RoHS (teatud ohtlike ainete kasutamine elektri- ja elektroonikaseadmetes)

Elektri- ja elektroonikaseade on seade, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja, ning seade selle voolu ja välja tekitamiseks, suunamiseks ning mõõtmiseks ja on mõeldud kasutamiseks pingel mitte üle 1000 V vahelduvvoolu ning mitte üle 1500 V alalisvoolu korral.

Vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja tähendab, et elektri- ja elektroonikaseade vajab elektrivoolu või elektromagnetvälja vähemalt ühe kavandatud funktsiooni täitmiseks.

Elektri- ja elektroonikaseadme valmistaja on isik, kes valmistab elektri- ja elektroonikaseadme või kes laseb elektri- ja elektroonikaseadme projekteerida või valmistada ning turustab seda oma nime või kaubamärgi all.

Volitatud esindaja on isik, kes on saanud valmistajalt kirjaliku volituse tegutseda valmistaja nimel kindlaksmääratud ülesannetega.

Elektri- ja elektroonikaseadme importija on isik, kes laseb toote kolmandast riigist Euroopa Liidu turule.

Elektri- ja elektroonikaseadme turustaja on turustusahelas osalev füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud valmistaja või importija, kes teeb elektri- ja elektroonikaseadme turul kättesaadavaks.

Ettevõtjaks on elektri- ja elektroonikaseadmete valmistaja, volitatud esindaja, importija ja turustaja.

Turule laskmine on toote esmakordselt Euroopa Liidu turul kättesaadavaks tegemine.

Turul kättesaadavaks tegemine on toote tasu eest või tasuta tarnimine Euroopa Liidu turule kaubandustegevuse käigus kas turustamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks.

Kohustused


Ettevõtja on kohustatud esitama pädeva järelevalveasutuse nõudmisel elektri- ja elektroonikaseadme turule laskmisele järgneva kümne aasta kohta teabe, mille alusel on võimalik tuvastada:

 1. kõik ettevõtjad, kes on teda elektri- ja elektroonikaseadmetega varustanud;
 2. kõik ettevõtjad, keda tema on elektri- või elektroonikaseadmetega varustanud.

Ettevõtja on kohustatud esitama pädeva järelevalveasutuse või probleemtooteregistri volitatud töötleja nõudel probleemtoote kohta käesoleva seaduse §-s 27 sätestatud nõuetele vastavuse dokumendid.

Keelud

Euroopa Majanduspiirkonnas on keelatud järgmiste elektri- ja elektroonikaseadmete, sealhulgas kaablite ja seadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud varuosade turule laskmine, mis sisaldavad:

 1. kuuevalentse kroomi ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
 2. pliid ja selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
 3. elavhõbedat ja selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
 4. kaadmiumi ja selle ühendeid, üle 0,01 massiprotsendi;
 5. polübroomitud difenüüleetrit üle 0,1 massiprotsendi;
 6. polübroomitud bifenüüle üle 0,1 massiprotsendi;
 7. bis(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) üle 0,1 massiprotsendi*;
 8. butüülbensüülftalaati (BBP) üle 0,1 massiprotsendi*;
 9. dibutüülftalaati (DBP) üle 0,1 massiprotsendi*;
 10. diisobutüülftalaati (DIBP) üle 0,1 massiprotsendi*.

Samuti ei ole lubatud turule lasta seadmeid, mis sisaldavad keelustatud tööstuskemikaale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 204, 31.7.2008, lk 1–35) tähenduses.

*DEHP, BBP, DBP ja DIBP kasutamise piirangut kohaldatakse elektri- ja elektroonikaseadmetele alates 2019. aasta 22. juulist, meditsiiniseadmetele (sh in vitro diagnostikameditsiiniseadmetele) ning seire- ja kontrolliseadmetele (sh tööstuslikele seire- ja kontrolliseadmetele) alates 2021. aasta 22. juulist.

Erandid

Seadusega on lubatud teatud erandid. Nende erandite loetelu leiab keskkonnaministri 09.05.2011 määrusest nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid“.

Keeldu ei kohaldata meditsiiniseadmetele ning seire- ja kontrollseadmetele kuni 2014. aasta 21. juulini.


Elektri- ja elektroonikaseadme turule laskmisel peab seade kandma CE-märgist, millega tõendatakse, et toode vastab kõikidele jäätmeseadusega kehtestatud nõuetele. CE-märgise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 sätestatud üldpõhimõtteid. Lisaks peab olema iga seadmega kaasas Euroopa Liidu (EL) vastavusdeklaratsioon, mis tõendab jällegi, et seade vastab jäätmeseadusega kehtestatud nõuetele. EL vastavusdeklaratsioon peab sisaldana vähemalt kõiki RoHS direktiivi 2011/65/EL VI lisa elemente. EL vastavusdeklaratsiooni koostamisega võtab valmistaja endale vastutuse, et elektri- ja elektroonikaseade vastab jäätmeseadusega sätestatud nõuetele.

 

 

Lisainfot tähtaegade, märgistamise, tõendamise jms kohta leiab:
Euroopa Komisjoni Korduma kippuvad küsimused (KKK) RoHS teemal (inglise keeles)

Laborid, kus saab teha RoHS nõuetele vastavuse jaoks analüüse:
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.