Esileht » Valdkonnad

Tegevusvaldkonnad

Prindi
Keskkonnaministeeriumi tegevus on suunatud looduskasutuse ja keskkonnakaitse, majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengule, selle saavutamiseks vajaliku hästitoimiva süsteemi tagamisele ning keskkonnakaitseks eraldatavate vahendite sihipärasele ja läbimõeldud kasutamisele.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on:

-  riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine,
-  maaga ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine,
-  loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine,
-  kiirguskaitse tagamine,
-  keskkonnajärelevalve,
-  ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde korraldamine,
-  keskkonnaregistri ja maakatastri pidamine,
-  keskkonnakaitse välisvahendite kasutamise korraldamine ning asjaomaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamine.

 

Keskkonnaministeeriumi tegevus

Riigi loodusvarade ja keskkonna kasutamise ning looduskaitse valdkonnas:

-  korraldab ühtse keskkonna- ja looduskaitse- ning metsa- ja kalanduspoliitika väljatöötamist ning elluviimist;
-  korraldab loodusobjektide kaitse alla võtmist ja kaitset ning kaitstavate loodusobjektide haldamist;
-  korraldab ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise reguleerimist ja võõrliikidega seotud tegevust;
-  korraldab riigimetsa majandamist;
-  reguleerib geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimist;
-  korraldab looduskeskkonna seisundi riiklikku jälgimist ja prognoosib keskkonnaseisundit;
-  korraldab keskkonnaalaste normatiivide väljatöötamist;
-  koordineerib ja korraldab keskkonnamõjude ja -riskide hindamist ning koordineerib keskkonnaauditi ja -juhtimissüsteemide evitamist;
-  korraldab ohtlike jäätmete käitlussüsteemi arendamist ja täiustamist;
-  korraldab kiirgusohutusalast tegevust;
-  korraldab keskkonnalubade väljaandmist ning reo- ja saasteainete koguste kontrolli;
-  korraldab meteoroloogiaalase teabe kogumist ja edastamist;
-  korraldab riigi maavarade uuringuid, arvestust ja kasutuselevõtmist;
-  väljastab seadusega ettenähtud juhtudel lubasid ja litsentse;
-  osaleb keskkonnakaitse majandushoobade kasutamises ja arendamises.

Maaga seotud ülesannete lahendamisel:

-  korraldab riiklikul tasandil maakorralduse ja maa korralise hindamise läbiviimist;
-  korraldab riigi geodeetiliste võrkude rajamis- ja rekonstrueerimistöid;
-  korraldab riigi topograafiliste kaartide valmistamist.

Looduskeskkonna järelevalvel:

-  korraldab keskkonna, loodusvarade ja keskkonna kasutamise ning looduskaitsealast järelevalvet ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise järelevalvet Eesti riigi territooriumil, samuti majandusvööndis niivõrd, kuivõrd selle teostamine ei ole vastuolus rahvusvaheliste lepingutega;
-   korraldab kiirgusjärelevalvet.

Riiklike registrite pidamisel:

-  korraldab riigi maakatastri pidamist ja maaregistri arendamist ning tagab andmete kättesaadavuse avalikkusele;
-  korraldab keskkonnaregistri ning teiste ministeeriumi valitsemisala puudutavate andmekogude pidamist ja arendamist ning tagab andmete kättesaadavuse avalikkusele.

Õigusaktide eelnõude koostamisel:

-  töötab välja ministeeriumi valitsemisala reguleerivate õigusaktide eelnõud ning vastutab nende põhiseadusele vastavuse ja rakendatavuse eest ning osaleb keskkonnakaitsega seonduvate teiste õigusaktide eelnõude väljatöötamisel;
-  annab arvamusi ja kooskõlastusi teiste ministeeriumide poolt ettevalmistatud, kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude kohta;
-  korraldab ministeeriumi valitsemisala käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonidega ühinemise ettevalmistamist.

Muude küsimuste lahendamisel:

-  edastab elanikele keskkonnaalast teavet;
-  töötab välja ministeeriumi valitsemisala arengukavad ja programmid, analüüsib ja hindab nende täitmise efektiivsust;
-  abistab oma valitsemisalasse puutuvate küsimuste lahendamisel teisi valitsusasutusi ja teeb nendega koostööd;
-  esindab riiki rahvusvahelises suhtlemises oma valitsemisalas «Välissuhtlemisseadusega» ettenähtud korras;
-  koordineerib rahvusvahelist koostööd ja rahvusvaheliste lepingute täitmist oma valitsemisalas;
-  valmistab ette ministeeriumi eelarve eelnõu, lähtudes ministeeriumi valitsemisalast ja ülesannetest, ning koostab eelarve täitmise aruande;
-  valitseb ministeeriumi valitseda antud riigivara seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud korras;
-  teostab aktsionäri või osaniku õigusi äriühingutes, mille aktsiaid või osa ta valitseb, ning asutaja- või liikmeõigusi sihtasutustes või mittetulundusühingutes;
-  kontrollib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust;
-  täidab muid talle seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi seadlustega ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega pandud ülesandeid.

(Vaata Keskkonnaministeeriumi põhimäärus.)