Avatud taotlusvoorud

Programmi „Integreeritud mere ja siseveekogude korraldamine“ III taotlusvoor

Programmi III taotlusvoor, mille eesmärk on Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava eelnõu kohaste prioriteetsete valdkondade kliimamuutuste mõjude hindamine ja sobilike kohanemismeetmete väljatöötamine on lõppenud.

Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi "Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine" avatud taotlusvooru toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord nõuetele vastavaid projektitaotlusi ootas Keskkonnaministeerium aadressile taotlus@envir.ee hiljemalt 13. oktoobril 2014 kell 17.00 Eesti aja järgi.

Edasi toimub tähtajaks saabunud taotluste vastavushindamine ja sisuline hindamine. Taotlusvooru tulemused selguvad eeldatavasti 2014. a lõpuks.
 

Enimküsitud küsimused ning nende vastused.
 

Elluviimise periood I kvartal 2015 - august 2015
Nr Toetatavad projektid Abikõlblikud taotlejad Vooru eelarve Hetkeseis
1 Toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord punkt 4. MTÜ ja SA (sh valitsusvälised organisatsioonid - VVO)
teadusasutused
 
819 708  EUR
minimaalne toetuse summa 170 000 eurot

toetusmäär:
 85-90%
Taotlusvoor lõpeb 13.10.2014.

 

Taotlemise tingimused ja kord reguleerib:
 • toetatavad tegevused (punkt 4);
 • projekti abikõlblikkuse perioodi ja projekti toetuse määr (punktid 5 ja 8);

Projekti abikõlblikkuse periood on sätestatud projektilepingus ning algab  kuupäeval, mil programmioperaator teeb otsuse projekti kohta. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb projektilepingus märgitud kuupäeval. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2015.
Projekti omafinantseeringu määr on valitsusvälistele organisatsioonidele ja nende partneritele vähemalt 10% ja  teistele taotlejatele ja nende partneritele vähemalt 15%.

 • abikõlblikud kulud ning mitteabikõlblikud kulud (punktid 6 ja 7);
 • taotlejale, projekti partnerile ja taotlusele esitatavad nõuded (punktid 9 ja 10);
 • taotluse menetlemine (punkt 11);

Taotluse menetlemine koosneb:

 1. taotluse registreerimisest;
 2. taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisest;
 3. taotluste hindamisest;
 4. projektilepingu sõlmimisest või taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.
 • taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid (punktid 12 ja 13) ;

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste järjestamiseks hindavad neid taotlusvooru tingimuste punktis 13 esitatud hindamiskriteeriumite alusel vähemalt kaks programmioperaatorist sõltumatut eksperti. Juhul kui ekspertide arvamus erineb üle 30% , hindab taotlust ka kolmas ekspert.
Ekspertide hinnetel põhinevat projektide paremusjärjestust analüüsib hindamiskomisjon, kes teeb programmioperaatorile ettepanku projektide rahastamise või taotluste mitte-rahuldamise kohta.

 • taotluse rahastamine või rahuldamata jätmise otsuse tingimused (punkt 14);
 • projekti elluviija kohustused (punkt 15);
 • toetuse väljamaksmise tingimused ja aruandluse nõuded (punkt 16);
 • projektilepingu muutmise nõuded (punkt 17);
 • kaebuste menetlemine (punkt 18);
 • projektitaotluse vorm (lisa1) (link).

 


NB! Koduleheküljel on välja toodud valikulised faktid, taotluse koostamiseks on vaja tutvuda taotlemise tingimused ja kord täistekstiga!
 


 

 

 

Programmi „Integreeritud mere ja siseveekogude korraldamine“ I ja II taotlusvoor on suletud. Tähtaegselt (4. novembril 2013 kell 17.00) laekus I vooru 4 taotlust kogusummas 1 409 238,27 eurot ning II taotlusvooru samuti 4 taotlust kogusummas 1 196 085,12 eurot.

I, II ja III taotlusvooru heakskiidetud taotluste nimekiriI taotlusvoor
Taotleja Projekti nimi Toetuse summa (eurodes)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Eesti merealade lootusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine 443 445
Eesti Geoloogiakeskus Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel 415 310
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut Ranniku (maismaaliste) elupaikade (Loodusdirektiivi I lisa: 1210, 1220, 1230, 1310, 1640, 2110, 2120, 2130, 2140, 2190 ja 2320) soodsa seisundi kriteeriumite ja seiremetoodika väljatöötamine 175 848

 

II taotlusvoor
Taotleja Projekti nimi Toetuse summa (eurodes)
Peipsi Koostöö Keskus Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine 347 370
Laidevahe Loodus Lõve jõe suudmeala avamine ja elupaikade taastamine 216 369,90
Keskkonnaamet Ebapärlikarbi elupaikade taastamine 393 800

 

III taotlusvoor

 

Taotleja Projekti nimi Toetuse summa
(eurodes)
Tartu Ülikool – teemarühm 1 Kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete väljatöötamine planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas (KATI) 221 486
Eesti Maaülikool – teemarühm 2 Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades: BIOCLIM 317 341
SEI Tallinn – teemarühm 3 Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia 280 881

 

Taotlusi hindasid sõltumatud eksperdid:

 1. Ivar Ojaste
 2. Jüri-Ott Salm
 3. Margus Harak
 4. Rita Annus
 5. Ülo Sõstra

Igat projekti hindas kaks eksperti.

Elluviimise periood I kvartal 2014-30.04.2016

Nr Toetatavad projektid Abikõlblikud taotlejad Vooru eelarve Hetkeseis
1 Merepõhja uuringud ja looduskaitse eesmärkide täitmine (nt liikide inventeerimine, andmebaaside täiendamine)
Detailselt kirjas taotlemise tingimused ja kord punktis 4
MTÜ ja SA (sh valitsusvälised organisatsioonid - VVO)
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sh riigi- ja kohaliku omavalitsuste asutused ning teadusasutused
1 034 603 €
Minimaalne toetuse summa 170 000 €.
Toetusmäär 85-90%
 
Taotlusvoor lõppes 04.11.2013
2 Ökosüsteemiteenuste väljatöötamine; elupaikade taastamine
Detailselt kirjas taotlemise tingimused ja kord punktis 4
MTÜ ja SA (sh valitsusvälised organisatsioonid - VVO)
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sh riigi- ja kohaliku omavalitsuste asutused ning teadusasutused
1 073 069 €
Minimaalne toetuse summa 170 000 €.
Toetusmäär 85-90 %
 
Taotlusvoor lõppes 04.11.2013

 

 

 

Viimati uuendatud: 24. mai 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.