GOF_logo_RGB_150dpi_EST_v2ike.jpg


EU bänner


EMP logo.PNG

Esileht » Valdkonnad » Metsandus » EL puidumäärus

Euroopa Liidu puidumäärus

Prindi
2010. aasta oktoobril võttis Euroopa Liit vastu uue puidumääruse ebaseaduslikult ülestöötatud puiduga kauplemise vastu võitlemiseks. Määrus hakkas kehtima 3. märtsist 2013. 

Määrusega tõkestatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodetega kauplemist kolme peamise kohustuse abil:

1) keelatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete laskmine ELi turule;

2) ELis kauplevatel ettevõtjatel, kes lasevad puitu esimest korda ELi turule, tuleb rakendada nõuetekohast hoolsust;

3) tuleb pidada arvestust oma tarnijate ja klientide üle.


Nõuetekohase hoolsuse mõiste tähendab, et ettevõtjatel tuleb rakendada riskijuhtimist, et vähendada ohtu lasta ELi turule ebaseaduslikult ülestöötatud puitu või tooteid, mis seda sisaldavad.

Nõuetekohase hoolsuse süsteemil on kolm peamist elementi:

Teave. Ettevõtjal peab olema juurdepääs teabele, mis kirjeldab puitu ja puittooteid, ülestöötamisriiki, kogust ja tarnija andmeid ning teabele siseriiklike õigusaktide järgimise kohta.

Ohu hindamine. Ettevõtjal tuleks ülalnimetatud teabe põhjal ja arvestades määruses sätestatud kriteeriumeid hinnata ohtu, kas tema tarneahelas võiks olla ebaseaduslikku puitu.

Ohu vähendamine. Kui hindamine näitab, et tarneahelas on ebaseadusliku puidu oht, saab seda ohtu vähendada, nõudes puidu tarnijalt täiendavat teavet ja kontrolli.

Määrus hõlmab mitmesuguseid puidust saadud tooteid, kaasa arvatud täispuidust tooted, põrandakatted, vineer, tselluloos ja paber. Määrust kohaldatakse nii imporditud kui liikmesriikides toodetud puidu ja puittoodete suhtes.

Vastu on võetud delegeeritud määrus puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustuste ning järelevalveorganisatsioonide tunnustamise kohta ning rakendusmäärus, milles sätestatakse nõuded ettevõtjate poolt kasutatavale „nõuetekohase hoolsuse süsteemile ning järelevalveorganisatsioonide kontrollimisele.

Allolev juhendmaterjal keskendub puidumääruse lahtiseletamisele ning annab juhised, kuidas erinevates olukordades peaks käituma nii puidu turuletoojad kui kontrollijad.

Eestis on puidumääruse rakendamise eest vastutavaks pädevaks asutuseks määratud Keskkonnainspektsioon, kes muuhulgas hakkab ka kontrollima, kuidas määruse nõudeid täidetakse.

EL puidumääruse tutvustus Euroopa Komisjoni lehel (eesti keeles)
faili ikoon Infoleht
faili ikoon Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 995/2010
faili ikoon Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 607/2012
faili ikoon Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 363/2012
faili ikoon Juhend

Ettekanded 12. veebruaril 2013. a Keskkonnaministeeriumis toimunud infopäevalt:
faili ikoon Keskkonnaministeerium
faili ikoon Keskkonnainspektsioon
faili ikoon BM Trada
faili ikoon NEPCon
 


jahitasu


MAK


mets_2011


Jahinduse arengukava


RMK


Erametsakeskus


Metsamees