine rohkem kui kuueks kuuks (ametlik kiri);
 • omaniku muudatus (ametlik kiri);
 • käitiseosade ühinemine, jagunemine ja ümberkorraldamine (ametlik kiri koos taotluse vormiga käitiseosade ühinemise, jagunemise ja ümberkorraldamise kohta).

Lisainfot leiab ka keskkonnaministri määrusest Paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotluse kohta esitatavad täpsustatud nõuded ja taotluse vorm, heitkoguse loa muutmise taotluse täpsustatud nõuded ja heitkoguse loa vorm

ELi HKSi aastaring käitajale

 • 1. jaanuar
  Käitises alustatakse heitkoguste seiret kinnitatud seirekava kohaselt.
 • 28. veebruar
  Keskkonnaministeerium eraldab kauplemise direktiivi artikkel 10a alusel tasuta paika pandud koguse ulatuses lubatud heitkoguse ühikud käitise kontole KHG registris.
 • 25. märts
  Käitaja esitab eelmise aasta heitkoguse aruande ja tõendaja koostatud tõendamisaruande (khgregister@keskkonnaamet.ee). Käitaja esitab KHG registrisse eelmise aasta heitkoguse ja tõendaja kinnitab selle.
 • 30. aprill
  Käitaja tagastab KHG registris lubatud heitkoguse ühikuid vastavalt eelmise aasta kinnitatud heitkogusele. Kui ühikuid ei tagastata õigeaegselt, tuleb lisaks tagastamisele tasuda ka trahv 100 eur/t.
 • 30. juuni
  Käitaja esitab parandusaruande (vastavalt käitise suurusele igal aastal, iga kahe aasta või iga nelja aasta tagant).
 • 31. detsember (ja jooksvalt)
  Käitaja teavitab pädevat asutust muudatustest.
  • Käitaja peaks muudatustest registri konto andmetes teada andma kauplemisregistri haldajale (khgregister@keskkonnaamet.ee) 10 päeva jooksul. Aasta lõpus vaatab käitaja konto üle ning annab vajadusel muudatustest teada või kinnitab konto ajakohasust. Nt registri volitatud esindajate vahetus või andmete muutmine.
  • Muudatustest käitise võimsuses, olulistest muudatustes seirekavas, tegevuse peatamisest ja tegevuse lõpetamisest tuleb teada anda koheselt annika.konovalov@keskkonnaamet.ee.

Heitkoguse ühikud

Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine
Üks tonn õhku paisatud CO2 ekvivalenti vastab ühele lubatud heitkoguse ühikule. Kui käitaja paiskab õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui on talle tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute hulk, peab ta heitkoguse ühikuid enampakkumisturult juurde ostma. Kui käitaja vajab aga vähem lubatud heitkoguse ühikuid, kui tal registris kontol on, siis võib ta ülejäägi maha müüa.

Tasuta eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud
Tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid saavad taotleda tööstus- ja kaugkütteettevõtted (kauplemise direktiivi artikkel 10a) ja samuti elektritootjad elektritootmise moderniseerimiseks (kauplemise direktiivi artikkel 10c).
Eraldatavate ühikute koguste ülevaatamine on vajalik järgmistel puhkudel: olemasoleva käitise võimsuse oluline suurenemine, osaline sulgemine või võimsuse vähenemine. Lisainfot leiab siit.
Kauplemissüsteemi uued tulijad saavad samuti tasuta eraldatavaid ühikuid taotleda. Lisainfot leiab siit.

Rahvusvahelised ühikud
Vastavalt rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguste määrusele saavad kauplemissüsteemi käitajad kasutada teatud hulga Kyoto projektipõhiste paindlike mehhanismide ühikuid (puhta arengu mehhanismi CER ühikud ja ühisrakenduse ERU ühikud). Registris heitkoguse ühikute tagastamiseks tuleb need ümber vahetada ELi lubatud heitkoguse ühikuteks. Lisainfot erinevate ühikute kohta leiab siit.
Rahvusvaheliste ühikute kasutusmäärad käitiste kaupa: ICE tabel (seisuga 05.03.2019) (PDF-fail suurusega 398 KB).

 

Aruandlus

Iga aasta 25. märtsiks esitavad ELi HKSi kuuluvad käitajad Keskkonnaministeeriumile heitkoguse aruande ja tõendamisaruande. Vastava vormi leiab lehe allosast.

Seirekava parandusaruande peavad käitajad esitama 30. juuniks kas igal aastal (C-kategooria), üle aasta (B-kategooria) või iga nelja aasta tagant (A-kategooria) (seire ja aruandluse määrus, artikkel 69).

Aruandluse tõendamine
Kauplemissüsteemis peab käitaja koostatud aruandluse üle kontrollima tõendaja, kes on saanud vastava akrediteeringu. Teavet ELi HKSi akrediteeritud tõendajate kohta leiab Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehelt. Lisaks saavad Eestis tõendajatena tegutseda ka teistes liikmesriikides akrediteeringu saanud tõendajad.

Ülevaade

Järgnevast tabelist leiab ülevaate Eesti käitistest ja nende heitkogustest:

ELi HKSi käitiste nimekiri, heitkogused ja vastavusseisund

 

 

 

ELi HKSi seire ja aruandluse juhendmaterjalid

Lühijuhendid


Heitkoguse ühikute eraldamine

Inglise keelsed juhendmaterjalid

Kõik juhenddokumendid ja vormid saab alla laadida Euroopa Komisjoni veebilehelt

 

Viimati uuendatud: 27. märts 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.