Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem

Kyoto protokolli ratifitseerimisega võtsid Euroopa Liidu liikmesriigid endale kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) heitkoguseid 8 protsendi võrra võrreldes aastaga 1990. Seda eesmärki aitab saavutada Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem – edaspidi ELi HKS (European Union Emissions Trading Scheme, EU ETS ).

Kauplemist reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ "Ühenduses kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi loomine ja nõukogu direktiivi 96/61/EÜ muutmine" (edaspidi kauplemise direktiiv). ELi HKSi kuuluvad käitised, mille tegevusalad ja võimsused vastavad kauplemise direktiivi lisas I toodud nõuetele (st ületavad seatud piirväärtusi).

Uudised ja uuendused kauplemissüsteemis

Kauplemisperioodid

Esimene kauplemisperiood (2005–2007)

Alates 1. jaanuarist 2005. algas ELi liikmesriikidel KHGde lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine ehk ELi HKSi esimene kauplemisperiood, mida nimetatakse ka eel-Kyoto kauplemisperioodiks (commitment period 0, CP0).
Kauplemiseks pidi iga liikmesriik välja töötama lubatud heitkoguse ühikute (edaspidi LHÜ) riikliku jaotuskava (edaspidi RJK). Vastavalt riigi vajadusele vähendada KHGde heitkoguseid anti käitajatele LHÜsid teatud piirkogus. Kui käitaja paiskas õhku lubatust vähem, siis piirkoguse ja tegeliku heitkoguse vahe võis ta maha müüa.
Loe täpsemalt kauplemisperioodide kohta siit

Teine kauplemisperiood (2008–2012)

ELi HKSi teine kauplemisperiood oli rahvusvahelise KHGde lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi ehk nn Kyoto protokolli järgse kauplemise esimene periood (CP1). Süsteem toimis samadel alustel nagu esimesel kauplemisperioodil.
ELi HKSi kaasati teisel kauplemisperioodil lennundussektorisse kuuluvad õhusõidukite käitajad, kes ületasid kauplemise direktiivi lisa I piirväärtusi.

Lennundus

Alates 2012. aastast kuulub ELi HKSi ka lennundus. Algselt võeti sisse kõik Euroopa Liidu Majanduspiirkonda (edaspidi EMP) saabuvad ja sealt väljuvad lennud. Praegu kuuluvad kauplemissüsteemi vaid lennud, mis nii alustavad kui ka lõpetavad oma reisi EMPs, kuna loomisel on ülemaailmne turupõhine süsteem lennunduse heitkoguste piiramiseks.
ELi HKSi kuuluvate õhusõidukite heitkogused on seni kasvanud ja nõudlus lubatud heitkoguse ühikute järele on suur.
Loe täpsemalt lennunduse kohta siit

Kolmas kauplemisperiood (2013–2020)

Aastast 2013 algas ELi HKSi kolmas kaheksa-aastane kauplemisperiood, mis oma kestuselt on võrreldes eelnevate perioodidega pikem ning muutunud on LHÜde taotlemise põhimõtted. Sel kauplemisperioodil minnakse valdavalt üle enampakkumistele ning järk-järgult vähendatakse tasuta LHÜde eraldamist ELi HKSi kuuluvatele käitisetele. Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisturule antud hulk väheneb igal aastal 1,74 protsenti, et vähendada järk-järgult ELi heitkoguseid.

Neljas kauplemisperiood (2021–2030)

Neljanda kauplemisperioodi direktiivi läbirääkimised hetkel kestavad. ELi eesmärk on saavutada 40 protsendine KHGde heitkoguste vähenemine aastaks 2030. Selle täitmiseks on ette nähtud, et ELi HKSi kuuluvates sektorites peaks heitkogused vähenema 43 protsenti võrreldes aastaga 2005. Selle saavutamiseks väheneb igal aastal eraldatud lubatud heitkoguse ühikute kogus 2,2 protsenti senise 1,74 protsendi asemel. Samuti luuakse fondid, millega toetatakse innovatsiooni ja investeeringuid, et minna üle madala süsinikuga majandusele.
Loe neljanda kauplemisperioodi kohta täpsemalt siit

Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise register

ELi HKSis toimuvad tehingud (ühikute ost-müük jne) elektroonse registri kaudu, mis on ühine kogu Euroopas (European Union Community Registry, EUCR). Kõik riiklikud registrid on ühendatud rahvusvahelise sõltumatu tehingute logiga (International Transaction Log, ITL) ning Euroopa Ühenduse tehingute logiga (European Union Transaction Log, EUTL). Registrites ja tehingute logides hoitakse teavet arvelduskontode hoiuste ja tehingute kohta. Register on loodud vastavalt kauplemise direktiivile ning Euroopa Komisjoni otsuse 280/2004/EÜ artiklile 6. Registrit hallatakse ja toiminguid sooritatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 389/2013 (edaspidi registri määrus). Euroopa Komisjon haldab tehingute sõltumatut logiraamatut (Community Independent Transaction Log, CITL), mis kontrollib lubatud heitkoguse ühikute väljastamist, ülekandmist, tagastamist ja tühistamist.

Eesti register

ELi HKSis osalevad ettevõtted peavad omama kontot tasuta lubatud heitkoguse ühikute saamiseks ja lubatud heitkoguse ühikute tagastamiseks. KHGde heitkoguse ühikutega kauplemises osaleda soovivad isikud ja ettevõtted peavad samuti omama kontot kauplemise registris. Register sisaldab paiksete käitajate arvelduskontosid, õhusõiduki käitajate arvelduskontosid, kauplemiskontosid ning isiku arvelduskontosid. Arvelduskontodel saab hoida kauplemisperioodil kehtivaid ühikuid ning teha ülekandeid nii Eestisse kui teistesse Euroopa liidu riikidesse.

 

Volitatud esindajad

Kõikidel registri kontodel peab olema vähemalt kaks volitatud esindajat (Account Representative, AR). Ainsa erandina võib olla üks volitatud esindaja tõendajakontol.

Volitatud esindaja algatab kontoomaniku (nt ettevõtte) nimel tehinguid ja muid protsesse. Volitatud esindajal võib olla ka ainult vaatamisõigusega juurdepääs kontole. Vähemalt üks volitatud esindaja peaks olema Eesti alaline elanik (va tõendajakonto puhul). Lisaks võib olla kontol üks või mitu täiendavat volitatud esindajat (Additional Account Representative, AAR).

Loe täpsemalt registri määruse artiklist 23 ja volitatud esindajate lisamisest Eesti registri kasutusjuhendist.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise registri kontod

 • Käitaja arvelduskonto (Operator holding account, OHA) peab olema kõigil ELi HKSi kuuluvatel käitistel. See on vajalik, et neile oleks võimalik eraldada tasuta lubatud heitkoguse ühikuid, nad saaksid kajastada KHGde heitkoguseid ja tagastada lubatud heitkoguse ühikuid ettevõtte aruandluses esitatud heitkoguste ulatuses. Kontot saab kasutada ka ülekannete tegemiseks.
 • Õhusõiduki käitaja arvelduskonto (Aircraft operator holding account, AOHA) toimib samal põhimõttel kui käitaja arvelduskonto.
 • Isiku arvelduskonto (Person holding account, PHA) on mõeldud lubatud heitkoguse ühikutega kauplemiseks. Selle konto võib avada igaüks, kes soovib kauplemises osaleda.
 • Kauplemiskonto (Trading account, TA) on sarnane isiku arvelduskontoga, kuid on mõeldud eelkõige neile, kes kauplevad tihti (nt saab teha kiiremaid ülekandeid jne).

Isiku arvelduskonto ja kauplemiskonto omamine on vabatahtlik ning selle avamist võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Käitaja ja õhusõiduki arvelduskonto omamine on kohustuslik ettevõtetele, kes peavad osalema ELi HKSis.

Kontoomanikud peavad teavitama registri haldajat (khgregister@envir.ee) 10 tööpäeva jooksul muudatustest kontoga seotud teabes (registri määruse artikkel 25 lõige 1).

Registrisse sisse logimine

Alates 28. oktoobrist 2016 toimub registrisse sisse logimine EU Login süsteemi kaudu. Varem toimus see Euroopa Komisjoni Autentimise Süsteemi ehk ECASi kaudu. Need, kes omavad ECAS kontot, ei pea mingeid muudatusi tegema, kuid edaspidi saab sisse logimisel kasutada vaid oma e-maili aadressi (kasutajanimega pole võimalik enam sisse logida). Uutele kasutajatele on abiks allpool viidatud EU Login õpetus.
Ligipääs Eesti registrisse
EU Login õpetus (eesti keeles)
EU Login KKK (eesti keeles)
EU Login õpetus (inglise keeles)
EU Login KKK (inglise keeles)

Registri tasud / Fees for the ETS registry

Alates 2016. aastast on isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise eest ette nähtud riigilõiv 300 eurot. Alates 2014. aastast on isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto hoolduse eest ette nähtud iga aasta kohta riigilõiv 320 eurot, mis tasutakse jooksva aasta 15. jaanuariks (riigilõivuseadus § 120).

Tehingute sooritamine registris

Tehingute sooritamine registris toimub kinnitatud kontode nimekirja kasutades. Kinnitatud kontode nimekirja kantakse registri kasutaja jaoks usaldusväärsed kontod ehk nn tehingupartnerite arvelduskontode numbrid. Kui konto ei ole kinnitatud kontode nimekirjas, siis on lisaks volitatud esindaja heakskiidule vaja täiendava volitatud esindaja heakskiitu. Täiendava volitatud esindaja  kinnitatud ülekannete suhtes kohaldatakse 26-tunnist viivitusaega tehingu algatamisest kuni ülekande toimumiseni (vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 389/2013 artiklile 32a punkt 3) Tehinguid algatatakse esmaspäevast reedeni (ka) kella 11.00 ja 17.00 vahel (va riigipühad liikmesriikides).

 

Täiendav teave ja registri haldaja kontaktandmed

Küsimuste korral palume teil pöörduda Eesti registri haldaja poole / If you have any questions, please contact Estonian Registry Administrator (khgregister@envir.ee) Ms. Piret Väinsalu (+372 626 2851).

 

 

Kauplemissüsteemi toimimine

Aruandlus

Iga aasta 25. märtsiks esitavad ELi HKSi kuuluvad käitajad Keskkonnaministeeriumile heitkoguste aruande ja tõendamisaruande.

Avalikkusele kättesaadavad aruanded vastavalt Kyoto protokolli artiklile 7 / Publicly available information according to Kyoto Protocol article 7

Seirekava parandusaruande peavad käitajad esitama 30. juuniks kas igal aastal (C kategooria), üle aasta (B kategooria) või iga nelja aasta tagant (A kategooria) (seire ja aruandluse määrus, artikkel 69).

Aruandluse tõendamine

Kauplemissüsteemis peab käitaja tehtud aruandlust kontrollima tõendaja, kes on saanud vastava akrediteeringu. Kui ettevõte on huvitatud Eestis tegutsema Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse tõendajana, siis juhised selleks leiab siit.

Teavet ELi HKSi aruandluse akrediteeritud tõendajate kohta leiab Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehelt. Lisaks saavad Eestis tõendajatena tegutseda ka teistes liikmesriikides akrediteeringu saanud tõendajad.

ELi HKSi kuuluvate käitiste unikaalsed koodid

Rahvusvaheliste ühikute kasutamine
Rahvusvaheliste ühikute kasutusmäärad käitiste kaupa: Lõplik ICE tabel (27.11.2015), mille on kinnitanud Euroopa Komisjon.

 

ELi HKSi aastaring käitajale

 • 1. jaanuar
  Käitises alustatakse heitkoguste seiret uue aasta kohta kinnitatud seirekava kohaselt.
 • 28. veebruar
  Keskkonnaministeerium eraldab paika pandud koguse ulatuses tasuta lubatud heitkoguse ühikud käitise kauplemisregistri kontole.
 • 25. märts
  Käitaja esitab eelmise aasta heitkoguse aruande ja tõendaja koostatud tõendamisaruande. Käitaja esitab KHGde registrisse eelmise aasta heitkogused ja tõendaja kinnitab need.
 • 30. aprill
  Käitaja tagastab lubatud heitkoguse ühikuid vastavalt eelmise aasta heitkogustele. Tähtaja ületamisel on trahv 100 eur/t.
 • 30. juuni
  Käitaja esitab parandusaruande (vastavalt käitise suurusele igal aastal, iga kahe aasta või iga nelja aasta tagant)
 • 31. detsember (ja jooksvalt)
  Muudatustest teavitamine.
  • Käitaja peaks muudatustest registri konto andmetes teada andma kauplemisregistri haldajale (kghregister@envir.ee) 10 päeva jooksul. Aasta lõpus vaatab käitaja konto üle ning annab vajadusel muudatustest teada või kinnitab konto ajakohasust. Nt registri volitatud esindajate vahetus või andmete muutmine.
  • Muudatustest käitise võimsuses, olulistest muudatustes seirekavas, tegevuse peatamisest ja tegevuse lõpetamisest tuleb teada anda koheselt annika.konovalov@envir.ee.

Praktiline info käitajatele

Kuidas otsustada, kas käitis kuulub ELi HKSi süsteemi?
Kauplemisdirektiivi lisas I on määratud kauplemissüsteemi kuuluvad tegevusalad. Euroopa Komisjoni juhenddokumendist saab täiendavat infot lisa I tegevusalade tõlgendamiseks.

Tasuta lubatud heitkoguse ühikud
Tasuta lubatud heitkoguse ühikuid saavad taotleda sooja- ja tööstusettevõtted (kauplemise direktiivi artikkel 10a) ja samuti elektritootjad elektritootmise moderniseerimiseks (kauplemise direktiivi artikkel 10c). Tasuta lubatud heitkoguse ühikuid saavad taotleda uued sooja- ja tööstusettevõtted. Olemasolevate koguste ülevaatamine on vajalik järgmistel puhkudel: olemasoleva käitise laienemine, osaline sulgemine või võimsuse vähenemine. Lisainfot leiab siit.

Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine
Kui käitaja paiskab õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui on talle tasuta lubatud heitkoguse ühikute hulk, peab ta heitkoguse ühikuid turult juurde ostma. Kui käitaja vajab aga vähem lubatud heitkoguse ühikuid, kui tal registri kontol on, siis võib ta ülejäägi maha müüa.

KHGde heitkoguse luba
Igaks kauplemisperioodiks antakse kõikidele ELi HKSi kuuluvatele käitajatele heitkoguse luba. Uutel käitistel tuleb loa taotlemiseks või olemasolevatel käitistel loa muutmiseks täita taotlus ja saata see keskkonnaministeerium@envir.ee

Käitaja peaks pidevalt jälgima, et heitkoguse luba on vastavuses tegelike oludega. Käitaja peab teavitama kõikidest muudatustest, mis mõjutavad heitkoguse luba (sh seirekava):

 • muudatused seiremeetodites (ametlik kiri koos muudetud seirekavaga)
 • muudatused võimsuses või aktiivsuses (ametlik kiri koos tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotlusvormiga)
 • tootmise peatamine rohkem kui kuueks kuuks (ametlik kiri)
 • omaniku muudatus (ametlik kiri)
 • käitiseosade ühinemine, jagunemine ja ümberkorraldamine (ametlik kiri koos taotluse vormiga käitiseosade ühinemise, jagunemise ja ümberkorraldamise kohta).

Lisainfot leiab ka keskkonnaministri määrusest Paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotluse kohta esitatavad täpsustatud nõuded ja taotluse vorm, heitkoguse loa muutmise taotluse täpsustatud nõuded ja heitkoguse loa vorm

 

 

 

Viimati uuendatud: 16. märts 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.