Esileht » Ministeerium

Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud vaba tahte lepingud

Prindi

Aja jooksul on meie keskkonnakasutus omandanud oludele vastava ning ajastule omase õigusliku raamistiku, millelt oodatakse kõrgetasemelist, ent majandusarengut mittepärssivat keskkonnakaitselist väljundit. Praegune regulatsioon, kui selge see ka poleks, kannab endas üldjuhul siiski „käsu ja keelu“ printsiibile omast mõttemaailma, mis keskendub piirangute seadmisele ja nende eirajate karistamisele.

Kuigi keelud, piirangud ja vahendid korralekutsumiseks on meie ühiskonnale omased ja asendamisele veel mittekuuluvad, teame, et parima tulemuse saavutamiseks on vajalik asjade sisuline mõistmine nende elluviija poolt. Tarvis on analüüsida toimunu tagajärgi, teha sellest omad järeldused ning kasutada neid saasteennetuslikel ja tehnoloogilist progressi toetavatel eesmärkidel. Seetõttu on ka Keskkonnaministeerium alustanud ettevõtete ja organisatsioonidega vaba tahte lepingute sõlmimist.

Vaba tahte lepingud sõlmitakse välja kujundatud ühiste arusaamade ja eesmärkide fikseerimiseks Keskkonnaministeeriumi ja ettevõtte/organisatsiooni vahel. Üldjoontes ei kaasne lepingu osapooltele otseseid rahalisi kohustusi. Vastavalt lepingule informeerib ministeerium ettevõtteid tulevastest muudatustest keskkonnaalastes õigus- ja normatiivaktides ning kaasab ettevõtteid õigusaktide väljatöötamisele ettevõtte valdkonnas. Ettevõte omakorda võtab endale keskkonnaalaseid kohustusi, mida kehtivad õigusaktid otseselt ei nõua, kuid mis märgatavalt parandavad keskkonna seisukorda.

 

Keskkonnaministeerium on sõlminud vaba tahte lepingud:

   *faili ikoon OÜ-ga Kumari Reisid (Estonian Nature Tours)

   * faili ikoon MTÜ-ga Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal

   * faili ikoon Eesti Kaupmeeste Liiduga

   * faili ikoon Eesti Vee-ettevõtete Liiduga

   * faili ikoon Aktsiaseltsiga Kunda Nordic Tsement

   * faili ikoon Peipsi Kalurite Ühingu ja Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liiduga 

   * faili ikoon Eesti Metsatööstuse Liiduga

   * faili ikoon Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga

   * faili ikoon Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liiduga

   * faili ikoon Eesti Keemiatööstuse Liiduga

   * faili ikoon Osaühinguga Eesti Pandipakend

 

Vaba tahte lepingute sõlmimine on muutumas üha populaarsemaks erialaliitude seas. Kui varemt otsis Keskkonnaministeerium endale lepingupartnereid ettevõtete hulgast, siis nüüd on muutumas peamiseks sihtgrupiks erialaliidud, kelle vahendusel saab kaasatud suuremal hulgal ettevõtteid. Ka erialaliidud ilmutavad huvi lepingu sõlmimiseks - sellest omakorda järeldub, et vaba tahte lepingud on muutunud aktuaalsemaks ning nii organisatsioonid kui ka nende liikmed peavad oluliseks keskkonnakaalutlustega tõhusamalt arvestamist ning negatiivse keskkonnamõju minimiseerimist.