Ressursitõhusus

Ressursid nagu vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused on meie tervise, elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks väga olulised. Varud on aga piiratud ja kasvav konkurents loodusressursside osas tekitab nende nappuse ja tõstab hindu.

 

Ressursse on vaja hallata efektiivselt kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu huvides tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele.

Kaasates innovaatilisi lahendusi, mis vähendavad survet keskkonnale (ökoinnovatsioon) ja võttes kogu toote elutsükli arvesse juba selle disainiga alustades (ökodisain), on võimalik kasvatada majandust keskkonnale tekkivat kahju vähendades. Kaasates nutikaid IKT lahendusi, on võimalik saavutada oluline sääst ka juba toimivate tootmistehnoloogiate juures.

Lisaks ressursside säästmisele on oluline tõsta ka protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. Nendest põhimõtetest lähtudes on loodud Keskkonnaministeeriumi ettevõtete ressursitõhususe meede.

 

Ressursitõhususe meede

Euroopa Liidu eelarve perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste vahenditest rakendab Keskkonnaministeerium meedet „Ettevõtete ressursitõhusus“ kogumahuga 220,7 miljonit eurot, millest 110,35 miljonit eurot on Euroopa Liidu vahendid.

Meetme alla kuuluvad neli tegevust: teadlikkuse tõstmine, spetsialistide koolitamine, auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemine ja investeerimine.

2017. aasta alguses avati investeeringu taotluste pilootvoor, mis lõppes märtsis 2018. Suvel 2018 avatakse teine investeeringu taotluste voor, mis laieneb kõikidele mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetele!

Meetme eesmärgid loodetakse saavutada aastaks 2023.

Ressursitõhususe meetme kohta saab lisainfot kodulehel ressurss.envir.ee.

Energia- ja ressursijuhtimise ekspertide koolitused

  • Vaata koolituse ja koolitatud audiitorite kohta lisainfot siit

Ressursitõhususe meetme infoseminarid

  • Loe toimunud infoseminaride kohta siit
  • Tulevaste üritustega tutvu siin

Ressursitõhususe infokiri

  • Liitu ressursitõhususe infokirjaga siin

Ressursitõhususe blogi

  • Loe pikemalt ökoinnovatsiooni ja ressursitõhususe kohta siit

Millised on meetme tegevused?

Teadlikkuse tõstmine

Meetme tegevuse raames korraldatakse 2016-2020 koolitusi, konverentse, seminare ja infopäevi teemadel, mis seostuvad ressursitõhususega. Eesmärk on jõuda 700 üritusel osalejani.
Meetme raames toimunud ürituste kohta leiab infot siit.
Tulevaste üritustega saab tutvuda siin.
Antakse välja ressursitõhususe infokirja. Infokirjaga saab liituda siin.

Spetsialistide koolitamine

Selleks, et saada võimalikult tõenduspõhine ülevaade ettevõtete ressursikasutusest, on üheks eesmärgiks tõsta kodumaiste spetsialistide taset. Eesmärk on koolitada vähemalt 40 ressursitõhususe spetsialisti.
Meetme tegevuse raames on loodud nii ressursiauditite metoodika kui ka vastav koolituskava.
Koolituste kohta leiab rohkem infot siit. Sealt leiab ka juba vastava kvalifikatsiooni saanud spetsialistide nimekirja.

Analüüsi tegemine

Meetme tegevuse raames toetakse ettevõtte ressursikasutuse analüüsi tegemist (ressursiauditit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel. Eesmärk on toetada vähemalt 300 ressursikasutuse analüüsi tegemist Eesti tööstuses.
Analüüse on kahte tüüpi - ülevaatlik ja detailne - ning tehes neid toetusega, peab ettevõte küsima vähemalt kolm pakkumist.
Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga.

Investeerimine

Ettevõttele rakendatakse meetme tegevuse raames parima võimaliku ressursitõhusa tehnika soetamiseks ning ressursijuhtimissüsteemide ja IT rakendamise toetamiseks ELi finantsvahendeid. Eesmärk on toetada vähemalt 270 ettevõtet.
Oluline on ettevõtte ressursitootlikuse kasv ning innovatsioon ehk ettevõtja poolt uue või oluliselt uuendatud toote, teenuse või protsessi rakendamine.
 

Kes saavad toetust taotleda?

Ressursitõhususe analüüsideks saavad toetust taotleda ettevõtted, kes on EMTAK koodi järgi jaotatud kas mäe- või töötlevasse tööstusesse (EMTAK B ja C).

Investeeringu toetus oli pilootvoorus (kuni 29.03.2018) avatud viiele prioriteetsele sektorile:

  • Mäetööstus (EMTAK B)
  • Toiduainetööstus (C10 ja C11)
  • Puidutööstus (C16)
  • Paberi- ja tselluloositööstus (C17)
  • Mineraalsete materjalide töötlemine (C23)

Peagi avatavas teises investeeringu voorus saavad toetust taotleda juba kõik mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted!

 

Kuidas toetust taotleda?

Kõigepealt on vaja ettevõttes läbi viia ressursikasutuse analüüs, mida teostab ressursikasutuse analüüsi spetsialist või sellist teenust pakkuv firma. Ressursikasutuse analüüsile on võimalik taotleda toetust, selleks peab analüüs vastama keskkonnaministeeriumi seatud nõuetele. Toetus on maksimaalselt 50 protsenti analüüsi maksumusest ja kuni 7500 eurot. Tutvuda tasub ka toetuse andmise tingimustega (määrus ja seletuskiri).


Peale detailse ressursikasutuse analüüsi valmimist, on võimalik taotleda toetust analüüsis soovitatud parandusmeetmete rahastamiseks. Investeeringu toetus on maksimaalselt 50 protsenti projekti kuludest ja kuni 2 000 000 eurot ettevõtja kohta. Minimaalne toetuse määr on 100 000 eurot ettevõtte kohta. Toetuse määr on erinev vastavalt sellele, millise abi liigi ettevõte valib – kas riigiabi vastavalt EL üldisele grupierandi määrusele või vähese tähtsusega abi.

Tutvuda tasub ka toetuse andmise tingimustega (määrus ja seletuskiri) ning taotluste hindamisjuhendiga

Mõlema toetuse taotlemine käib KIK-i kodulehel, kus on ka täpsem juhend toetuste taotlemiseks.

 

 

Viimati uuendatud: 2. juuli 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.