Ühekordse plasti direktiiv

Millal direktiiv EL-is jõustus?

2. juulil 2019 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta.

Eesmärk

Direktiivi eesmärk on vältida ja vähendada teatud plasttoodete mõju keskkonnale, eelkõige veekeskkonnale ja inimeste tervisele ning edendada üleminekut ringmajandusele. Direktiiv keskendub kümnele kõige probleemsemale ühekordselt kasutatavale plasttootele ja plasti sisaldavatele kalapüügivahenditele, mis moodustavad kokku ligi 70% mereprügi esemetest. Lisaks keskendub direktiiv kahele plasti tüübile - vahtpolüstüreen ja oksüdantide toimel lagunev plast.

Ühekordselt kasutatavad plasttooted, mida direktiiv puudutab:

o toidupakendid
o joogitopsid
o vatitikud
o söögiriistad, taldrikud, joogikõrred ja jookide segamispulgad
o õhupallid ja õhupallide varred
o pakid ja pakkematerjalid
o joogipakendid, sh nende korgid ja kaaned
o tubakatoodete filtrid
o niisutatud salvrätikud, hügieenisidemed, tampoonid ja tampoonide aplikaatorid
o õhukesed plastkandekotid
o vahtpolüstüreenist toidu- ja joogipakendid ning joogitopsid.

Tutvustus olulisematest muudatustest, mis direktiivi ülevõtmisega kaasnevad:

1) 3. juuliks 2021 võtavad liikmesriigid vastu meetmed, millega tagatakse ühekordselt kasutatavate plastist joogitopside (sh nende korkide ja kaante) ja toidupakendite tarbimise ambitsioonikas ja pidev vähenemine. Tarbimise vähendamiseks on võimalik rakendada riiklikke sihtmäärasid või meetmeid, millega keelustatakse müügikohas joogitopside ja toidupakendite tasuta jagamine või tehakse kohustuslikuks korduskasutatavate alternatiivide pakkumine.
2) 3. juuliks 2021 rakendub ühekordselt kasutatavate plasttoodete ja oksüdantide toimel laguneva plastist valmistatud toodete turule laskmise keeld. Nimetatud keeld hõlmab järgnevaid ühekordselt kasutatavaid plasttooteid: vatitikuvarred, söögiriistad, taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad, õhupallide varred, vahtpolüstüreenist toidu- ja joogipakendid ning joogitopsid.
3) 3. juuliks 2024 tuleb võtta kasutusele selline tootedisain, mille puhul ühekordselt kasutatavad plastist joogipakendite plastist korgid jäävad pärast pudeli avamist pudeli külge kinnitatuks.
4) Ühekordselt kasutatavad plastist joogipakendid peavad sisaldama alates 2025. aastast 25% ja alates 2030. aastast 30% ringlusse võetud plasti.
5) Alates 3. juulist 2021 peavad turule lastud ühekordselt kasutatavad plasti sisaldavad hügieenisidemed, tampoonid ja nende aplikaatorid, niisutatud pühkepaberid, filtriga tubakatooded ja tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtrid ning joogitopsid kandma kas nende pakendil või tootel endal märgistust, mis annab infot sobimatute jäätmekäitlusvõimaluste või jäätmekõrvaldamisviiside kohta. Sh peab märgistus andma infot plastisisalduse kohta ja toote keskkonda sattumisel kaasnevate negatiivsete keskkonnamõjude kohta.
6) Ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite, painduvast materjalist valmistatud pakkide või pakkematerjalide, millest pakutakse valmistoitu, kuni kolme liitriste joogipakendite, joogitopside ja õhkuste plastkandekottide puhul peavad tootjad kandma laiendatud tootjavastusega kaasnevad miinimumnõuded (direktiiv 2008/98/EÜ ja direktiiv 94/62/EÜ), lisaks teadlikkuse suurendamisega seotud kulud, korraldama jäätmete kogumise, sh taristu ja selle käitamise ning nende jäätmete edasise veo ja käitlemise kulud ning asjaomastest toodetust tekkinud prügi koristamise, edasise veo ja käitlemise kulud.
7) Niisutatud pühkepaberite, õhupallide, filtriga tubakatoodete ja tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtrite tootjatele laienevad teadlikkuse tõstmisega seotud kulud, asjaomase prügi koristamise, veo ja käitlemise kulud ning andmete kogumise ja aruandluse kulud.
8) Filtriga tubakatoodete ja tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtrite puhul tagavad liikmesriigid, et tootjad kannavad lisaks veel asjaomastesse avalikesse kogumissüsteemidesse äravisatud toodete kogumise, sealhulgas taristu ja selle käitamise ning nende jäätmete edasise veo ja käitlemise kulud. Nende kulude hulka võib kuuluda taristu rajamine spetsiaalselt nimetatud toodete tarbimisel tekkivate jäätmete kogumiseks, näiteks sobilikud jäätmemahutid kohtades, kus prügistamise tõenäosus on suurem.
9) Laiendatud tootjavastutussüsteem luuakse plasti sisaldavate ja liikmesriigi turule lastavate kalapüügivahendite jaoks. Liikmeriik peab kehtestama selliste kalapüügivahendite minimaalse iga-aastane kogumismäära ringlusse võtmiseks. Laiendatud tootjavastutuse süsteemidega tagavad liikmesriigid, et plasti sisaldavate kalapüügivahendite tootjad kannavad kulud, mis on seotud selliste plasti sisaldavate kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendite liigiti kogumise ning nende edasise veo ja käitlemisega. Sh tuleb tootjatel kanda kulud, mis on seotud teadlikkuse suurendamise meetmetega. Eelnimetatud nõuded ei laiene kaluritele ja käsitöö kalapüügivahendite tegijatele.
10) Ringlussevõtuks sobiliku materjali saamise eelduseks on plastijäätmete liigiti kogumine. Eestis on olemas hästi toimiv pandipakendi süsteem, mille kaudu kogutakse liigiti kokku ligi 90% turule lastud ühekordselt kasutatavatest plastist joogipudelitest. Edaspidi peavad ka teised liikmesriigid tegema jõupingutusi plastpudelite kogumiseks ning tagama, et 2025. aastaks kogutakse 77% ja 2029. aastaks 90% turule lastud ühekordselt kasutatavatest plastist joogipudelitest.
11) Liikmesriigid peavad kasutusele võtma meetmed, et teavitada tarbijaid ning motiveerida neid vastutustundlikult käituma, eesmärgiga saavutada käesoleva direktiiviga hõlmatud toodetest tekkiva prügi vähenemine.

 

Ajakava

 

Aeg
Tegevus
06.10.2020

Veebiseminar "Tasakaalustatud lahenduste leidmine ühekordse plasti tarbimise vähendamiseks!"

Ettekanded:

1. Keskkonnaministeeriumi avasõnad

2. Mõju analüüsi teostajate ettekanne

3. Topsiringi ettekanne

4. Veterinaar- ja Toiduameti ettekanne

Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate
meetmete ja teatavatele plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse
rakendamisega kaasnevate mõjude analüüs

oktoober 2020 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse välja saatmine
detsember 2020 Kooskõlastamine ministeeriumitega, KOV-i ühendustega, tagasiside huvigruppidelt
17.03.2021 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele
aprill-juuni 2021 Riigikogu menetlus
03.07.2021 Direktiivi ülevõtmise tähtaeg. Muudetud õigusaktid on Riigi Teatajas nähtavad.

 

 

Direktiiv

Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv (el) 2019/904, 5. Juuni 2019, teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta.

 

Viimati uuendatud: 20. oktoober 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.