Merestrateegia

Mere ökosüsteemide seisundit mõjutavad nii maismaal kui Läänemeres toimuvad protsessid ja mõjurid, olulisim neist inimtegevus. EL merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ; MSRD) põhieesmärk on säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonnaseisund, mida saab saavutada riikides erinevate meetmete kasutuselevõtuga. Igal riigil tuleb välja töötada ja rakendada oma merealas merestrateegia, et edendada merede säästvat kasutamist ja säilitada mereökosüsteeme.

 

Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu avalik väljapanek ja arutelu
 

Keskkonnaministeerium teatab merestrateegia meetmekava eelnõu avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

Avalik arutelu toimus 7. juunil 2016. aastal Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt. 7a, Tallinn).

Avalikul arutelul anti ülevaade valminud merestrateegia meetmekava eelnõu dokumendist ning samuti oli võimalus esitada teemakohaseid küsimusi ja ettepanekuid. Merestrateegia meetmekava eelnõu dokument koos memoga on leitav vasakul pool asuvas infokastis.

Meetmekava kohta sai kommentaare ja ettepanekuid esitada kuni 14. juunini 2016. Kommentaare saab saata nii Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunikule Agnes Villmannile (agnes.villmann@envir.ee) kui ka EKUKi projektijuhile Marek Nurmikule (marek.nurmik@klab.ee).

Merestrateegia meetmekava koostamise ajakava

Eesti mereala seisundi esialgne hindamine

Eesti merestrateegia esimene etapp valmis 2012. aasta septembris. Esimeses etapp sisaldab Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgset hindamist, sotsiaalmajanduslikku analüüsi, mereala hea keskkonnaseisundi määratlust ning seatud sihte aastaks 2020 mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks. 
Valminud tööde tutvustamiseks toimus avalik koosolek 1. oktoobril 2012. aastal Keskkonnaministeeriumis.
Avaliku koosoleku protokoll
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Valminud tööd

Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgse hindamise aruanne ja selle kokkuvõte-memo
Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgse hindamise sotsiaal-majandusliku analüüsi aruanne; selle kokkuvõte-memo
Eesti mereala hea keskkonnaseisundi indikaatorite ja keskkonnasihtide kogumi aruanne; selle kokkuvõte-memo
Kolme aruande kokkuvõte-memo ning seatud sihid ja nendega seonduvad inidikaatorid piltilikult välja tooduna

Merestrateegia teine etapp ehk seireprogramm

Merestrateegia raamdirektiivi artikli 11 kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama ja rakendama koordineeritud seireprogrammi mere keskkonnaseisundi hindamiseks. Valminud töö eesmärk on kõiki hea keskkonnaseisundi tunnuseid hõlmava ühist merepiirkonda omavate naaberriikidega kooskõlas oleva kulutõhusa integreeritud mereseire programmi koostamine Eestis.
Mereseire eesmärgiks on koguda andmeid Eesti mereala keskkonnaseisundi perioodiliseks hindamiseks, sh merestrateegia raamdirektiivi alusel kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks või mittesaavutamiseks ja kehtestatava meetmekava tõhususe hindamiseks.
Seireprogrammile oodati kommentaare ja täiendamisettepanekuid septembri lõpuni aastal 2014 ning 18. septembril 2014. aastal toimus Keskkonnaministeeriumis ka avaliku arutelu koosolek.

Merestrateegia KSH programmi avalik väljapanek ja arutelu

Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks. KSH ulatus hõlmab eneses meetmekavaga välja töötatud uute meetmete ning selle raames arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ püstitatud eesmärkide ja seatud meetmete keskkonnamõju strateegilist hindamist, et hinnata merenduspoliitika ja meetmekava omavahelist kooskõla. Meetmekavas esinevate uute meetmete ja arengukava elluviimisel võib esineda riigipiiriülest mõju.

Meetmekava koostamise algataja ja kehtestaja on Keskkonnaministeerium (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, kontaktisik Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Agnes Villmann, agnes.villmann@envir.ee, 626 2936) ning koostamise korraldaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (Marja 4d, 10617 Tallinn, kontaktisik projektide büroo projektijuht Marek Nurmik, marek.nurmik@klab.ee, 555 47923). Meetmekava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” vahenditest. Meetmekava koostajateks on Säästva Eesti Instituut Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (Kontaktisik: Sulev Nõmmann, sulev.nommann@seit.ee, 53311618), Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (Kontaktisik: Georg Martin, georg.martin@ut.ee, 6718936) ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut (Kontaktisik: Urmas Lips, urmas.lips@msi.ttu.ee, 6204304).

KSH-d viis läbi OÜ Alkranel (Riia 15B, 51010 Tartu, kontaktisik Alar Noorvee, alar@alkranel.ee, 736 6676) ja TTÜ Meresüsteemide Instituut (Akadeemia tee 15a, 12618 Tallinn, kontaktisik Taavi Liblik, taavi.liblik@msi.ttu.ee, 620 4315).

„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ KSH programmi lisas 2 on leitavad Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu koostamise käigus välja töötatud esialgsed uued meetmed. KSH raames hinnatava riikliku arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ ning arengukava rakendusplaaniga aastateks 2014–2016 saab tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

KSH programmi kohta sai ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 27. juulini 2015 e-posti teel Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-le aadressile marek.nurmik@klab.ee. Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks KSH programmi avalik arutelu toimus 27. juulil 2015. aastal Keskkonnaministeeriumis. 

„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Merestrateegia kolmas etapp ehk meetmekava ja veemajanduskavade avalik väljapanek

Eesti merestrateegia meetmekava ja veemajanduskavade avalik väljapanek ja arutelud toimusid:

23. septembril Tallinnas hotellis Euroopa
24. septembril Pärnus Tervis Ravispaahotellis
25. septembril Tartus Tasku keskuses

Lisaks veemajanduskavade ja merestrateegia meetmekavade ühistele aruteludele toimusid merestrateegia meetmekava avalikud arutelud 28. septembril Haapsalus ja Kärdlas
29. septembril Kuressaares
30. septembril Rakveres ja Jõhvis
Lisainfot veemajandus-ja maandamiskavade kohta saate lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Meetmekava väljatöötamise projekti juhib OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Tutvu projektiga KUKi kodulehel.

Arutelud pakuvad ülevaate valminud dokumentidest ning samuti on võimalus esitada teemakohaseid küsimusi ja ettepanekuid. Täpsem info merestrateegia meetmete ja avalike arutelude kohta on toodud alljärgnevalt.

Merestrateegia meetmekava uued meetmed
Merestrateegia ja veemajanduse meetmekavade ühiste arutelude päevakava ja registreerimise info
Merestrateegia meetmekava avalikele arutelude päevakava ja registreerimise info
Mere meetmekava uute meetmete sotsiaalmajanduslike mõjude hinnang

Merestrateegia KSH aruanne

Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks. KSH ulatus hõlmab eneses meetmekavaga välja töötatud uute meetmete ning selle raames arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ püstitatud eesmärkide ja seatud meetmete keskkonnamõju strateegilist hindamist, et hinnata merenduspoliitika ja meetmekava omavahelist kooskõla. Meetmekavas esinevate uute meetmete ja arengukava elluviimisel võib esineda riigipiiri ülest mõju.
Meetmekava koostamise algataja ja kehtestaja on Keskkonnaministeerium (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, kontaktisik Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Agnes Villmann, agnes.villmann@envir.ee, 626 2936) ning koostamise korraldaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (Marja 4d, 10617 Tallinn, kontaktisik projektide büroo projektijuht Marek Nurmik, marek.nurmik@klab.ee, 555 47923). Meetmekava koostajateks on Säästva Eesti Instituut Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (Kontaktisik: Sulev Nõmmann, sulev.nommann@seit.ee, 53311618), Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (Kontaktisik: Georg Martin, georg.martin@ut.ee, 6718936) ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut (Kontaktisik: Urmas Lips, urmas.lips@msi.ttu.ee, 6204304).

KSH-d viis läbi OÜ Alkranel (Riia 15B, 51010 Tartu, kontaktisik Alar Noorvee, alar@alkranel.ee, 736 6676) ja TTÜ Meresüsteemide Instituut (Akadeemia tee 15a, 12618 Tallinn, kontaktisik Taavi Liblik, taavi.liblik@msi.ttu.ee, 620 4315). 

„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ KSH aruandega ja Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu koostamise käigus välja töötatud uute meetmetega saab tutvuda ajavahemikul 6. veebruarist 1. märtsini 2016. aastal Keskkonnaministeeriumi kodulehel ning Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel.

KSH raames hinnatava riikliku arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ ning arengukava rakendusplaaniga aastateks 2014–2016 saab tutvuda ajavahemikul 6. veebruarist 1. märtsini 2016. aastal Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

KSH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 1. märtsini 2016. aastal e-posti teel Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-le aadressile: marek.nurmik@klab.ee.

Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks KSH aruande avalik arutelu toimub 2. märtsil 2016. aastal algusega kell 13 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

Eesti merestrateegia meetmekava KSH aruanne
Lisa 1. Eesti merestrateegia meetmekava KSH programm
Lisa 2. Merestrateegia heakskiitmise otsus
Lisa 3. Eesti merestrateegia uued meetmed 15.09.2015 seisuga

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 6. oktoober 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.