GOF_logo_RGB_150dpi_EST_v2ike.jpg


EU bänner


EMP logo.PNG

Esileht » Valdkonnad » Kalandus » Harrastuspüük

Harrastuskalapüügi arengukava aastateks 2010–2013 (perspektiiviga kuni 2018)

Prindi
Harrastuskalapüügi arengukava koostamise ja rakendamise eesmärk on harrastuskalapüügi prioriteetsete suundade määratlemine ning konkreetsete pikaajaliste eesmärkide püstitamine harrastuskalapüügi arendamiseks.

Harrastuskalapüügi korraldamine ja arendamine peab toimuma sarnaselt teiste valdkondadega, kus arenguid sektoris suunavad arengukavad või muud pikaajalised programmid.

Harrastuskalapüügi arengukava määratleb aastateks 2010–2013 (perspektiiviga kuni 2018) harrastuskalapüügi arengusuunad ning prioriteetsed tegevused:

Peaeesmärk: Populariseerida, lihtsustada ja mitmekesistada harrastuskalapüüki kui tervislikku vaba aja veetmise võimalust ja säästlikku keskkonnakasutust ning suurendada seeläbi kalavaru säästva harrastuskalapüügiga tegelevate isikute arvu aastaks 2018 saja tuhande kalastajani (7,5% elanikkonnast).

Strateegilise üldeesmärgi saavutamiseks on vajalik järgmiste alameesmärkide seadmine ja saavutamine:

* Harrastuskalapüügi kättesaadavuse parandamine ja lihtsustamine;
* Harrastuskalapüügivahendite mitmekesisuse säilitamine;
* Harrastuspüügivahendite kasutamistingimuste määratlemine ja ühtlustamine;
* Harrastuskalapüügi populariseerimine ja olulise informatsiooni levitamine ning töö avalikkusega;
* Ühistegevuse arendamine ja kalastajate kaasamine otsustusprotsessidesse;
* Harrastuslikku kalapüüki toetava infrastruktuuri arendamine;
* Keskkonnasäästliku harrastuskalapüügi arendamine;
* Kalandusturismi arendamine;
* Harrastuskalapüügi sektori analüüs ja andmekogumine;
* Kalavarude taastootmine.

 

Arengukava koostamiseks moodustas Keskkonnaministeerium töörühma, kuhu kaasati harrastuskalastajaid ühendavad organisatsioonid, kutselist kalapüüki korraldava Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti ja kalavarude uuringutega tegelevad teadus- ja arendusasutused.

faili ikoon Harrastuskalapüügi arengukava 2010-2013

faili ikoon Töörühma moodustamise käskkiri

Keskkonnaministeerium korraldas 2008. aasta alguses harrastuskalastajate seas küsitluse, saamaks teada, kus ja millist kala nad püüavad ja püüda tahavad, kuidas hindavad püügipiiranguid ja -tasu ning mida tuleks nende meelest arvestada harrastuskalapüügi arengukava koostamisel.
faili ikoon Ülevaade harrastajate küsitlusest