Omavalitsuste jäätmehooldusalased kohustused

Jäätmehoolduse arendamiseks ja pikaajaliseks planeerimiseks kinnitab kohalik omavalitsus jäätmekava, milles on kirjas lähiaastate jäätmehoolduse eesmärgid.

Jäätmehoolduse korraldamiseks kehtestab omavalitsus jäätmehoolduseeskirja, mis käsitleb linnas või vallas tekkivate olmejäätmete käitlemist, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude omavalitsuse jaoks oluliste jäätmete käitlemise korda. Eeskiri sätestab ka jäätmeveo piirkonnad, järelevalve ja tervisekaitse nõuded ning liigiti kogumisele ja jäätmete kogumiskohtadele esitatavad nõuded.
 
Elanik peab juhinduma jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu võib omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.


Omavalitsus kehtestab korraldatud jäätmeveo reeglid. Tavaliselt korraldatakse olmejäätmete kogumist ja vedu, kuid reguleerida võib ka muude jäätmete käitlemist. Vajalik on omada ülevaadet ka jäätmetekitajatest ja tekitatud jäätmete käitlemisest. Asutada tuleb jäätmevaldajate register.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib jäätmevedu korraldada nii iseseisvalt kui ka koostöös teiste kohalike omavalitsusega.

Miks on vaja korraldatud jäätmevedu?

Korraldatud olmejäätmeveo eesmärk on hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajapidamised, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes ei ole veel prügiveoga liitunud. Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ning ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult.

Korraldatud jäätmevedu – mis see on?

Omavalitsus määrab jäätmeveo piirkonnad, jäätmeveo teenustasu piirmäärad ja jäätmeveo tüüptingimused ning annab piirkonnas konkursi võitnud (odavaimat veo hinda pakkunud) vedajale kuni viieks aastaks jäätmeveo ainuõiguse.

Korraldatud jäätmevedu

Kohalik omavalitsusorgan korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata peale olmejäätmete ka muid jäätmeid, kui seda tingib oluline avalik huvi.

Korraldatud jäätmevedu aitab vältida:

  • Prügistatud teeääri ja metsaaluseid;
  • Jäätmete põletamist avamaal ja ahjus;
  • Jäätmete matmist;
  • Jäätmete panemist võõrasse konteinerisse

 

 

Viimati uuendatud: 9. juuni 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.