Esileht » Ministeerium » Tööpakkumised

Tööpakkumised

Prindi
 

Keskkonnaministeeriumis hetkel aktiivseid konkursse pole.


Keskkonnaametis
toimuvad konkursid:

faili ikoon piirkondliku metsanduse spetsialisti kohale Jõgeva-Tartu regiooni, kandideerida saab kuni 25. aprillini 2014.a.

faili ikoon kaitse planeerimise spetsialisti kohale Viru regiooni, kandideerida saab kuni 22. aprillini 2014.a.

faili ikoon piirkondliku metsanduse spetsialisti kohale Viru regiooni, kandideerida saab kuni 25. aprillini 2014.a.


Keskkonnaagentuur
otsib:

faili ikoon metsaosakonna metsakorralduse spetsialisti, kandideerida saab kuni 27. aprillini 2014.a.

faili ikoon kasvuhoonegaaside inventuuri maakasutussektori spetsialisti, kandideerida saab kuni 20. aprillini 2014.a.


Keskkonnaministeeriumi valdkonda kuuluvad riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, sh looduskaitse, kalavarude, jäätmete, välisõhu kaitse, metsanduse ja keskkonnahariduse reguleerimine ning vastavate arengukavade, strateegiate ja õigusaktide eelnõude koostamine. Teisisõnu on Keskkonnaministeeriumi ülesanne korraldada ja koordineerida keskkonnapoliitikat.


Keskkonnaministeeriumi personalivaliku põhimõtted

Keskkonnaministeerium soovib leida töötajaid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega, on huvitatud enesearendamisest, olles seeläbi positiivseks täienduseks meie professionaalsele meeskonnale.

Personaliotsing ja -valik ministeeriumis toimub eelkõige koostöös personaliosakonna ja selle struktuuriüksusega, kus on vaba teenistuskoht. Kaalume alati ka võimalust täita vaba teenistuskoht ministeeriumi või valitsemisala töötajaga, et anda oma töötajatele võimalus ametikohtade vahel liikumiseks ja tööalaseks arenemiseks.

* Otsingul kasutame erinevaid otsingumeetodeid (sisekonkurss, avalik konkurss, sihtotsing, professionaalide võrgustikud jms). Vajadusel kasutame paralleelselt erinevaid meetodeid.

* Personaliosakond hoolitseb otsingu- ja valikuprotsessi tehnilise korraldamise eest ja pakub oma ekspertteadmistest tulenevat abi kandidaatide oskuste ja teadmiste väljaselgitamisel.

* Täidetava teenistuskoha vahetul juhil on otsustav roll eriala võrgustiku kaudu kandidaatide leidmisel ja konkursi lõpus kandidaatide hulgast valiku tegemisel. Valikul lähtub ta kandidaadi erialastest teadmistest ja sobivusest meeskonda. Valiku kooskõlastab struktuuriüksuse juht oma vahetu juhiga ja asutuse juhiga.

Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed omadused ja vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele (asjakohane haridus; antud ametikohal töötamiseks vajalikud põhikompetentsid). Samuti peame oluliseks pühendumist ning ministeeriumi põhiväärtuste jagamist.

Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste  faili ikoon värbamise ja valiku korraga.  _________________________________________________________________________________

TAUST

Põhiväärtused ja nendega seonduv on ära toodud Keskkonnaministeeriumi valitsemisala arengukavas:


Keskkonnaministeeriumi tunnuslause
Meie kõik üheskoos vastutame puhta, terve ja tasakaalustatud elukeskkonna eest.

Keskkonnaministeeriumi visioon
Keskkonnaministeerium on Eestis keskkonnavaldkonna eestvedaja. Oleme avatud koostööks oma partnerite ja avalikkusega ning arenguvõimelised. Meie eesmärk on puhas elukeskkond, keskkonnateadlikud inimesed, säilinud loodusväärtused ja loodusressursside jätkusuutlik kasutamine. Meid motiveerib meie töö eesmärk ja me oleme uhked, et saame anda oma panuse selle saavutamisse.

Keskkonnaministeeriumi põhiväärtused
• Looduskeskkond on rahva rikkus
Kujundame kogu elanikkonnal arusaamist keskkonnast kui rahva rikkusest. Suhtudes hoolivalt loodusesse toetame eesti rahvuskultuuri elujõulisust.
• Hoolivus ja tulevikku suunatus
Hoolime nii elus- kui ka eluta loodusest ja inimestest ning tegutseme selle nimel, et meie elukeskkond säiliks väga pikkadeks aastateks.
• Otsusekindlus ja nõudlikkus
Oleme keskkonna kaitsmisel nõudlikud. Meil on teadmisi ja meelekindlust, et kaitsta keskkonda kui üht meie elu põhiväärtust. Järgides õigusriigi põhimõtteid teadvustame ühiskonnaliikmetele nende keskkonna-alast vastutust.
• Partnerite kaasamine ja avatus
Oleme valmis kaasama keskkonna-alasesse tegevusse partnereid ja kõiki asjast huvitatuid, oskame neid kuulata ja mõista. Kohtleme inimesi ühetaoliselt.