Keskkonnatasude raamkava 2016+ koostamine

Keskkonnatasude seaduses on praegu kehtestatud tasud loodusvarade (maavarad, vesi) kasutusele ja saasteainete keskkonda heitmisele aastani 2015. Seoses keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamisega aastateks 2016+, soovime kõigepealt välja tuua arengusuunad, mille järgimise abil muuta keskkonnatasude regulatsiooni nii, et see täidaks keskkonnakaitselist eesmärki parimal moel.

9. septembril 2013. aastal algas keskkonnatasude raamkava 2016+ ettevalmistamine ning kuulutati välja esimeste kaasamisürituste toimumisajad. Keskkonnatasude raamkava 2016+ kirjeldab peamised muudatused keskkonnatasude süsteemis ja on aluseks keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamisele. Peamiste muudatuste ulatus erineb tasuliigiti, mistõttu kirjeldatakse raamkavas tulenevalt tasuliigist erineva mõju ja kaaluga alternatiive. Raamkava esitatakse Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisele heakskiitmiseks 2014. aasta II kvartali alguses.

 

Koostöö partneritega

2013. aasta septembri lõpus ja oktoobri alguses toimus neli ümarlauda, mis käsitlesid välisõhu, vee ja maavarade teemasid ning kompleksloakohustusega käitajate keskkonnatasusid. Kohtumiste põhiteemad kujunesid kutsutud koostööpartnerite järgi, kuid arutati ka laiemaid keskkonnatasude aluste ja eesmärkidega seotud küsimusi ja probleeme. Sellised arutelud võimaldasid kaasata koostööpartnerid raamkava ettevalmistamisse kohe selle alguses ning nende põhieesmärk oli koguda tagasisidet kehtiva keskkonnatasude süsteemi mõjudest, probleemidest ja muutmisvajadustest. Kuni 30. oktoobrini oli koostööpartneritel aega anda tagasisidet ja teha ettepanekuid. Tehtud ettepanekutega saate tutvuda siin.

Keskkonnaministeeriumi vastava valdkonna poliitika kujundajatelt, allasutuste spetsialistidelt ning koostööpartneritelt kogutud tagasiside põhjal saime hinnata regulatsiooni muutmise vajalikkust ning muudatuste võimalikku ulatust.
 
 

Keskkonnatasude raamkava ettevalmistamise käigus kogutud sisendi ja ettepanekute läbitöötamise järel valis Keskkonnaministeerium välja need arengusuunad, millega seotud muudatused tuleks keskkonnatasude süsteemi sisse viia. Arengusuundade lühikirjeldused saadeti laiali keskkonnatasude e-maililistis ja neid tutvustati laiale huvirühmade ringile 03.12.2013.

Kohtumise eesmärk oli tutvustada muudatusi tasuliigiti ning arutelu põhitähelepanu suunata iga tasuliigi rakendamisega seotud peamistele muudatustele süsteemis.

Pärast 03.12.2013 toimunud arutelu arengusuundade üle viidi läbi kohtumised erialaliitudega, et pakutud arengusuundi süvitsi arutada.
 
 

Raamkavaga seotud dokumendid

Lisaks raamkava ettevalmistamisega seotud dokumentidega saate tutvuda eelnõuga „Keskkonnatasude arendamise kontseptsioon aastani 2020“ (2009), mis kirjeldab kehtiva seaduse väljatöötamise aluseks olnud keskkonnatasude rakendamise põhimõtteid. „Keskkonnatasude arendamise kontseptsiooni aastani 2020“ eelnõu võeti arutelu järel teadmiseks Vabariigi Valitsuse 23.04.2009 kabinetinõupidamisel. Selle kontseptsiooni koostamise eesmärk oli esitada põhimõttelised alused ja ettepanekud keskkonnatasude kui keskkonnakaitse majandushoobade tõhustamiseks, keskkonnatasude seaduse muutmiseks ja täiendamiseks ning kavandada tasude edaspidise muutmise suunad kuni aastani 2020. Samas pidi selle koostamise käigus arvestama, et muutuvates majandustingimustes ja keskkonnakaitse eriolukorras võib kerkida vajadus ka kontseptsioonis esitatud plaanide korrigeerimiseks.

Lisaks uuringutele ja kontseptsioonile palun tutvuge Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel sisuvaldkondade (välisõhk, vesi, maapõu, jäätmed, kliima) teemade juures esitatud strateegiliste dokumentide ja õigusaktidega. Keskkonnatasude kujundamisel lähtutakse iga sisuvaldkonna keskkonnastrateegiast, seatud eesmärkidest, lahendamist vajavatest probleemidest ja keskkonnatasude kui majanduslike instrumentide rollist valdkonna strateegia elluviimises.
 
 

Kaasamise kronoloogia

Raamkava koostamisega seoses on toimunud järgmised ümarlauad ja arutelud.

 

I Arutelud kehtivale keskkonnatasude regulatsioonile tagasiside ja muudatusettepanekute küsimiseks

 

25.09.2013 Välisõhuteemaline ümarlaud kehtivale regulatsioonile tagasiside küsimiseks; arutelupunktid, protokoll.
30.09.2013 Veeteemaline ümarlaud kehtivale regulatsioonile tagasiside küsimiseks; arutelupunktid, protokoll.
01.10.2013 Maavarade teemaline ümarlaud kehtivale regulatsioonile tagasiside küsimiseks; arutelupunktid, protokoll.
02.10.2013 Põlevkivitööstusele suunatud ümarlaud kehtivale regulatsioonile tagasiside küsimiseks; arutelupunktid, protokoll.
I (a) 02.10.2013 tehtud ettepaneku põhjal korraldatud põhjaveeteemaline kohtumine
05.11.2013 toimus eraldi kaevandustest ja karjääridest põhjavee väljapumpamise tasustamisega seotud arutelu Keskkonnaministeeriumi, KKA spetsialistide, kutsutud ekspertide ja maavarade kaevandajatega; arutelu kokkuvõte ja jätkutegevused.
 

 

II Arutelu keskkonnatasude raamkava 2016+ peamiste arengusuundade tutvustamiseks

 
03.12.2013 Laiapõhjaline arutelu raamkava projektis välja pakutud peamiste arengusuundade üle; arutelupunktid, protokoll.

 

III Laiapõhjalise arutelu järel eraldi kohtumised erialaliitude esindajatega sisuvaldkondade muudatusettepanekute ja probleemide arutamiseks, et valmistada ette täiendatud raamkava tööversioon

 
04.12.2013 toimus erialaliitude tasandil kohtumine vesiviljelusega seotud tasustamise arutamiseks; protokoll.
11.12.2013 toimus kohtumine Eesti Vee-ettevõtete Liiduga veega seotud keskkonnatasude arutamiseks; EVEL ettepanekud, protokoll.
17.12.2013 toimus erialaliitude tasandil kohtumine ehitusmaavarade ja turba tasustamise arutamiseks; protokoll.
14.02.2014 toimus arutelu Keemiatööstuse Liidu ja ettevõtete esindajatega kohtumine raamkava sisuvaldkondade muudatuste arutamiseks; aruteludokument, protokoll.

 

IV Laiapõhjaline arutelu 2014. a märtsi teises pooles, et tutvustada 3. detsembri 2013 ja vahepeal läbiviidud erialaliitudega kohtumiste põhjal täiendatud raamkava eelnõud.

 
Kõik peetud arutelud panustavad keskkonnatasude raamkava 2016+ koostamisesse ettepanekute ja lahendamist vajavate probleemide tõstatamisega, mida analüüsivad seejärel Keskkonnaministeeriumi spetsialistid, kes teevad nende põhjal omalt poolt ettepanekud raamkava täiendamiseks või muutmiseks.
 
05.03.2014 toimus kohtumine poolkoksi taaskasutusvõimaluste ja jäätmetasu arutamiseks VKG AS ja Kiviõli Keemiatööstus OÜ-ga;

12.03.2014 ettekanne Eesti Maaülikooli seminaril põllumajandusega seotud keskkonnatasude teemal
 
08.04.2014 toimus arutelu EETL ja EMTEL esindajatega kaheosalise ehitusmaavarade tasu üle;

23.04.2014 toimus kohtumine EKVL esindaja ja vesiviljeluse eksperdiga vesiviljeluse tasustamise üle;

13.05.2014 ettekanne keskkonnatasude raamkava peamistest muudatusettepanekutest ja nende kokkupuutekohtadest kohalike omavalitsustega Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolekul;

22.05.2014 ettekanne keskkonnatasude raamkava peamistest muudatusettepanekutest ja selle koostamisest VKG AS keskkonnapäeval;

04.09.2014 keskkonnaminister tutvustad esialgset ettepanekut põlevkivitööstuse esindajatele;

08.09.2014 keskkonnaminister tutvustad esialgset ettepanekut ehitusmaavarade ja turba kaevandajate esindajatele;

09.09.2014 meediabriifid Praxise aruande lühitutvustuse ja ministeeriumi esialgse ettepaneku tutvustusega Tallinnas ja Ida-Virumaal;

12.09.2014 keskkonnaminister arutab põlevkivitööstusega ettepanekut ja tagasisidet;

15.09.2014 keskkonnaminister arutab ehitusmaavarade ja turba kaevandajatega ettepanekut ja tagasisidet;

15.09.2014 ettekanne Energeetikanõukogus keskkonnatasude esialgsetest muudatusettepanekutest;

17.09.2014 keskkonnaminister arutab põlevkivitööstuse tagasisidet esialgsele ettepanekule;

22.09.2014 ettekanne keskmiste põletusseadmete direktiivi arutelul ka välisõhu saastetasude esialgsetest muudatusettepanekutest;

23.09.2014 Praxis esitleb põlevkivitööstusele analüüsi tulemusi ja ministeerium teeb ettekande esialgsetest ettepanekutest, arutelu;

29.09.2014 Praxis esitleb ehitusmaavarade kaevandajatele analüüsi tulemusi ja ministeerium teeb ettekande esialgsetest ettepanekutest, arutelu;

30.09.2014 minister arutab ehitusmaavarade ja turba kaevandajatega ettepaneku esialgset tagasisidet;

06.10.2014 minister arutab põlevkivitööstusega nende täiendatud tagasisidet ettepanekule;

09.10.2014 minister alustab arutelu jäätmeveo reformi üle, muuhulgas tuleb edaspidi käsitlusele kohalike omavalitsuste rahastamine;

14.10.2014 minister annab tagasiside ehitusmaavarade ja turba kaevandajate esitatud ettepanekutele.

14.10.2014 minister arutab muudatusettepanekuid keskkonnaorganisatsioonide esindajatega
 
24.10.2014 minister annab tagasiside põlevkivitööstuse ettepanekutele ja esitab Keskkonnaministeeriumi seisukohad
 
27.10.2014 meediabriif keskkonnatasude muudatustest
 
27.10.2014 saadeti kooskõlastusringile Vabariigi Valitsuse määruse eelnõud maavara kaevandamisõiguse ja vee erikasutusõiguse tasumääradega
 
28.10.2014 saadeti huvirühmadele keskkonnatasude raamkava 2016+ töödokument
 
03.11.2014 ettekanne Riigikogu keskkonnakomisjonis keskkonnatasude muudatusettepanekutest
 
07.11.2014 ministeeriumite kooskõlastuse tähtaeg määruste eelnõudele, määruste eelnõud esitatakse Vabariigi Valitsuse 13.11.2014 istungile
 
11.11.2014 ettekanne Eesti Linnade Liidu juhatusele keskkonnatasude muudatusettepanekute mõjudest kohalike omavalitsuste eelarvetele
 
11.11.2014 kooskõlastusringile saadeti Keskkonnatasude seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu
 
13.11.2014 Vabariigi Valitsus kinnitab istungil riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad ja vee erikasutusõiguse tasumäärad
 
13.11.2014 ettekanne Põlevkivipäeval Jõhvi keskkonnatasude muudatustest
 
20.11.2014 arutelu seaduseelnõu üle põlevkivitööstuse ja erialaliitude esindajatega
 
21.11.2014 arutelu seaduseelnõu üle Eesti Vee-ettevõtete Liidu esindajatega
 
24.11.2014 arutelu seaduseelnõu üle Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajatega
 
24.11.2014 arutelu seaduseelnõu üle põlevkivitööstusest mõjutatud kohalike omavalitsuste esindajatega
 
24.11.2014 seaduseelnõu kooskõlastuse tähtaeg ministeeriumitele
 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.