Vooluveekogude projekt

Meede "Vooluveekogude seisundi parandamine"

Meetme "Vooluveekogude seisundi parandamine" raames jagatakse Ühtekuuluvusfondi vahendeid, et parandada ja säilitada vooluveekogude seisundit.

Meetme eesmärk on veekogude hea seisundi saavutamine aastaks 2015. Planeeritavad tegevused peavad aitama kaasa veekogu hea seisundi ja potentsiaali säilitamisele või saavutamisele.

Vahendite jagamine meetme raames toimub:

 1. avatud taotlusvooru kaudu;
 2. kinnitatud investeeringute kava alusel;
 3. kinnitatud programmi "Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks" alusel.


 

Projektide rahastamise toetuseks on perioodil 2007-2013 kavandatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist üle 20 miljoni euro, kusjuures avatud taotlusvooru raames planeeritakse toetusi jagada vähemalt 15 miljoni euro ulatuses.
 

 

 

 

Meetme "Vooluveekogude seisundi parandamine" tingimused avatud taotlemise korral

2010. aastal allkirjastatud meetmemäärus sätestab vooluveekogude seisundi parandamiseks toetuse andmise tingimused ja avatud taotlusvooru menetlemise korra. Rahaliste vahendite taotlemisest peaksid eelkõige huvitatud olema vooluveekogudel asuvate paisude omanikud. Vastavalt veeseadusele (§401 lg 13) on paisude omanikel kohustus 1. jaanuariks 2013 tagada kalade vaba läbipääs keskkonnaministri määruses „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ nimetatud veekogudel. See tähendab paisudele kalapääsude rajamist või paisu lammutamist. Ülejäänud vooluveekogudel peavad paisutajad veekogu paisutamiseks omama vee-erikasutusluba ning tagama vee-erikasutusloa andja põhjendatud nõudmisel kalade läbipääsu.

Keskkonnaministeerium soovis anda paisuomanikele võimaluse selle nõude täitmiseks raha taotleda. Määrus annab erakordse võimaluse taotleda paisu omanikel toetust kuni 100% abikõlblikest kuludest. Lisaks on määruses sätestatud, missugused taotluse ettevalmistamisega (eelprojekt, keskkonnamõjude eelhinnang) ja elluviimisega seotud kulud (projektijuhtimise, paisu ostmise jne) on abikõlblikud.

Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks:

 1. kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, vajadusel koos paisu rekonstrueerimise ning sette eemaldamisega;
 2. lõhelaste sigimis- ja noorjärkude kasvualade renoveerimiseks ja rajamiseks jõgedes ainult keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 nimetatud veekogudel;
 3. truupide rekonstrueerimiseks kalade rände soodustamiseks;
 4. kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, vajaduse korral koos sette eemaldamisega;
 5. sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks ainult keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 nimetatud veekogudel;
 6. olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või ühiseesvoolule settebasseinide ja lodude rajamiseks.

Toetust antakse ka koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks ja jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks juhul, kui see toetab eelnevalt nimetatud punktides 1-5 tegevusi.

 
Toetuse saajateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äriühingud, mittetulundusühingud. Eraisikutel on võimalik toetust taotleda läbi mittetulundusühingute või ülejäänud määruses toodud toetuse saajatega juhul, kui nendega on saavutatud eelnevad kokkulepped projekti elluviimiseks. Toetuse määr võib maksimaalselt moodustada kuni 100% abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtetele, kellele kohaldatakse riigiabi andmise reegleid.
 
Taotlusvoorude läbiviimist ning projektide elluviimist koordineerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK). Taotlusevorm on kättesaadav enne taotlusvoorude avamist SA KIK kodulehel. SA KIK koostöös Keskkonnaministeeriumiga korraldab meetme määrust tutvustavaid infopäevi, mille toimumise aeg, koht ja teemad avaldatakse enne taotlusvoorude avamist SA KIK koduleheküljel.

2014. aasta suve seisuga on korraldatud 5 avatud taotlusvooru. Taotlusvoorudest on rahastatud kokku 39 taotlust kogusummas ligikaudu 13 miljonit eurot. Rahastatud projektide tulemusena paranevad siirdekalade rändetingimused Põltsamaa, Vaidva, Vääna, Leevi, Väike-Emajõe, Pärlijõe, Ahja, Loobu, Sõmeru, Kääpa jms jõgedel, mis on määratud looduskaitseseaduse §51 lõike 2 kohaselt lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis-ja elupaikade nimistus kinnitatud jõgede või jõelõikude nimekirja. Rahastatud projektid peavad olema lõppenud hiljemalt 2015. aasta lõpuks. Täpsemat informatsiooni rahastatud projektide kohta saab SA KIK kodulehelt.

Meetme määruses sätestatud tingimuste, taotlusvoorude avamise, taotlusvormi jms olulise informatsiooni kohta, mis on vajalik taotluste esitamiseks, saab täiendavat informatsiooni küsida SA-lt KIK või Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroolt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Vooluveekogude seisundi parandamine” investeeringute kava aastateks 2009–2013

2009. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus meetme “Vooluveekogude seisundi parandamine” investeeringute kava aastateks 2009–2013, milles esitatud vooluveekogude projekti raames parandatakse või avatakse kaladele läbipääs 10 Eesti jõel. Investeeringute kavasse lisatud esimene projekt sisaldab kalapääsude rajamist või paisuvarede eemaldamist voolusängidest, Emajõe vanajõgede lahti kaevamist ning Esna jõe pilootprojekti.

Projekti 1 raames on planeeritud parandada kalade rändevõimalusi järgmistel jõgedel:

 • Kasari jõgi (Laastre pais);
 • Loobu jõgi (Loobu pais);
 • Pirita jõgi (Nehatu, Loo ja Paritõkke paisud);
 • Pärnu jõgi (Kurgja ja Türi-Särevere paisud);
 • Mustoja jõgi (Vihula alumine pais);
 • Kunda jõgi (AS Estonian Cell pais);
 • Õhne jõgi (Leebiku ja Tõrva paisud);
 • Piusa jõgi (Korela, Tsüdsinä, Tillo, Saarõ, Tamme, Keldre, Jõksi, Makõ, Suntri, Kelbä ja Oro paisud);
 • Emajõe vanajõed;
 • Esna jõgi.


Toetuse saaja on Keskkonnaagentuur, kes on esitanud projekti rahastamisotsuse saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Projekti ehitustööd algasid 2010. aasta IV kvartalis ning tööd lõpetati 2013. aastal. Alates 2013. aasta keskpaigast algas kahe aastane puudustest teatamise ajavahemik, mille jooksul projekti raames tehtud tööde osas ilmnevad ehitusvead tuleb parandada töövõtjal.

18.07.2013 kinnitas Vabariigi Valitsus meetme “Vooluveekogude seisundi parandamine” investeeringute kava aastateks 2009–2013 muudatuse, mille raames lisati investeeringute kavasse täiendav projekt: "Vooluveekogude seisundi parandamine: Põltsamaa jõgi, Vasalemma jõgi, Valgejõgi, Nõmme jõgi" (projekt 2). Projekti raames rajatakse kalade läbipääs 5 paisule, mis asuvad looduskaitseliselt olulisel jõel. Projekti raames planeeritud projekteerimis-ja ehitustöödega alustatakse 2014. aasta suvel ning projekt peab olema lõppenud 2015. aasta lõpuks.

Investeeringute kavaga kinnitatud projekti 1 elluviimisel võeti aluseks Ühtekuuluvusfondi Tehnilise abi projekti 2003/EE/16/P/PA/012 "Vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamine" raames valminud keskkonnamõju hindamise aruanded (KMH) ja eelprojekte:

Eelprojektid (suuremahulised zip failid):
 

Täiendavat informatsiooni vooluveekogude projektide (1 ja 2) elluviimise kohta saab Keskkonnaagentuuri kodulehelt.
 
 
 

 

 

 

Programm “Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks”

2010. aastal kinnitas keskkonnaminister Elukeskkonna arendamise rakenduskava alusel prioriteetse suuna „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine“ meetme “Vooluveekogude seisundi parandamine” rakendamiseks programmi “Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks“.

Programmi eesmärgid on:
1) Vooluveekogudel asuvate tõkestusrajatiste inventariseerimine eesmärgiga teostada riigile kuuluvatel maaüksustel (edaspidi: riigimaa) asuvate tõkestusrajatiste (paisude) tehnilise seisukorra ülevaatus. Inventariseerimise käigus kontrollitakse ja täpsustatakse tõkestusrajatiste omandisuhteid ning täpsustatakse, missugused kaitsealad ja hoiualad asuvad olemasolevate tõkestusrajatise ümbruses. Alusandmete põhjal koostatakse taotlusmaterjalid projekti ettevalmistamiseks, et esitada projekti ettepanek meetme „Veekogude seisundi parandamine“ investeeringute kavasse (vt eelnevat, investeeringute kava projekt 2).

Taotlusmaterjalide (eelprojekt, keskkonnamõjude eelhinnang, keskkonnamõjude hinnang jms oluline informatsioon) koostamise käigus koondatakse andmed, mis on saadud riigimaal asuvate tõkestusrajatiste inventeerimise käigus, analüüsitakse neid ning koostatakse alternatiivide analüüsi põhjal parim tehniline lahendus tõkestusrajatise edaspidiseks ekspluateerimiseks eesmärgiga tagada kalade ja setete vaba liikumine vooluveekogul. Tehnilise lahenduse elluviimiseks koostatakse tehniline eelprojekt ning keskkonnamõju hindamise eelhinnang. Eelprojektides määratakse kalade rändetingimuste parandamise tingimused, ohutegurid ja nende mõju ulatus, tööde ajakava ja maksumus. Koostatud eelprojekt ja keskkonnamõju eelhinnang on aluseks projekti nimetamiseks investeeringute kavasse;

 

2) inventariseerida kõik Keskkonnaagentuuri andmebaasis (ligikaudu 1000 paisu) kajastuvate paisude tehnilist seisukorda ning mõju veekeskkonna seisundile sh kalade rändetingimustele. Inventariseerimise käigus koostatakse ka kalastikuekspertide poolt hinnang, mis peab andma selge seisukoha, kas paisul, mis ei asu looduskaitseseaduse §51 lõike 2 kohaselt lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis-ja elupaikade nimistus kinnitatud jõel või jõelõigul on vajalik tagada kalade läbipääs või mitte;

Programmi rakendajaks on Keskkonnaagentuur, kes on viinud ellu kaks riigihanget programmi osade ellu viimiseks. I osa töövõtja leiti 2011. aasta lõpus ning tööd lõppesid 2013. aasta lõpus. II osa töövõtjaga sõlmiti töövõtuleping 8.06.12 ning tööd lõppesid 2013. aasta kesgas. Programmi kogumaksumuseks kujunes ca 1,7 miljonit eurot. Täiendavat informatsiooni programmi tulemuste kohta saab Keskkonnaagentuuri koduleheküljelt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Viimati uuendatud: 17. august 2015

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.