Ressursitõhusus

Ressursid nagu vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused on meie tervise, elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks väga olulised. Varud on aga piiratud ja kasvav konkurents loodusressursside osas tekitab nende nappuse ja tõstab hindu.

 

 

Ressursse on vaja hallata efektiivselt kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu huvides tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele.

Kaasates innovaatilisi lahendusi, mis vähendavad survet keskkonnale (ökoinnovatsioon) ja võttes kogu toote elutsükli arvesse juba selle disainiga alustades (ökodisain), on võimalik kasvatada majandust keskkonnale tekkivat kahju vähendades. Kaasates nutikaid IKT lahendusi, on võimalik saavutada oluline sääst ka juba toimivate tootmistehnoloogiate juures.

Lisaks ressursside säästmisele on oluline tõsta ka protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. Nendest põhimõtetest lähtudes on loodud Keskkonnaministeeriumi ettevõtete ressursitõhususe meede.

 

Ressursitõhususe meede

Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete ressursi-tõhusus“ Euroopa Liidu eelarve-perioodi 2014 - 2020 struktuuri-toetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit eurot, millest 111,465 miljonit eurot on Euroopa Liidu vahendid.

Meetme alla kuulub neli tegevust: teadlikkuse tõstmine, spetsialistide koolitamine, auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemine ja investeerimine. Nende tegevuste sihtgrupiks on kõik ettevõtted fookusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning töötlevale tööstusele.

Ressursitõhususe meetme ettevalmistus algas aastal 2015 ja 2016. aasta jooksul on plaanitud kõik meetme tegevused aktiivsesse faasi viia ning toetuste taotlus-voorud avada. Meetme eesmärgid loodetakse saavutada aastaks 2023.

Energia- ja ressursijuhtimise ekspertide koolitused

 • Vaata koolituse kohta lisainfot siit

Ressursitõhususe infokiri

 • Liitu ressursitõhususe infokirjaga siin

Ressursitõhususe meetme infoseminarid

 • Loe toimunud infoseminaride kohta siit
 • Tulevaste üritustega tutvu siin

 

Mis on meetme eesmärgid?

 • Peamine eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust. Ressursitootlikus on SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe. Lihtsustatult öeldes tähendab see raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevuste eesmärk on seda suurendada.

 • Ressursitootlikkuse kasv on kasulik nii ettevõttele, riigile kui ka keskkonnale. Kui suudame vähema materjalikuluga rohkem toota, ei vaja me nii palju toormaterjali ja vähendame seega keskkonnakoormust. Ka ettevõte saab kasu, luues samast materjalist rohkem väärtust.

 • Lisaks ressursitootlikkuse kasvule tõuseb Eestis ka üldine teadlikkus ressursitõhusast tootmisest, suureneb selle valdkonna spetsialistide hulk ja tase ning innovaatiliste lahenduste kasutus tööstuses tõuseb.

Millised on meetme tegevused?

Teadlikkuse tõstmine

Meetme tegevuse raames korraldatakse 2016-2020 koolitusi, konverentse, seminare ja infopäevi teemadel, mis seostuvad ressursitõhususega. Plaanis on nii üldised, teemaspetsiifilised kui ka sektori spetsiifilised üritused. Eesmärk on jõuda 700 üritusel osalejani.
Lisaks infoüritustele luuakse ka eestikeelseid materjale, mis tutvustavad ressursitõhusust ja parimaid praktikaid kogu maailmast.
Meetme raames toimunud ürituste kohta leiad infot siit.

Spetsialistide koolitamine

Selleks, et saada võimalikult tõenduspõhine ülevaade ettevõtete ressursikasutusest, on üheks eesmärgiks tõsta kodumaiste spetsialistide taset.
Meetme tegevuse raames on loodud nii ressursiauditite metoodika kui ka vastav koolituskava.
Hetkel on käimas koolitaja leidmiseks riigihange. Esimesed koolitused algavad plaanipäraselt 2017. aasta alguses.
Ressursitõhususe spetsialistide koolituste käigus saavad ressursitõhususe valdkonnas vajaliku pädevuse vähemalt 40 spetsialisti.

Analüüsi tegemine

Meetme tegevuse raames toetakse ettevõtte ressursikasutuse analüüsi tegemist (ressursiauditit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel.
Analüüse on kahte tüüpi - ülevaatlik ja detailne - ning tehes neid toetusega, peab firma küsima vähemalt kolme pakkumist.
Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga.
Meetme tegevuse eesmärgiks on toetada vähemalt 300 ressursikasutuse analüüsi tegemist Eesti tööstuses.

Investeerimine

Ettevõttele rakendatakse meetme tegevuse raames parima võimaliku ressursitõhusa tehnika soetamiseks ning ressursijuhtimissüsteemide ja IT rakendamise toetamiseks ELi finantsvahendeid.
Toetatavateks tegevusteks on tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevused, millega vähendatakse ühe toodanguühiku kohta kuluva ressursi kogust ja panustatakse Eesti ressursitootlikkuse suurendamisse.
Oluline on innovatsioon ehk ettevõtja poolt uue või oluliselt uuendatud toote, teenuse või protsessi rakendamine.
Meetme tegevuse eesmärgiks on toetada vähemalt 300 ettevõtet.
 

Kes saavad toetust taotleda?

Ressursitõhususe meede on suunatud peamiselt mäe- ja töötlevale tööstusele ent laiemas pildis saavad sellest kasu kõik.

Ressursitõhususe analüüsideks saavad toetust taotleda ettevõtted, kes on EMTAK koodi järgi jaotatud kas mäe- või töötlevasse tööstusesse (EMTAK B ja C).

2016. aasta lõpu seisuga on pilootvoorus investeeringu toetus avatud vaid viiele prioriteetsele sektorile:

 • Mäetööstus (EMTAK B)
 • Toiduainetööstus (C10 ja C11)
 • Puidutööstus (C16)
 • Paberi- ja tselluloositööstus (C17)
 • Mineraalsete materjalide töötlemine (C23)

Otsus avada toetus esialgu vaid viiele sektorile põhineb Civitta poolt tehtud uuringul „Uuring meetme – ettevõtete energia- ja ressursitõhusus – Ettevalmistamiseks“ ja Ernst & Young Baltic AS poolt tehtud uuringul „Perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamine“, mille järgi leiti, et nendes sektorites on toetuse antav kasu kõige suurem, kuna need sektorid on kõige ressursimahukamad (sh. energiamahukamad).

Aastal 2017 vaadatakse üle, kui suur huvi on meetme vastu olnud ja tõenäoliselt tehakse uus uuring, mille alusel on võimalik avada taotlemine investeeringuteks ka teistele töötleva tööstuse sektoritele.

 

Millele saab toetust taotleda?

Meetme raames on abikõlbulikud tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud järgmised tegevused:

 • Terviklike ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine
 • Seadmete soetamine ja/või välja vahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu
 • Seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ressursi kasutamist tootmisprotsessis
 • IKT lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu
 • Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust
 

Kuidas toetust taotleda?

Ettevõtte jaoks algab toetuse taotlemine sooviga ressursitõhusust tõsta. Et seda kõige mõistlikumalt korraldada, tuleb ettevõttes kõigepealt teha ressursikasutuse analüüs. Selleks on vaja leida ressursikasutuse analüüsi spetsialist või sellist teenust pakkuv firma. Kui on soov saada toetust ressursikasutuse auditi läbi viimiseks (kuni 7500 eurot), peab analüüs vastama keskkonnaministeeriumi seatud nõuetele. Tutvuda tasub ka toetuse andmise tingimustega (määrus ja seletuskiri).

Kui ettevõte on teinud detailse ressursikasutuse analüüsi, on võimalik taotleda toetust seal soovitatud parandusmeetmete rahastamiseks. Toetus on maksimaalselt 50 protsenti projekti kuludest ja kuni 2 000 000 eurot ettevõtja kohta. Toetuse määr on erinev vastavalt sellele, millise abi liigi ettevõte valib – kas riigiabi vastavalt EL üldisele grupierandi määrusele või vähese tähtsusega abi. Tutvuda tasub ka toetuse andmise tingimustega (määrus ja seletuskiri) ning taotluste hindamisjuhendiga

Mõlema toetuse taotlemine käib KIK-i kodulehel, kus on ka täpsem juhend toetuste taotlemiseks.

 

 

Viimati uuendatud: 8. veebruar 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.