Kliimapoliitika põhialused aastani 2050

Kliimapoliitika põhialuste koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 2014. aasta 7. augusti kabinetinõupidamise ettepanekul. 2016. aasta detsembris kiitis Vabariigi Valitsus kliimapoliitika põhialuste dokumendi heaks ja saatis selle arutamiseks Riigikogu komisjonidesse. 5. aprillil 2017. aastal kiideti „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ Riigikogus heaks.

Kliimapoliitika põhialuste dokument koostati keskkonnaministeeriumi eestvedamisel ja huvirühmade kaasabil ning selles dokumendis lepitakse esimest korda kokku Eesti kliimapoliitika pikaajalises visioonis ja teekonnas selle poole liikumisel.

Kliimamuutused ei ole tulevikustsenaarium, need toimuvad juba praegu. Lisaks looduslikele jõududele on inimese panus kliimamuutustesse märkimisväärne ning see võimendub ajas üha kasvava rahvaarvu ning tarbimise tulemusel. Me ei saa kliimamuutusi vältida, küll aga saame neid leevendada ja paremini kohaneda kliimamuutuste mõjudega.

Eesti pikaajaline eesmärk on minna üle vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majandus- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Aastaks 2050 on Eesti sihiks kasvuhoonegaaside heidet vähendada ligi 80 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. Mõjude hindamine näitas, et eesmärk on täidetav ja sellega kaasneb tõenäoliselt positiivne mõju majandusele ja energiajulgeolekule. Sellisel juhul kahaneb Eesti kasvuhoonegaaside heide tänaselt 21 miljonilt tonnilt ligi 8 miljoni tonni CO2 ekvivalendini 2050. aastaks.

Kliimapoliitika põhialused on visioonidokument, milles seatud põhimõtted ja poliitikasuunad viiakse edaspidi ellu valdkondlike arengukavade uuendamisel. Selgesõnaline poliitikasuundade sõnastamine ja jõustamine motiveerib samas suunas tegutsema ka erasektorit ja ühiskonda laiemalt.

Lisainfo: Kati-Liis Kensap, kliimaosakonna peaspetsialist, kati-liis.kensap@envir.ee, 626 2831

 

 

Kliimapoliitika põhialuste koostamine

Visioonidokumendi koostamiseks toimus laiahaardeline kaasamisprotsess. 2015. aasta märtsist kuni 2016. aasta märtsini koguti huvirühmadelt sisendit viiest valdkondlikust kaasamistöörühmast: energeetika ja tööstus, transport, põllumajandus, metsandus ja jäätmemajandus. Kaasamistöörühmad kohtusid selle aja jooksul mitmekümnel korral ja vahetasid mõtteid ka elektrooniliselt. Töös osales ligi 80 huvirühma (sh eksperdid, liidud, ettevõtted, teadlased).

Selleks, et hinnata, kas kaasamistöörühmades koostatud pikaajalised poliitikasuunised on piisavad saavutamaks pikaajalist eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heidet 80 protsenti aastaks 2050, viidi läbi neli mõjude hindamise analüüsi. Hinnati poliitikasuuniste sotsiaalmajanduslikku mõju, mõju kasvuhoonegaaside ja välisõhu saasteainete heitele ning energiajulgeolekule. Aruanded on kättesaadavad „kaasnevate mõjude“ sektsioonis.

 

Kliimapoliitika põhialuste rakendumisega kaasnevad mõjud

Mõjud kasvuhoonegaaside ja välisõhu saasteainete heite vähendamisele (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) ja sotsiaal-majanduslikud mõjud (Eesti Arengufond, Civitta Eesti AS ja Finantsmaailm OÜ):

 1. Lõpparuanne
 2. Sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise mudel
 3. Valdkondlikud lõpparuanded:
  1. energeetika ja tööstus
  2. transport
  3. põllumajandus
  4. metsandus ja maakasutus
  5. jäätmemajandus

Mõjud energiajulgeolekule on kättesaadavad Maailma Energeetikanõukogu kodulehel


Töögruppide kohtumiste protokollid

 

Valdkond Kohtumise protokoll
Metsandus Töörühma esimene kohtumine 15. aprill 2015
Töörühma teine kohtumine 29. mai 2015
Töörühma kolmas kohtumine 13. november 2015
Jäätmemajandus Töörühma esimene kohtumine 31. märts 2015
Töörühma teine kohtumine 28. aprill 2015
Transport Töörühma esimene kohtumine 13. aprill 2015
Töörühma teine kohtumine 18. mai 2015
Töörühma kolmas kohtumine 29. juuni 2015
Töörühma neljas kohtumine 26. oktoober 2015
Põllumajandus Töörühma esimene kohtumine 25. märts 2015
Töörühma teine kohtumine 21. aprill 2015
Töörühma kolmas kohtumine 26. mai 2015
Töörühma neljas kohtumine 22. oktoober 2015
Energeetika ja tööstus Töögrupi esimene kohtumine 18. märts 2015.
Töögrupi teine kohtumine 30. märts 2015.
Töögrupi kolmas kohtumine 30. aprill 2015
Töögrupi neljas kohtumine 3. juuni 2015
Töögrupi viies kohtumine 18. juuni 2015
Töögrupi kuues kohtumine 26. veebruar 2016

 

Viimati uuendatud: 5. veebruar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.