Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem

Kyoto protokolli ratifitseerimisega võtsid Euroopa Liidu liikmesriigid endale kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside (edaspidi: KHG) emissiooni hulka kaheksa protsendi võrra võrreldes aastaga 1990. Seda eesmärki aitab saavutada Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise skeem (European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS ).


Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ "Ühenduses kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi loomine ja nõukogu direktiivi 96/61/EÜ muutmine" (edaspidi: kauplemise direktiiv) algas EL liikmesriikidel alates 1. jaanuarist 2005 KHG lubatud heitkogus ühikutega kauplemine ehk EU ETS esimene kauplemisperiood, mida nimetatakse ka eel-Kyoto kauplemisperioodiks ehk CP0. EU ETS-is osalevad käitised, mille tegevusalad ja võimsused vastavad kauplemise direktiivi lisas I toodud nõuetele (s.t ületavad seatud piirväärtusi).

Kauplemiseks pidi iga liikmesriik välja töötama esimeseks kauplemisperioodiks (2005-2007) lubatud heitkoguste riikliku jaotuskava (edaspidi: RJK). Vastavalt riigi vajadustele vähendada KHG-side heitkoguseid antakse käitajatele KHG-de teatud piirkogus, mida käitajad võivad õhku paisata. Kui käitaja paiskab õhku piirkogusest vähem, siis piirkoguse ja tegeliku heitkoguse vahe võib ta maha müüa.

EU ETS-i teine kauplemisperiood aastatel 2008-2012 on rahvusvahelise KHG-de heitkogustega kauplemissüsteemi ehk nn Kyoto protokolli järgse kauplemise esimene periood. EU ETS-i kaastatakse teisel kauplemisperioodil lennundussektorisse kuuluvad õhusõidukite käitajad, kes ületavad täiendatud ja ühendatud kauplemise direktiivi lisa I piirväärtusi.

Oluline informatsioon:

Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise perioodid;

- lennundus.


Aastast 2013 algas EU ETS-i kolmas kaheksa aastane kauplemisperiood, mis oma kestuselt on võrreldes eelnevate perioodidega pikem ning on muutunud LHÜ-de taotlemise põhimõtted. Sel kauplemisperioodil minnakse valdavalt üle enampakkumistele ning järk-järgult vähendatakse tasuta LHÜ-de eraldamist EU ETS-i kuuluvatele käitisetele.

 

Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise register


EU ETS-is toimimuvad tehingud (ühikute ost-müük jne) läbi vastava elektroonise registri, mis on loodud ning mida hallatakse ja peetakse vastavalt Euroopa Komisjoni otsuse 280/2004/EÜ artiklile 6 ning mis hõlmab direktiivi 2003/87/EÜ artikli 19 alusel loodud registrit.

Eesti register, nagu ka teiste EU ETS-i liikmesriikide riiklikud registrid, on ühendatud rahvusvahelise sõltumatu tehingute logiga (ehk ITL-iga) ning Euroopa Ühenduse tehingute logiga (ehk EUTL-iga). Registrites ja tehingute logides hoitakse teavet arvelduskontode hoiuste ja tehingute kohta.

Eesti registriga seotud rahvusvahelise aruandlusega seotud teabe leiab siit.

Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi aruandluse tõendaja


Vastavalt Euroopa komisjoni määrusele 765/2008/EÜ tunnustab Eesti teiste Euroopa Liidu liikmesriikide akrediteerimisasutuste poolt Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise süsteemi raames aruandluse tõendamiseks ISO/IEC juhendi 65 (EN45011, EN14065 või ISO/IEC 17020 ja Euroopa akrediteerimisalase koostööorganisatsiooni EA6/03 (rev.03) juhise alusel akrediteeringu saanud Tõendajaid.

Kui ettevõte (s.t Tõendaja) on huvitatud Eestis tegutsema Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguse aruandluse tõendajana, palume Keskkonnaministeeriumile edastada alljärgnevad dokumendid:
 

  1. eestikeelne avaldus, milles on märgitud tõendamise valdkond vastavalt Euroopa Liidu ühendatud kauplemise direktiivi 2003/87/EÜ lisale I;
  2. eestikeelne kinnitus, et tõendaja on aruandluse esitajast ehk käitisest sõltumatu;
  3. eestikeelne või inglise keelne akrediteeringut tõendava dokumendi notariaalselt kinnitatud koopia;
  4. kinnitus, et vajadusel on Keskkonnaministeeriumil õigus võtta ühendust akrediteeringu väljastanud asutusega ning
  5. muud täiendavad dokumendid, mida tõendaja soovib esitada (ei ole kohustuslik).
Dokumendid saata: Keskkonnaministeerium, Kliima- ja kiirgusosakond, Narva mnt 7A, Tallinn, 15172

Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise Eesti register

Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti registrit hallatakse ja toiminguid sooritatakse vastavalt kehtivale Euroopa Komisjoni määrusele 389/2013, 2. maist 2013, millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja nr 1193/2011

Avalikkusele kättesaadavad aruanded vastavalt Kyoto protokolli artiklile 7 / Publicly available information according to Kyoto Protocol article 7

Informatsioon

20. juunist 2012 alustas tööd uus üle-Euroopaline kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise register ehk lühendatult EUCR (European Union Community Registry). Eesti riiklikust registrist tõsteti edukalt selle tarbeks üle kõigi kasutajate ja tehingutega seotud teave.

Registrisse on toimunud sisse logimine läbi Euroopa Komisjoni Autentimise Süsteemi ehk ECAS-i. Alates 28. oktoobrist 2016. aastal toimub sisse logimine läbi EU Login süsteemi. Kes omab ECAS kasutaja kontot, ei pea mingeid muudatusi tegema, v.a see, et edaspidi saab sisse logimisel kasutada vaid oma e-maili aadressi. Seega kasutajanimega pole võimalik enam sisse logida (varasemalt kehtis sisse logimiseks kaks varianti). Uutele kasutajatele on abiks allpool viidatud EU Login õpetus.

Ligipääs uude Eesti registrisse
EU Login õpetus (eesti keeles)
EU Login KKK (eesti keeles)
EU Login õpetus (inglise keeles)
EU Login KKK (inglise keeles)
Registri kasutustingimused

Registri tasud / Fees for the ETS registry

Alates 18. jaanuar 2016 on isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise eest ette nähtud riigilõiv 300 eurot.
Alates 2014. aastast on isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto hoolduse eest ette nähtud iga aasta kohta riigilõiv 320 eurot, mis tasutakse jooksva aasta 15. jaanuariks.

Tehingute sooritamine


Tehingute sooritamine EUCR-is hakkab toimuma läbi kinnitatud kontode nimekirja. Kinnitatud kontode nimekirja kantakse Teie poolt usaldusväärsed kontod ehk nn tehingupartnerite arvelduskontode numbrid. Esialgsete plaanide kohaselt soovis Euroopa Komisjon kinnitatud kontode nimekirja funktsiooni luua hiljemalt 20.06.2012, kuid kahjuks antud funktsioon saab valmis arvatavasti alles 2012. aasta neljandas kvartalis. Seni peab tehinguid kinnitama arvelduskonto täiendav volitatud esindaja - AAR ehk Additional Authorised Representative. Kontodel võib olla üks või mitu täiendavat volitatud esindajat.

Täiendavad volitatud esindajad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad füüsilised isikud. Kõik ühe arvelduskonto volitatud esindajad (nii esmane esindaja ehk Primary Account Representative kui ka teine esindaja ehk Secondary Account Representative) ja täiendavad volitatud esindajad (AAR) peavad olema erinevad isikud. Täiendava volitatud isiku poolt kinnitatud ülekannete suhtes kohaldatakse 26-tunnist viivitusaega tehingu algatamisest kuni ülekande toimumiseni (vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 389/2013 artikkel 32a punkt 3). Tehinguid algatatakse esmaspäevast reedeni (k.a) kella 11.00 ja 17.00 vahel (v.a. riigipühad liikmesriikides).


Täiendav teave ja registri haldaja kontaktandmed

Küsimuste korral palume Teil pöörduda Eesti registri haldaja poole / If you have any questions, please ask Estonian registry administrator (khgregister@envir.ee) Ms. Piret Väinsalu (+372 626 2851)
 

 

Viimati uuendatud: 19. jaanuar 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.