Jäätmepakett

Millal jõustus, mis jõustus?

Euroopa Komisjon esitles 2015. aasta detsembris tegevuskava ringmajanduse suunas liikumiseks, mille üheks osaks oli jäätmetega seotud direktiivides muudatuste tegemine. 4. juulil 2018 jõustusid kokku kuue direktiivi muudatused, mis tuli liikmesriikide õigusesse üle võtta hiljemalt 5. juuliks 2020. Muudeti direktiive prügilate, jäätmete, pakendite ja pakendijäätmete, patareide ja akude, autoromude ning elektroonikaromude kohta.

 

Olulisemad muudatused direktiivides:

  • Täpsustatakse kohustusi, mis puudutavad jäätmete liigiti kogumist ja ringlussevõttu. Aastaks 2025 tõuseb olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise sihttase 55 protsendini, aastaks 2030 60 protsendini ning aastaks 2035 tuleb olmejäätmeid ringlusesse võtta juba 65 protsenti.
  • Täpsustatakse jäätmete lakkamise üle otsustamise protsessi.
  • Kehtestatakse üldised miinimumnõuded laiendatud tootjavastutuse süsteemidele.
  • Kehtestatakse jäätmetekke vältimise meetmed, sealhulgas kohustus ettevõtjatele lisada Euroopa Kemikaaliameti andmebaasi teave turule lastud toodetest, mis sisaldavad väga ohtlikke aineid.
  • Kehtestatakse piirang prügilasse ladestamisele – aastaks 2035 ei tohi prügilatesse ladestada enam kui 10 protsenti tekkivatest olmejäätmetest.
  • Ühtlustatakse riikide aruandluskohustusi. 

Direktiivide muudatused võetakse üle jäätmeseadusesse ja pakendiseadusesse. Jälgi jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlust Riigikogus siit lingilt.

 

Kaasamine

Etapid:

 
1. Esmased kohtumised huvirühmade esindajatega muudatuste tutvustamiseks ning esialgne ideekorje.
2. Eelnõu koostamise käigus valdkondlikud arutelud huvirühmadega.
3. Tagasiside kogumine huvirühmadelt.
4. Eelnõu esitamine kooskõlastamiseks.
 

Ajakava:

Toimunud kohtumised ja tegevused

Aeg Tegevus
06.-07.11.2018

Jäätmedirektiivi, elektroonikaromude direktiivi, patareide ja akude direktiivi ning romusõidukite direktiivi, pakendidirektiivi ja prügiladirektiivi muudatuste tutvustus

Jäätmedirektiivi ettekanne; pakendidirektiivi ettekanne; prügiladirektiivi ettekanne; muude direktiivide ettekanded

11.12.2018 ja 13.12.2018

Jäätmedirektiivi ja pakendidirektiivi sätete ülevõtmise ideekorje

Jäätmedirektiivi ettekanne; pakendidirektiivi ettekanne

Kokkuvõte
Detsember 2018 - jaanuar 2019

Ideekorje huvirühmadelt

Jaanuar - mai 2019

Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskirja koostamine, infovahetus huvirühmadega

28.06.2019

Kohtumine huvirühmadega, sätete ülevõtmise ettepanekute tutvustus

Ettekanne

Juuni - oktoober 2019 Eelnõu ja seletuskirja koostamine, sealhulgas haldusala sisene kooskõlastus
November 2019 Eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamisele esitamine EISis, huvirühmadele saatmine
04.12.2019 Kaasamisseminar huvirühmadele 
Detsember 2019 - veebruar 2020 Kohtumised ja läbirääkimised huvirühmadega. Töö laekunud tagasisidega
Veebruar - aprill 2020 Eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamine Justiitsministeeriumiga
07.05.2020 Eelnõu Vabariigi Valitsuse istungil heaks kiitmine
20.05.2020 Eelnõu esimene lugemine Riigikogus
05.07.2020 Direktiivide ülevõtmise tähtaeg

 

Direktiivid

 

Viimati uuendatud: 4. september 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.