Euroopa Liidu kliimaeesmärgid

Eesmärgid aastaks 2020

2005. aastal leppisid Euroopa Liidu juhid kokku pikaajalistes kliimaeesmärkides, mille kohaselt tuleb ELil aastaks 2020:

 • Vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 20 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga
 • Toota 20 protsenti energiast taastuvatest energiaallikatest
 • Suurendada energiatõhusust 20 protsendi võrra

Eesmärkide täitmiseks on võetud kasutusele mitmeid meetmeid, millest kaks põhilist on:

 • EU ETS ehk ELi HKS (heitkogustega kauplemise süsteem)
 • ESD ehk jagatud kohustuse otsus


Loe lähemalt »

Eesmärgid aastaks 2030

Kliimamuutustega tegelemisel initsiatiivi haarates on Euroopa Liit üle vaadanud püstitatud eesmärgid ning selle tulemusena on aastaks 2030 seatud kolm põhilist, sh ka Pariisi kliimaleppega haakuvat eesmärki:

 • Vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 40 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga
 • Toota 27 protsenti energiast taastuvatest energiaallikatest
 • Suurendada energiatõhusust 27 protsendi võrra

Lisaks eelmisel perioodil alustatud ETSi ehk ELi HKSi süsteemiga on selleks perioodiks kokku lepitud ESD-mehhanismi täiustus ESR ehk jagatud kohustuse määrus. Samuti hakatakse eraldi arvestama heitkoguste muutust seoses maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega ehk nn LULUCF-valdkonnaga.

Loe lähemalt »

Eesmärgid aastaks 2050

Euroopa Liit on pikaajalised kliimaeesmärgid kokku võtnud dokumendis "Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050", mille peamiseks eesmärgiks on:

 • Vähendada süsinikuheidet 80-95 protsenti võrreldes 1990. aastaga

See tähendab heite reaalset vähendamist EL-is ning ei hõlma heitkogustega kauplemist.

Eesmärgi saavutamiseks on vaja heitkoguseid vähendada 2030. aastaks 40 protsendi ning 2040. aastaks 60 protsendi võrra. Koos teiste arenenud riikidega peab EL astuma järkjärgulisi samme madala süsinikuheitega majanduse suunas

Loe lähemalt »

 

 

Eesmärgid ja tegevused kuni 2020


2009. aastal jõustus Euroopa Liidus kõiki liikmesriike hõlmav kiima- ja energiapakett, millega kindlustatakse 2020. aastaks seatud kliima-ja energiaalaste eesmärkide täitmine. 
 

Pakett sisaldab kolme peamist eesmärki:

 • Vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 20 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga
 • Tagada, et 20 protsenti energiavajadusest kaetakse taastuvate energiaallikatega
 • Suurendada energiatõhusust 20 protsendi võrra

Nende eesmärkide saavutamiseks on Euroopa Liit võtnud kasutusele erinevad meetmed:

 • Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS ehk ETS)

  KHG heitkogustega kauplemise süsteem on ELi peamine meetod kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks suurtes käitistes, peamiselt energia ja tööstussektoris ning ka lennundussektoris. HKSi kuuluvad sektorid katavad umbes 45 protsenti Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogusest. Seatud eesmärkide kohaselt peaks KHG heitkogus nendes sektorites vähenema 2005. aastaga võrreldes 21 protsenti.

 • Heitkoguste vähendamine non-ETS sektorites

  Heitkogustega kauplemise süsteemi mittekuuluvad sektorid, nagu majapidamised, põllumajandus, jäätmemajandus ja transport (va lennundus), moodustavad umbes 55 protsenti Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustest. Heite vähendamiseks nendes sektorites on liikmesriigid seadnud endale iga-aastase eesmärgi kuni aastani 2020, põhinedes jagatud kohustuse otsusele (Effort-Sharing Decision ehk ESD). Antud sektorites seatud heitkoguste vähendamise eesmärgid on seatud liikmesriigi jõukusest lähtuvalt ning seetõttu riigiti erinevad. Kõige jõukamad riigid peavad KHG heitkoguseid vähendama kuni 20 protsenti ning vähem jõukad riigid ei või oma heitkogust suurendada rohkem kui 20 protsenti. 2020. aasta eesmärkide kohaselt on Eesti KHG heitkoguse suurendamise piiranguks 11 protsenti.

 • Taastuvenergia

  Taastuvenergia direktiiviga on EL seadnud endale 2020. aastaks eesmärgi suurendada taastuvenergia osakaalu energia tootmises 20 protsendini ning taastuvenergia osakaalu transpordis 10 protsendini. Need eesmärgid on riigiti erinevad ning peegeldavad riikide erinevat lähtepunkti taastuvenergia tootmises ja võimekuses seda suurendada. Sellest tulenevalt peab näiteks Malta 2020. aastaks suurendama oma taastuvenergia osakaalu 10 protsendini, Rootsi aga koguni 49 protsendini. Eesti vastav eesmärk on 25 protsenti.

 • Innovatsioon ja rahastus

  Euroopa Liit toetab vähese CO2-heitega tehnoloogiate arendamist läbi erinevate programmide:
  • NER 300, mis keskendub taastuvenergia tehnoloogiatele ning süsiniku kogumisele ja säilitamisele
  Horisont 2020, mis rahastab teadustöö ja innovatsiooniga seotud projekte

 • Energiatõhusus

  Energiatõhususe suurendamiseks kehtestatud meetmed on välja toodud energiatõhususe plaanis ja energiatõhususe direktiivis.

 • Kasu

  2020. aastaks seatud eesmärkide saavutamine aitab lisaks kliimamuutuste leevendamisele:
  • suurendada Euroopa Liidu energiajulgeolekut, vähendades regiooni sõltuvust energiaimpordist ning panustades Euroopa energialiidu loomisesse.
  • luua uusi töökohti, arendada keskkonnasäästlikku majanduskasvu ning muuta Euroopa konkurentsivõimelisemaks.

 

Eesmärgid ja tegevused kuni 2030

 
2014. aastal võeti Euroopa Liidus vastu „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030“. Võttes kliimamuutustega tegelemisel initsiatiivi on Euroopa Liit seadnud endale 2020–2030 aastateks mitmeid eesmärke. See samm oli ka ettevalmistuseks ja eeskujuks Pariisi kliimaleppe sõlmimiseks – Euroopa Liit võttis endale õiglase ja ambitsioonika eesmärgi, et innustada kõiki teisi UNFCCC-ga liitunud riike.
 

Kolm põhilist eesmärki on:

 • Vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 40 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga
 • Toota 27 protsenti energiast taastuvatest energiaallikatest
 • Suurendada energiatõhusust 27 protsendi võrra
 • Vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 40 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga

  Kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise eesmärk on seotud pikemaajalise eesmärgiga vähendada 2050. aastaks heitkoguste hulka 80-95 protsenti. Selle saavutamiseks on valitud kaks suunda:
  • Heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS ehk HKS) kuuluvates valdkondades vähendada heitkogust 43 protsenti võrreldes 2005. aastaga
  • HKS-ist väljajäävates valdkondades vähendada heitkogust 30 protsenti võrreldes 2005. aastaga. Selle eesmärgini jõudmiseks on valitud kaks viisi: ESR ehk JKM ning LULUCF.

  Kui HKSiga seotud eesmärgid on ELis ühtsed, siis HKSi mittekuuluvates valdkondades on liikmesriikidel individuaalsed eesmärgid. Iga liikmesriik peab ise otsustama, kuidas talle seatud eesmärkideni jõuda. 2005. aasta valiti võrdluseks seetõttu, et just siis alustati majandusliku analüüsiga 2020. aastaks seatud eesmärkide täitmise kohta. 2005. aasta on selliseks võrdluseks ka oluliselt ajakohasem ja selgem kui 1990. aasta, mida seni tuginedes Kyoto protokollile kasutatakse.

 • Toota 27 protsenti energiast taastuvatest energiaallikatest

  Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgiks olla taastuvenergia valdkonnas maailmas juhtpositsioonil.
  Lähemalt taastuvenergia edendamisest.

 • Suurendada energiatõhusust 27 protsendi võrra

  Energiatõhususe edendamiseks panustatakse paljudele erinevatele meetmetele, näiteks:
  • Elektritarbimise vähenemine liikmesriikides 1,5 protsenti aastas
  • Liikmesriikide valitsused renoveerivad energiatõhusamateks vähemalt kolm protsenti enda kasutuses ja omanduses olevatest hoonetest aastas
  • Kohustuslikud energiatõhususe sertifikaadid hoonete müügil ja rentimisel
  • Minimaalse energiatõhususe standardid ning energiamärgistus erinevatel kodumasinatel, valgustusel ja televiisoritel
  • Kohustuslikud liikmesriikide energiatõhususe edendamise tegevuskavad iga kolme aasta järel
  • Tarkade arvestite kasutuselevõtt: 200 mln elektrivõrku ja 45 mln gaasivõrku aastaks 2020
  • Suurettevõtete kohustuslikud energiaauditid vähemalt iga nelja aasta järel
  • Tarbijatele tagatakse tasuta ligipääs energiatarbimise infole reaalajas ja minevikus
  Tutvu Eesti energiatõhususe tegevuskavaga.

 • Kasu

  Lisaks kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele on 2030. aastaks ette nähtud tegevuste eesmärkideks:
  • Tagada tarbijatele kättesaadava hinnaga elektrienergia
  • Suurendada Euroopa Liidu energiajulgeolekut
  • Vähendada energiaallikate importi välisriikidest
  • Luua uusi kasvuvaldkondi ja töökohti
  • Muuta elukeskkonda tervislikumaks, nt vähendada õhusaastet
  • Luua investoritele kindlus ELi otsuses liikuda madala süsinikuheitmega majanduse poole
  • Tagada tarbijatele kättesaadava hinnaga elektrienergia

 

Eesmärgid ja tegevused 2050. aastaks

 
Euroopa Liit on pikemaajalised kliimaeesmärgid kokku võtnud dokumendis „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050“. Eesmärkidest peamine on süsinikuheite vähendamine 80-95 protsenti võrreldes 1990. aastaga. See tähendab heite reaalset vähendamist ELis ning ei hõlma heitkogustega kauplemist. Eesmärgi saavutamiseks on vaja heitkoguseid vähendada 2030. aastaks 40 protsendi ning 2040. aastaks 60 protsendi võrra. Koos teiste arenenud riikidega peab EL astuma järkjärgulisi samme madala süsinikuheitega majanduse suunas.

 

Heitkoguste vähendamiseks peavad panustama kõik põhilised majandussektorid:

 

Energia

Kõikidest valdkondadest on energiasektoril suurim potentsiaal süsinikuheite vähendamiseks. Elektri tootmiseks nähakse ette taastuvaid energiaallikaid (näiteks tuule-, päikese- ja hüdroenergia ning biomassi kasutamine) või vähese süsinikuheitega energiaallikaid (tuumaenergia või fossiilsetel kütustel põhinev energia koos süsiniku kogumise ja talletamise tehnoloogiaga (CCS). Samuti panustatakse „tarkade võrkude“ arendamisse.

Transport

Transpordisektori heitkoguseid plaanitakse vähendada 60 protsenti võrreldes 1990. aastaga. Plaanitakse bensiini- ja diiselmootoreid veelgi ökonoomsemaks muuta ning pikemas plaanis asendada need hübriid- ja elektriautodega. Lennunduses ja raskeveokite kütusetarbimises plaanitakse biokütuste osakaalu suurendamist.

Hoonestus

Elumajadest ja büroohoonetest tingitud heitkoguseid saab vähendada ligikaudu 90 protsenti. Suurimat edu loodetakse passiivmaja tehnoloogiast, vanade hoonete energiatõhusamaks renoveerimisest ning fossiilkütuste asendamisest kütmisel, jahutusel ning toidu valmistamisel.

Tööstus

Energiamahukad tööstusharud peavad heitkoguseid vähendama enam kui 80 protsenti. Panustatakse keskkonnasäästlikumatele ja energiatõhusamatele tehnoloogiatele. Tööstusharud, kus heitkoguseid pole võimalik oluliselt vähendada (nt terase-, tsemendi- jms tööstused), peavad alates 2035. aastast rakendama süsiniku kogumise ja talletamise tehnoloogiaid (CCS).

Põllumajandus

Toidunõudlus maailmas üha kasvab, seetõttu on näha ka põllumajandussektori heitkoguste kasvu ligi kolmandiku võrra. Heitkoguseid peab vähendama väetiste kasutamisel ja loomakasvatuses, samas panustatakse ka süsiniku sidumisele muldadesse ja metsadesse. Ka liha vähenemine toidulaualt ning asendumine taimse toiduga aitab põllumajanduse heitkoguseid vähendada.

Eesti tegevused

Eesti on 2050. aastaks madala süsinikuheitega majanduse poole liikumiseks sõnastanud Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050.

 

Viimati uuendatud: 27. märts 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.